Tags:
Node Thumbnail

หลังจากที่ AMD ได้เข้าร่วมบอร์ดที่ปรึกษาของ TDF และแสดงเจตจำนงค์ว่าจะนำเทคโนโลยี HSA มาใช้ในด้านการคำนวณ ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา มีการ commit โค้ดที่เพิ่มการสนับสนุนการใช้ OpenCL ในการคำนวนของฟังก์ชันคำนวณต่าง ๆ ของ Calc (โปรแกรม Spreadsheet ของ LibreOffice) โค้ดชุดนี้ถูกพัฒนาโดย MulticoreWare บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านงานคำนวนแบบ heterogeneous computing

โดยตัวอย่างของฟังก์ชันที่ถูกแก้ไขในคราวนี้ก็ได้แก่

 • PPMT - ส่งกลับค่าเงินต้นที่ต้องชำระสำหรับการลงทุน โดยคำนวณจากการชำระเงินเป็นงวด ยอดการชำระเงินที่คงที่ และอัตราดอกเบี้ยคงที่
 • FISHERINV - ส่งกลับค่าผกผันของการแปลง Fisher ให้ใช้การแปลงนี้เมื่อต้องการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างช่วงข้อมูลหรืออาร์เรย์ข้อมูล ถ้า y = FISHER(x) แล้ว FISHERINV(y) = x
 • FISHER - ส่งกลับค่าการแปลง Fisher ที่ x การแปลงนี้จะส่งกลับค่าผลลัพธ์เป็นฟังก์ชันที่มีการแจกแจงแบบปกติมากกว่าที่จะเป็นแบบเบ้ ให้ใช้ฟังก์ชันนี้ทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
 • GAMMA - ส่งกลับค่าฟังก์ชัน gamma
 • SLN - ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงของสินทรัพย์สำหรับ 1 ช่วงเวลา
 • GAMMALN - ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของฟังก์ชันแกมมา (Γ(x))
 • ACCRINTM - ส่งกลับค่าดอกเบี้ยค้างรับของหลักทรัพย์ที่ต้องชำระดอกเบี้ยในวันครบกำหนดจ่ายเงิน
 • GAUSS - คำนวณความน่าจะเป็นที่สมาชิกของประชากรปกติมาตรฐานจะอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน z ค่าจากค่าเฉลี่ย
 • COUPDAYBS - ส่งกลับค่าจำนวนวันจากการเริ่มต้นของคาบเวลาบนหน้าตั๋วจนถึงวันที่มีการชำระ
 • GEOMEAN - ส่งกลับค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของข้อมูลที่เป็นบวก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำ GEOMEAN ไปใช้ในการคำนวณอัตราการเติบโตเฉลี่ย โดยคิดจากดอกเบี้ยทบต้นที่มีอัตราความแปรปรวนได้
 • DOLLARDE - แปลงราคาดอลลาร์ที่แสดงเป็นเศษส่วนไปเป็นราคาดอลลาร์ที่แสดงเป็นตัวเลขทศนิยม โดยใช้ DOLLARDE เพื่อแปลงตัวเลขดอลลาร์ที่เป็นเศษส่วน เช่น ราคาหลักทรัพย์ ไปเป็นตัวเลขทศนิยม
 • DOLLARFR - แปลงราคาดอลลาร์ที่แสดงเป็นเลขทศนิยมไปเป็นราคาดอลลาร์ที่แสดงเป็นเศษส่วน ให้ใช้ DOLLARFR เพื่อแปลงตัวเลขทศนิยมไปเป็นตัวเลขดอลลาร์แบบเศษส่วน เช่น ราคาหลักทรัพย์

อ้างอิงคำอธิบายสูตรจาก รายการฟังก์ชันแผ่นงาน (ตามประเภท)

ผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้ตารางคำนวนขนาดใหญ่มาก ๆ คงไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน จุดที่น่าจับตามองก็คือ การย้ายการคำนวนไปทำบน GPU นั้นจะมีผลกระทบอย่างไรกับตารางคำนวณขนาดใหญ่ที่ใช้สูตรคำนวณซับซ้อนมาก ๆ

ทั้งนี้ความเปลี่ยนแปลงชุดนี้น่าจะถูกรวมเข้าไปใน LibreOffice 4.2 ที่จะออกในช่วงต้นปีหน้าครับ

ที่มา: Phronix

Get latest news from Blognone

Comments

By: Charin Tapang
ContributorAndroidRed HatUbuntu
on 1 November 2013 - 00:09 #649690
Charin Tapang's picture

แก้หน่อยครับที่หัวข้อข่าว ฟัีงก์ชั่น ---> ฟังก์ชัน

By: sdh on 1 November 2013 - 00:17 #649695 Reply to:649690

คำนวน -> คำนวณ

By: itpcc
ContributoriPhoneRed HatUbuntu
on 1 November 2013 - 00:30 #649700 Reply to:649695
By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 1 November 2013 - 17:46 #650097 Reply to:649690
panurat2000's picture

และแสดงเจตจำนงค์ว่าจะนำเทคโนโลยี HSA มาใช้ในด้านการคำนวณ

เจตจำนงค์ => เจตจำนง

มีการ commit โค้ดที่เพิ่มการสนับสนุนการใช้ OpenCL ในการคำนวน

บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านงานคำนวนแบบ heterogeneous computing

ผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้ตารางคำนวนขนาดใหญ่มาก ๆ คงไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน

จุดที่น่าจับตามองก็คือ การย้ายการคำนวนไปทำบน GPU

คำนวน => คำนวณ