Tags:
Node Thumbnail

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว IP Australia ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของรัฐบาลออสเตรเลีย ประกาศความร่วมมือกับทาง IBM ที่จะนำเอา Watson ระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ของทางบริษัท เข้ามาทดลองใช้งานเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้ ไปจนถึงเดือนมิถุนายน เพื่อดูว่าจะช่วยนำเอา Watson มาปรับปรุงระบบการให้บริการของตัวเองต่อประชาชนทั่วไปได้อย่างไรบ้าง

ตัวแทนจากหน่วยงาน IP Australia ระบุว่าจะใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้และปรับปรุงแนวทางการให้บริการต่อประชาชน โดยจะนำเอามาใช้กับการช่วยตัดสินใจ ตอบคำถาม รวมไปถึงให้บริการกับผู้ที่เข้ามาใช้บริการของทาง IP Australia ด้วย

ที่มา - ZDNet

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 19 February 2015 - 09:55 #792518
panurat2000's picture

IP Australia ซึ่งเป็นหน่วยงานด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของรัฐบาลออสเตรเลีย

หน่วยงานด้วยทรัพย์สินทางปัญญา => หน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา