Tags:
Node Thumbnail

วุฒิสภาออสเตรเลียผ่านกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ กฎหมายดังกล่าวมีเนื้อหาสำคัญคือ ให้อำนาจศาลในการวินิจฉัยออกคำสั่งบังคับให้ผู้ให้บริการในประเทศปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ต่างประเทศที่อำนวยความสะดวกในการดาวน์โหลดเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ อาทิ ภาพยนตร์ ละคร หรือเพลง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าระหว่างการพิจารณากฎหมายดังกล่าว พรรคกรีนของออสเตรเลียได้พยายามแก้ไขเนื้อหากฎหมายเล็กน้อย โดยพยายามเพิ่มเนื้อหาให้ครอบคลุมถึง "เว็บไซต์ที่เล็งเห็นได้ว่าอาจเป็นต้นทางของการอำนวยความสะดวกในการละเมิดลิขสิทธิ์" และให้บัญญัติอย่างชัดแจ้งว่า "ไม่รวมไปถึงการปิดกั้นการเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวด้วย VPN" แต่ไม่ประสบความสำเร็จ

อนึ่งกฎหมายฉบับนี้ไม่ครอบคลุมไปถึงเว็บไซต์ภายในประเทศออสเตรเลียที่อำนวยความสะดวกในการดาวน์โหลดเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์

รัฐบาลกลางออสเตรเลียเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้ (ซึ่งพรรคแรงงานเป็นผู้ผลักดัน) จะช่วยปกป้องการดำรงอยู่และความสำเร็จของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ขณะเดียวกันก็เป็นการจำกัดการหากำไรของเว็บไซต์ที่อำนวยความสะดวกต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวลงได้

อย่างไรก็ดี ในการผ่านกฎหมายฉบับดังกล่าวก็มีเสียงค้านออกมาจากวุฒิสมาชิกฝ่ายค้านด้วยเช่นกัน เช่น David Leyonhjelm วุฒิสมาชิกจากพรรคเสรีประชาธิปไตย ที่ออกมาวิจารณ์ว่ากฎหมายฉบับนี้ "ถูกเขียนขึ้นอย่างคลุมเครือ" (vaguely drafted) และไม่อาจบรรลุตามเจตนารมณ์ของผู้ร่างได้ เป็นต้น

ที่มา - The Guardian

Get latest news from Blognone

Comments

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 22 June 2015 - 22:02 #821581
hisoft's picture

ออสเตเลีย?

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 22 June 2015 - 22:17 #821590 Reply to:821581
panurat2000's picture

กฎหมายใหม่ให้อำนาจศาลออกคำสั่งปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซด์ละเมิดลิขสิทธิ์จากต่างประเทศได้ผ่านวุฒิสภาออสเตเลียแล้ว

ออสเตเลีย => ออสเตรเลีย

ปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซด์ต่างประเทศที่อำนวยความสะดวก

ให้ครอบคลุมไปถึงเว็บไซด์ที่เล็งเห็นได้ว่า

ขณะเดียวกันก็เป็นการจำกัดการหากำไรของเว็บไซด์

เว็บไซด์ => เว็บไซต์

อาทิ ภาพยนต์ ละคร หรือเพลง เป็นต้น

ภาพยนต์ => ภาพยนตร์

และไม่อาจบรรลุตามเจตนารมย์ของผู้ร่างได้

เจตนารมย์ => เจตนารมณ์

By: Flurrywong
ContributorMEconomicsAndroidWindows
on 23 June 2015 - 09:47 #821697 Reply to:821590

แก้ไขแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 23 June 2015 - 10:44 #821728 Reply to:821697
panurat2000's picture

กฎหมายใหม่ให้อำนาจศาลออกคำสั่งปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซด์ละเมิดลิขสิทธิ์จากต่างประเทศได้ผ่านวุฒิสภาออสเตรเลียแล้ว

เว็บไซด์ => เว็บไซต์

อนึ่งกฎหมายฉบับนี้ไม่ครอบคลุมไปถึงเว็บไต์ภายในประเทศที่อำนวยความสะดวก

เว็บไต์ => เว็บไซต์

By: revensoft
Windows PhoneWindows
on 23 June 2015 - 11:05 #821737

Block พวก Search engine อย่าง Google, Bing หรือ Duckgogo ก็ลดไปได้เยอะแล้วละครับ