Tags:
Node Thumbnail

ไมโครซอฟท์ได้ปล่อยเฟิร์มแวร์ตัวใหม่สำหรับ Surface Pro 3 เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา โดยเฟิร์มแวร์ตัวนี้ได้ปรับปรุงระยะเวลาที่ใช้ในการบูท, เสถียรภาพของ Wi-Fi, แก้ปัญหาการตั้งค่า power plan ที่อาจกลับไปใช้ค่าตั้งต้นเองภายหลังจากมีการติดตั้งอัพเดตจาก Windows Update และการปรับปรุงอื่นๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

System Firmware Update – 9/29/2015

  • Surface Pro System Aggregator Firmware update (v3.9.650.0) ปรับปรุงระยะเวลาที่ใช้ในการบูทและเพิ่มเสถียรภาพของระบบเมื่อใช้งานกับ dock
  • Wireless Network Controller and Bluetooth driver update (v15.68.9030.41) ปรับปรุงการเชื่อมต่อและเสถียรภาพของเน็ตเวิร์คไร้สาย
  • Surface Integration driver update (v2.0.1209.0) ป้องกันไม่ให้การตั้งค่า power plan ที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นมาถูกย้อนกลับไปใช้ค่า balanced power plan ซึ่งเป็นค่าตั้งต้นเองหลังจากมีการติดตั้งอัพเดตจาก Windows Update
  • Microsoft Docking Station Audio Device driver update (v1.31.35.10) ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเมื่อต่อกับ Surface Pro 3 Docking Station โดยจะยังคงมีเสียงออกจากลำโพงของ Surface Pro 3 เมื่อไม่ได้มีลำโพงเชื่อมกับ docking station
  • Management Engine Interface driver update (v11.0.0.1157) ปรับปรุงเสถียรภาพของระบบ

และสำหรับอัพเดตครั้งนี้ไมโครซอฟท์ได้เพิ่มขั้นตอนการ restart ภายหลังจากการติดตั้งอัพเดตจากปกติที่ Surface Pro 3 จะ restart ตัวเองหนึ่งครั้งหลังจากติดตั้งเฟิร์มแวร์แล้ว ผู้ใช้งานจะต้อง restart (ไม่นับการ shutdown) Surface Pro 3 ด้วยตัวเองอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้การติดตั้งเฟิร์มแวร์สมบูรณ์ครับ

ที่มา - Microsoft via Windows Central

Get latest news from Blognone

Comments

By: Jonathan_Job
WriteriPhoneUbuntuWindows
on 2 October 2015 - 23:20 #849068
Jonathan_Job's picture

ใครที่มีปัญหาบูทไม่ขึ้นหรือ ค้างที่หน้าจอโลโก้ Surface โดยเฉพาะเวลาใช้กับ dock หรือต่อออกจอนอก ควรอัพเดตตัวนี้ครับ