Tags:

เว็บไซต์ Mashable เผยรายงานพิเศษ โดยระบุว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่น อินเทอร์เน็ต ทำให้วิธีการปลดปล่อยตัวเองทางเพศของเพศชายหลายคนกำลังเปลี่ยนไปจากเดิม

ในรายงานระบุว่า การที่สื่อกระตุ้นความต้องการทางเพศบนโลกอินเทอร์เน็ตมีมากกว่าเดิม ทำให้กระบวนการปลดปล่อยทางเพศของเพศชายเปลี่ยนไปจากเดิม ตัวเลขของเว็บไซต์ดังอย่าง PornHub ระบุว่ากว่าร้อยละ 52.9 ของผู้ใช้งานมาจากโทรศัพท์มือถือ มากกว่าที่จะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเพศบำบัดและให้คำปรึกษาเรื่องเพศอย่าง Ian Kerner ระบุว่าปรากฏการณ์นี้ อาจก่อให้เกิดการ "ปลดปล่อยความต้องการทางเพศแบบฉวยโอกาส" จากเดิมที่การปลดปล่อยนั้นต้องมีการวางแผนอย่างดี กล่าวอย่างง่ายคือ การปลดปล่อยทางเพศสามารถทำได้ง่ายกว่าเดิมและทำได้ในทุกที่ซึ่งมีโอกาส และยังไม่ต้องใช้จินตนาการด้วย

ในทัศนะของ Kerner นั้น กระบวนการดังกล่าวนี้ แม้อาจจะดีต่อสุขภาพ เช่น ควบคุมสภาพจิตใจหรือความต้องการทางเพศ แต่หากทำมากจนเกินไปอาจมีผลให้เมื่อต้องปฏิบัติกิจกรรมทางเพศจริงๆ อาจทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ซึ่งเขาแนะนำว่าควรต้องผ่อนการปลดปล่อยในลักษณะนี้บ้าง

ที่มา - Mashable

Get latest news from Blognone

Comments

By: twometre
WriterAndroidWindows
on 6 March 2016 - 19:09 #890740
twometre's picture

ไม่มีภาพประกอบเหรอครับ ;___;

By: Holy
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 6 March 2016 - 21:59 #890783 Reply to:890740
Holy's picture

ถ้าให้ตรงกับเนื้อข่าวที่สุด.... ก็ต้องเป็นภาพผู้ชายกำลังปลดปล่อยความต้องการทางเพศเหรอครับ?

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 6 March 2016 - 19:31 #890744
panurat2000's picture

Ian Kerner ระบุว่าปรากฎการณ์นี้

ปรากฎการณ์ => ปรากฏการณ์

By: sariarty
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 6 March 2016 - 20:09 #890750
sariarty's picture

ขอสารภาพ ผมก็... กับมือถือตัวเองมากกว่าในคอมนะ เพราะส่วนมากหนังกับรูปมันอยู่บนคลาว


ข้าขอทรยศต่อคนทั้งโลก ดีกว่าให้ใครมาทรยศข้า

By: sudoku144
AndroidUbuntuWindows
on 6 March 2016 - 20:46 #890756 Reply to:890750
sudoku144's picture

เพราะ Google Photos จุได้ไม่จำกัด....

By: A4
iPhoneAndroidRed HatSUSE
on 6 March 2016 - 20:45 #890755
A4's picture
By: namon2345
AndroidUbuntuWindows
on 7 March 2016 - 09:02 #890842 Reply to:890755

น้องๆ เขามาหาความรู้ ไม่ใช่หาหนังชมพู

By: namon2345
AndroidUbuntuWindows
on 7 March 2016 - 09:01 #890841

สมัยก่อนวางแผนอย่างดีซ่อนไม่ให้ใครรู้แล้วค่อยดู สมัยนี้นึกมีอารมณ์เมื่อก็เอาสมาร์ทโฟนมาดู เครื่องร้อนไม่สนใจขอให้ถึงจุดสุดยอดก็ใช้ได้

By: gift099
Windows PhoneAndroidWindowsIn Love
on 7 March 2016 - 09:20 #890849

โรคที่ตามมาคือ มีอาการติดมือ หลั่งไว เจอของจริงแล้วไม่มีอารมณ์เท่ากับที่เราจินตนาการไว้ สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้ว อาจจะทำให้ทำการบ้านน้อยลง ฯลฯ

ควรจะไปเตะบอลบ้างครับ