Tags:
Node Thumbnail

คณะกรรมการสิทธิเสรีภาพในรัฐสภายุโรป เห็นชอบกฎหมายไซเบอร์ใหม่ เพิ่มอำนาจให้หน่วยงานตำรวจของยุโรป หรือ Europol ในการจัดการรับมือการก่อการร้าย ด้วยคะแนนเสียง 40 - 3 ส่งผลให้ Europol จะสามารถทำงานตอบสนองได้ทันทีเมื่อเกิดภัยคุกคามใดๆ โดยเฉพาะการก่ออาชญากรรมข้ามพรมแดน และภัยการก่อการร้าย

No Description

กฎหมายใหม่ตัวนี้ยังมอบอำนาจให้หน่วยเฝ้าระวังทางอินเทอร์เน็ต (internet referral unit) ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2015 เพื่อรับมือกลุ่ม Isis สามารถดูเนื้อหาออนไลน์ที่อาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้าย และโยงไปถึงผู้ให้บริการเครือข่ายที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องได้

กฎหมายตัวนี้ยังต้องรอการอนุมัติจากสมาชิกรัฐสภายุโรป ซึ่งจะมีการประชุมในเดือนพฤษภาคมนี้ที่ Strasbourg และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เมษายนปี 2017

ที่มา - arstechnica

Get latest news from Blognone

Comments

By: Hoo
AndroidWindows
on 2 May 2016 - 20:33 #908043

มีอำนาจครอบคลุมทุกประเทศในกลุ่มสมาชิกยูโรด้วยหรือเปล่าหนอ??

By: ichbinfenris on 2 May 2016 - 20:51 #908057
ichbinfenris's picture

แหล่มเลยแฮะ