Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Uber และ Ola สองผู้ให้บริการแอพเรียกรถแท็กซี่ของอินเดีย ถูกสั่งให้ระงับการบริการในรัฐกรณาฏกะ ทางตอนใต้ของอินเดีย จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตผู้ให้บริการแท็กซี่จากหน่วยงานด้านคมนาคมของมลรัฐ

มาตรฐานและข้อเรียกร้องของรัฐกรณาฏกะต่อการออกใบอนุญาต คือต้องยกเลิกการขึ้นราคาในช่วงที่มีความต้องการใช้บริการสูง (Surge Pricing) การติดมิเตอร์บนรถยนต์ให้เหมือนกับรถแท้กซี่ทั่วไป รวมถึงการมีรถที่ให้บริการไม่ต่ำกว่า 100 คัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกฎระเบียบมาตรฐานสำหรับผู้ให้บริการแท็กซี่ภายในรัฐ โดยทาง Uber และ Ola ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอรับใบอนุญาต แต่ทว่าถูกปฏิเสธ เนื่องจากไม่ผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องข้างต้น

ที่มา - Tech in Asia

Get latest news from Blognone