Tags:
Node Thumbnail

สัญญาสัมปทานโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยที่เกิดขึ้นพร้อมกับอุตสาหกรรมมือถือในบ้านเรา กำลังจะสิ้นสุดลงชุดแรกในวันที่ 15 กันยายน 2556 นี้ (เจ้าของสัมปทานคือ CAT Telecom ส่วนผู้รับสัมปทานคือ True Move และ DPC/GSM1800)

การที่มันเป็นสัญญาสัมปทานชุดแรกที่จะสิ้นอายุ บวกกับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยจากระบบสัมปทาน (รัฐวิสาหกิจ-เอกชน) มาเป็นระบบใบอนุญาต (กสทช-เอกชน) ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมากมายเต็มไปหมด ซึ่งผู้อ่าน Blognone เองน่าจะพอทราบกันมาบ้างจากสื่อต่างๆ

ปัญหาเรื่องคลื่น 1800MHz มีความซับซ้อนสูงมาก (โดยเฉพาะประเด็นเรื่องกฎหมาย) บทความนี้จะอธิบายที่มาที่ไปของปัญหานี้ ก่อนจะเข้าสู่รายละเอียดให้มากขึ้นในบทความต่อๆ ไปครับ

Disclaimer: ผมถือว่ามีส่วนได้เสียกับปัญหาเรื่องคลื่น 1800MHz เพราะดำรงตำแหน่ง "อนุกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารคลื่นความถี่วิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN 1800" หรือเรียกง่ายๆ ว่า "อนุฯ 1800 ชุดแรก" ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ทำงาน และทาง กสทช. ได้ตั้ง "อนุฯ 1800 ชุดที่สอง" มาทำงานแทนแล้ว

สัญญาสัมปทานกับความถี่ย่าน 1800MHz

คลื่นความถี่ย่าน 1800MHz เดิมทีอยู่ภายใต้การดูแลของ กสท โทรคมนาคม ซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นรัฐวิสาหกิจเต็มรูปแบบ (ก่อนจะแปรรูปในภายหลัง ต่อไปจะขอเรียกว่า CAT เพื่อความสั้นกระชับ)

CAT "ให้สัมปทาน" ความถี่ย่านนี้กับบริษัทเอกชนเพื่อนำไปให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเอกชนที่ได้คลื่นจาก CAT มีทั้งหมด 3 บริษัทคือ True Move (ไม่มี H หรือ TA Orange เดิม), DPC (รู้จักกันในชื่อการค้าว่า GSM1800 ซึ่งถือเป็นบริษัทในเครือ AIS) และ dtac

สัญญาสัมปทานกับทั้ง 3 บริษัทนั้นแยกสัญญากันเป็น 3 ฉบับชัดเจน โดยมีช่วงคลื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง 4 ช่วงตามภาพ

หมายเหตุ:

 • เครดิตภาพจาก Jows' Telecom Review โดยตัดมาเฉพาะส่วนสำคัญ
 • ความถี่ในภาพแสดงทั้งขาส่งและขารับ ซึ่งปกติจะมาคู่กันอยู่แล้ว ในบทความนี้จะถือว่าขาส่งและขารับเป็นก้อนเดียวกันนะครับ

alt="Spectrum_1800"

 • สัญญาสัมปทานกับ True Move (สีส้ม) ความกว้าง 12.7MHz เซ็นปี 2544 หมดสัญญาสัมปทาน 15 ก.ย. 56
 • สัญญาสัมปทานกับ DPC (สีแดง) ความกว้าง 12.7MHz เซ็นปี 2544 หมดสัญญาสัมปทาน 15 ก.ย. 56
 • สัญญาสัมปทานกับ dtac (สีฟ้า) เซ็นปี 2534 หมดสัญญาสัมปทานเดือนกันยายน 2561 โดยแบ่งคลื่นเป็น 2 ช่วงคือ
  • ช่วงต้น (1722.7-1747.9) เป็นช่วงที่ dtac ใช้งานจริงในปัจจุบัน
  • ช่วงท้าย (1760.5-1785) เป็นคลื่นสำรองที่ dtac จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคลื่นช่วงต้นไม่พอใช้ และต้องได้รับความยินยอมจาก CAT ก่อน ปัจจุบันคลื่นนี้ก็ทิ้งไว้เฉยๆ ไม่ได้ใช้ทำอะไร

สัญญาที่กำลังจะหมดลงและเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้คือส่วนของ True Move และ DPC ซึ่งมีช่วงกว้างคลื่นเท่ากัน และหมดสัญญาพร้อมกัน (แต่ถือเป็นคนละสัญญากัน คนละบริษัทกัน)

แยกส่วนสัญญาสัมปทาน

สัญญาสัมปทานที่ CAT เซ็นไว้กับ True Move และ DPC นั้นเก่ามาก เกิดก่อนยุคของ กสทช. นานหลายปี ตอนนั้นแนวคิดของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ยังมองวิธีการจัดสรรคลื่นในรูปแบบของ "สัมปทาน" (concession) แบบเดียวกับสัมปทานทางด่วน นั่นคือรัฐเป็นเจ้าของทรัพยากร แต่ไม่มีเงินลงทุนเอง จึงให้เอกชนมาลงทุนและหาผลประโยชน์เป็นระยะเวลาหนึ่ง เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลานั้นแล้ว รัฐจะได้เป็นเจ้าของ "สิ่งปลูกสร้าง" ที่เอกชนลงทุนและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไปบ้างแล้ว

รูปแบบของสัญญาสัมปทานแบ่งได้ใหญ่ๆ 2 แบบคือ

 • BOT (Build-Operate-Transfer) สร้างก่อน ให้เอกชนดำเนินการ หมดสัญญาค่อยโอนความเป็นเจ้าของให้รัฐ
 • BTO (Build-Transfer-Operate) สร้างก่อน โอนความเป็นเจ้าของให้รัฐก่อน แล้วเอกชนดำเนินการจนสิ้นสุดสัญญา

สำหรับสัญญาสัมปทานของ CAT เป็นรูปแบบหลังคือ BTO นั่นคือเอกชนลงทุนสร้างโครงข่าย โอนความเป็นเจ้าของโครงข่ายให้ CAT แล้วเอกชนนำมาใช้ประโยชน์ในการให้บริการโทรศัพท์มือถือจนสิ้นสุดสัญญาปี 56

ดังนั้นในเนื้อหาของสัญญาสัมปทานจริงๆ จะเรียบง่ายมาก นั่นคือ

 • CAT กำหนดให้เอกชนใช้คลื่นตามช่วงเวลาที่กำหนด
 • เอกชนลงทุนโครงข่าย โอนให้ CAT เป็นเจ้าของแต่ให้เอกชนดำเนินการและดูแลรักษา โดยต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ CAT คิดตามสัดส่วนของรายได้ที่เอกชนได้รับ

เมื่อสิ้นสุดสัญญาแล้ว คลื่นความถี่ โครงข่าย ลูกค้าของเอกชนจะถูกส่งมอบให้ CAT ทั้งหมด (แถวที่หนึ่งและสองในตาราง) โดยเอกชนต้องเตรียมความพร้อมให้คนของ CAT สามารถให้บริการโทรศัพท์มือถือต่อไปได้ด้วย

alt="1800-structure"

กสทช. กับหน้าที่ในการบริหารจัดการคลื่นความถี่

ปัญหาเกิดขึ้นเมื่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยปรับตัวเข้าสู่ระบบใบอนุญาต เกิดหน่วยงานกลาง (เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของรัฐบาล กระทรวง กรม) ที่ทำหน้าที่ "กำกับดูแล" อย่าง กสทช. ขึ้นมาดูแลคลื่นความถี่ทั้งหมดในประเทศไทย กสทช.ใช้ระบบการจัดการที่เรียกว่า "ใบอนุญาต" (license) แทนระบบสัญญาสัมปทานแบบเดิม

กสทช. เกิดขึ้นในช่วงที่สัญญาสัมปทานเดิมยังไม่หมดอายุ

พ.ร.บ. กสทช. (หรือชื่อจริงๆ คือ "พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553") ซึ่งถือเป็นกฎหมายจัดตั้งและกำหนดแนวทางของ กสทช. เขียนเรื่องสัมปทานเดิมเอาไว้ว่า

 • หลังกฎหมายใช้บังคับในปี 2553 แล้ว ห้ามรัฐวิสาหกิจไปทำสัญญาสัมปทานอีก เพราะหน้าที่การดูแลคลื่นเปลี่ยนมือเป็นของ กสทช. แล้ว
 • สัมปทานเดิมที่รัฐวิสาหกิจทำกับเอกชนไปแล้ว ให้มีผลต่อไปจนหมดอายุ
 • เมื่อหมดอายุสัมปทานแล้ว กสทช. จะเรียกคลื่นคืนเมื่อไร ให้ กสทช. ไปเขียนไว้ใน "แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่"

alt="nbtc-law"

อ้างอิง: พ.ร.บ. กสทช. บทเฉพาะกาล มาตรา 84 (PDF บนเว็บไซต์ กสทช.)

เมื่อได้ กสทช. ครบคณะและเริ่มทำงานอย่างเป็นทางการ กสทช. ไปกำหนดเรื่องการคืนคลื่นในแผนแม่บทฯ เอาไว้ว่า "จะเรียกคืนคลื่นทันทีเมื่อสัมปทานหมดอายุ"

(ในทางทฤษฎี กสทช. อาจกำหนดว่าจะเรียกคืนคลื่นเมื่อหมดสัญญาสัมปทานไปแล้ว 1 เดือน 1 ปี 3 ปี ก็ได้ทั้งนั้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ กสทช. กำหนดไว้ว่า "ทันที")

alt="return-freq"

อ้างอิง: แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ. 2555 (PDF บนเว็บไซต์ กสทช.)

นั่นแปลว่าภายใต้ระบบใหม่ของ กสทช. แผนการเดิมของ CAT จะต้องเปลี่ยนไปจากเดิม นั่นคือ "คลื่นความถี่" จะกลับไปยัง กสทช. ไม่ใช่กลับไปที่ CAT อย่างที่วางแผนไว้ตั้งแต่ตอนเซ็นสัญญา (เพราะตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าจะเกิด กสทช.)

CAT จะยังได้รับมอบลูกค้าและโครงข่ายของเอกชนไปเหมือนเดิม แต่ไม่ได้คลื่น 1800MHz ชุดนี้ (ในที่นี้คือคลื่นก้อนสีส้มและแดง) กลับไปด้วย ซึ่งในทางทฤษฎีแล้ว CAT ยังสามารถให้บริการลูกค้า True Move และ GSM1800 ต่อได้

 • โครงข่าย ใช้ของเดิมและเอาท์ซอร์สให้ True/DPC บริหารจัดการ
 • คลื่น เปลี่ยนไปใช้คลื่นช่วงอื่นที่ CAT ครอบครองอยู่ เช่น คลื่น 850MHz (My ซึ่งอาจมีปัญหาว่าเครื่องของลูกค้าเดิมใช้กับคลื่นช่วงนี้ไม่ได้) หรือคลื่น 1800MHz ก้อนสำรองในสัญญาสัมปทานกับ dtac

ส่วนตัวคลื่น 1800MHz ก้อนของ True/DPC จะถูกโอนกลับไปที่ กสทช. เพื่อนำไป "จัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้" (บรรทัดสุดท้ายของมาตรา 84) ซึ่งกฎหมายฉบับเดียวกัน มาตรา 45 กำหนดว่า ถ้าเป็นคลื่นโทรคมนาคมจะต้องจัดสรรด้วยวิธี "ประมูล" เท่านั้น

ทางออกที่ควรจะเป็น (แต่ไม่เกิดขึ้น)

ในโลกอุดมคติ กสทช. (และประเทศไทย) รู้มาตั้งแต่ปี 2544 แล้วว่าสัญญาสัมปทานชุดแรกจะหมดลงในปี 2556 และเมื่อหมดอายุสัญญาสัมปทาน คลื่นจะกลับมาที่ กสทช. เพื่อจัดสรรใหม่

ก่อนหมดสัญญาสัมปทานสักประมาณ 2-3 ปี กสทช. จัดประมูลคลื่นความถี่ช่วง 1800MHz เสียใหม่

ความเป็นไปได้แบบที่หนึ่ง

True และ DPC ชนะการประมูลคลื่นเดิมของตัวเอง สองบริษัทนี้ถือสิทธิการใช้งานคลื่นต่อไปอีก (สมมติว่า 15 ปีเท่ากับคลื่น 2100MHz) แต่ไม่มีโครงข่ายแล้ว สองบริษัทนี้จึง "เช่าใช้" โครงข่ายของ CAT (ที่ตัวเองเป็นคนสร้างนั่นล่ะครับ) พร้อมรับโอนลูกค้าจากระบบสัมปทานเดิมมาให้บริการต่อ

ความเป็นไปได้แบบที่สอง

มีบริษัทหน้าใหม่ของวงการมือถือ สมมติชื่อบริษัท A และ B ชนะการประมูล สองบริษัทนี้ไม่มีโครงข่ายของตัวเองมาก่อน จึง "เช่าใช้" โครงข่ายของ CAT (ที่ TRUE/DPC เป็นคนสร้างไว้ในอดีต) แล้วให้บริการมือถือ (อาจจะเป็น LTE) โดยรับโอนลูกค้าเก่าของ True Move/GSM1800 มาหรือไม่ก็ได้ ขึ้นกับการตกลงกันทางธุรกิจแบบเอกชน-เอกชน

ในโลกอุดมคติ CAT มีรายได้จากการให้เช่าใช้โครงข่ายที่เป็นทรัพย์สินของตัวเอง ผู้ใช้ True Move/GSM1800 เดิมที่ไม่อยากย้ายค่ายแม้จะหมดสัญญาแล้ว ก็จะใช้บริการได้ต่อไปเพราะมีคนรับช่วงต่อ ส่วนเอกชนรายใดจะได้สิทธิการถือครองคลื่นไป ก็วัดกันที่การประมูลซึ่งเป็นวิธีที่โปร่งใสที่สุดในเชิงหลักการ

เรื่องราวก็ควรจะ happy ending

แต่ในความเป็นจริง เราเหลือเวลาอีกไม่ถึง 2 เดือนเต็มก่อนสัญญาสัมปทานหมดอายุ ไม่มีการประมูลคลื่น และยังไม่มีความชัดเจนใดๆ ทั้งสิ้น

ดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป เอาไว้ต่อกันในตอนหน้าครับ

Get latest news from Blognone

Comments

By: itpcc
ContributoriPhoneRed HatUbuntu
on 19 July 2013 - 16:20 #599199
itpcc's picture

น่าสนใจมากครับ
จะรอตอน 2 ต่อนะครับ :)


บล็อกส่วนตัวที่อัพเดตตามอารมณ์และความขยัน :P

By: gab
Windows PhoneAndroidWindows
on 19 July 2013 - 16:35 #599210 Reply to:599199
gab's picture

+1

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 19 July 2013 - 16:36 #599211
Perl's picture

จะนั่งแพกันครั้งประวัติศาสตร์เหรือเปล่า

By: toooooooon
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 19 July 2013 - 16:39 #599212

ทำเป็น จหมายเหตุ ไว้ ดีไหมน้อ...

By: neonicus
Android
on 19 July 2013 - 17:03 #599220

กสทชก็ทำงานไม่ต่างจากราชการ รู้ทั้งรู้ก็ไม่เตรียมอะไรล่วงหน้า

By: pongmile
ContributorAndroidSymbianWindows
on 19 July 2013 - 19:23 #599293 Reply to:599220
pongmile's picture

เขาเข้ามาก็เหลือเวลาไม่เท่าไรแล้วครับ + ทาง CAT ยื้ออีก


My facebook จิ้มๆ

By: Alios
iPhoneAndroidWindows
on 20 July 2013 - 01:29 #599397 Reply to:599220

+1

By: khajochi
WriteriPhoneIn Love
on 19 July 2013 - 17:05 #599222
khajochi's picture

ทิ้งท้ายไว้น่าติดตามยิ่งกว่าฮอร์โมน


แฟนพันธุ์แท้สตีฟจ็อบส์ | MacThai.com

By: tucker
iPhoneWindows PhoneAndroid
on 19 July 2013 - 17:29 #599231
tucker's picture

เหมือนนั่งดู Season Finale จบแบบ cliffhanger...จาอ่านตอน 2 /me ลงไปดิ้น

By: trufa
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 19 July 2013 - 17:51 #599243
trufa's picture

อ่านแล้วผมสงสาร CAT นะ

เข้าใจว่า CAT เป็นรัฐวิสาหกิจ ที่เป็นเจ้าของคลื่นนี้อยู่ก่อน ในขณะที่ตนไม่มีทุนก็จึงใช้ระบบ
สัมปทานให้เอกชนลงทุนให้ โดยได้ประโยชน์สองทางคือ 1. ค่าสัมปทาน 2. คลื่น เครือข่ายและ
และลูกค้าทั้งหมดหลังจากสิ้นสุดสัมปทาน ซึ่งจริง ๆ ก็คือให้เอกชนเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ซะให้พอ
แล้วรัฐ (CAT) ก็ได้โครงสร้างพื้นฐานไปบริหารต่อ

แต่ พอมี กสทช ปุ๊บ มันก็เหมือน ฆ่า CAT (รัฐวิสาหกิจ) ไปเรียบร้อยแล้ว เพราะถ้าหากการได้
เครือข่ายกับลูกค้าไปโดยไม่มีคลื่น มันก็เหมือนมือถือไม่มีซิม จะเอาไปทำหาอะไรได้

ไม่เฉพาะ 1800 นะครับ ผมกำลังนึกถึงตอนคลื่น 850 900 ฯลฯ หมดสัญญา รัฐวิสาหกิจทั้งหมด
ก็จะไม่มีคลื่นอยู่ในมือเลย แล้วรัฐวิสาหกิจจะเอาเสาเครือข่ายไปทำไม

หรือที่สุดแล้ว CAT กับ TOT ต้องมาประมูลคลื่นแข่งกับเอกชนอื่นผมก็ไม่ทราบ แล้วตกลง
รัฐวิสาหกิจคืออะไร รายได้ของรัฐวิสาหกิจมันก็ต้องเข้าหลวงไม่ใช่เหรอ แล้วเงินที่รัฐวิสาหกิจ
ที่จะต้องมาประมูลคลื่น(ของรัฐ) มันก็คือเงินหลวงไม่ใช่เหรอ??????

งงครับงง


Happiness only real when shared.

By: mk
FounderAndroid
on 19 July 2013 - 18:07 #599250 Reply to:599243
mk's picture

ไม่เฉพาะ 1800 นะครับ ผมกำลังนึกถึงตอนคลื่น 850 900 ฯลฯ หมดสัญญา รัฐวิสาหกิจทั้งหมด
ก็จะไม่มีคลื่นอยู่ในมือเลย แล้วรัฐวิสาหกิจจะเอาเสาเครือข่ายไปทำไม

ในรายละเอียด รัฐวิสาหกิจจะมีคลื่น 2 ส่วนครับ คือคลื่นที่ให้เอกชนสัมปทาน (คืนเมื่อหมดสัญญา) และคลื่นที่ตัวเองใช้เอง (อีก 15 ปีค่อยคืน ดูข้อ 8.2.3.3 ข้างบน) แต่ในภาพรวมก็ถูกต้องคือรัฐวิสาหกิจไม่มีคลื่นในมือในระยะยาวครับ

เหตุผลที่อธิบายเรื่องนี้คือ รัฐวิสาหกิจไม่ใช่เจ้าของคลื่น เจ้าของคลื่นคือประเทศ ประเทศมอบหมายให้ กสทช. มาดูแลให้ แล้วรัฐวิสาหกิจก็ค่อยมาขอคลื่นจาก กสทช. เอาเอง

หรือที่สุดแล้ว CAT กับ TOT ต้องมาประมูลคลื่นแข่งกับเอกชนอื่นผมก็ไม่ทราบ แล้วตกลง
รัฐวิสาหกิจคืออะไร รายได้ของรัฐวิสาหกิจมันก็ต้องเข้าหลวงไม่ใช่เหรอ แล้วเงินที่รัฐวิสาหกิจ
ที่จะต้องมาประมูลคลื่น(ของรัฐ) มันก็คือเงินหลวงไม่ใช่เหรอ??????

 • รัฐวิสาหกิจ = state enterprise = บริษัทของรัฐ
 • รายได้หลังหักต้นทุนแล้ว เข้ารัฐบาล (ก.คลัง)
 • เงินที่มาประมูลคลื่น คือ เงินหลวง ตามระบบงบประมาณ
 • เงินที่ได้จากการประมูลคลื่น เข้า กสทช. (ซึ่งไม่ถือเป็นรัฐนะครับ) จากนั้น กสทช. จะไปจัดสรรต่ออีกทีคือ จะส่งเข้าคลัง หรือส่งเข้ากองทุน กสทช. ในบางกรณี

โดยสรุปก็คือ รัฐวิสาหกิจ = กิจการของรัฐบาล, กสทช. ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐ (แต่มีความเชื่อมโยงกันบ้าง) ต้องมองแยกเป็นคนละส่วนกัน

โครงสร้างลักษณะนี้จะมอบให้ กสทช. เป็นคนกลาง เป็นกรรมการ แล้วรัฐวิสาหกิจจะกลายเป็นผู้เล่น สถานะเทียบเท่าเอกชนรายอื่นๆ เพราะไม่ว่าจะเป็นทุนรัฐ ทุนสิงคโปร์ ทุนนอร์เวย์ ทุนซีพี ก็ควรอยู่บนมาตรฐานการแข่งขันเดียวกันครับ (ตามหลักการนะ)

By: dmitry
iPhoneWindows
on 19 July 2013 - 19:23 #599294 Reply to:599250

เงินที่ได้จากการประมูลคลื่น เข้า กสทช. (ซึ่งไม่ถือเป็นรัฐนะครับ) จากนั้น กสทช. จะไปจัดสรรต่ออีกทีคือ จะส่งเข้าคลัง หรือส่งเข้ากองทุน กสทช. ในบางกรณี

รบกวนช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่ากองทุนกสทช.จะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรบ้าง

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 19 July 2013 - 21:21 #599334 Reply to:599294
Perl's picture

น่าจะส่งเข้าคลังรัฐนะครับ เหมือนกับที่ประมูล 2100

By: mk
FounderAndroid
on 19 July 2013 - 21:37 #599337 Reply to:599294
mk's picture

ตามนี้เลยครับ กทปส

By: dmitry
iPhoneWindows
on 20 July 2013 - 23:59 #599759 Reply to:599337

ขอบคุณครับ ลองเข้าไปอ่านดูหนึ่งในโครงการที่มาจากเงินก้อนนี้คือWiFiฟรี จากความเข้าใจโครงการนี้น่าจะเป็นคนละโครงการรกับGreen WiFiของทางส่วนบริหารกรุงเทพโดยเฉพาะ มีเพื่อนสมาชิกท่านไหนทราบรายละเอียดไหมคับ

By: iStyle
ContributoriPhoneAndroidSymbian
on 20 July 2013 - 13:10 #599547 Reply to:599243
iStyle's picture

คิดงี้ครับ AIS DTAC ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองซักอย่างแม้กระทั่งคลื่นหรือเสา แต่ก็ยังทำกำไรได้ แล้วทำไม CAT ในสภาพที่มีเสาอยู่ในมือ แต่ไม่มีคลื่น จะทำกำไรไม่ได้ครับ? ถ้ามีต้นทุนเยอะซะขนาดนี้ บวกกับที่นอนกินมาอีกหลายปี แต่ยังทำกำไรไม่ได้ก็สมควรจะยุบทิ้งครับ


May the Force Close be with you. || @nuttyi

By: wathan
AndroidWindows
on 20 July 2013 - 13:24 #599556 Reply to:599547

ที่นอนกินกันมา ก็กินกันไปแล้วไง

By: trufa
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 20 July 2013 - 17:08 #599634 Reply to:599547
trufa's picture

คือถ้า CAT เป็นเอกชนธรรมดา จะเจ๊งผมก็ไม่สนหรอก

ผมกำลังนึกอยู่ว่า เงื่อนไขแบบไหนที่ประเทศจะได้ประโยชน์สูงสุดจาก "คลื่น" ซึ่งเป็นสมบัติของส่วนรวม

กลับไปอ่านข่าวเก่า ๆ แล้วมีสองเรื่องที่เป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ คือ 1. การเปลี่ยน CAT ที่เดิมเป็นรัฐวิสาหกิจให้กลายบริษัทมหาชน กับ 2. การให้ กสทช มาดูแลคลื่นแทน (เหตุการณ์ 1,2 เกิดห่างกันเดือนเดียว)

ถ้าไม่มีเหตุการณ์ 1, 2 ปัจจุบันนี้ CAT ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ก็จะเป็นเจ้าของทั้งคลื่น ระบบเครือข่ายและลูกค้าซึ่งรัฐจะได้ประโยชน์สูงสุด ได้เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ (หลับจากเอกชนลงทุนให้ และเก็บผลประโยชน์มาเป็นสิบปี)

แต่พอมีเหตุการณ์ 1, 2 ปัจจุบันก็คือ รัฐได้อะไรนอกจากค่าสัมปทาน และรัฐต้องยืมจมูกของเอกชนหายใจไปตลอดชาติ


Happiness only real when shared.

By: mk
FounderAndroid
on 20 July 2013 - 17:40 #599647 Reply to:599634
mk's picture

ขึ้นกับว่าคุณอยากให้รัฐได้ประโยชน์สูงสุด (จากการผูกขาด) หรืออยากให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด (จากการแข่งขันที่เท่าเทียม) นั่นล่ะครับ

By: trufa
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 20 July 2013 - 18:41 #599667 Reply to:599647
trufa's picture

รัฐผูกขาด เงินมันก็เข้าหลวงไม่ใช่เหรอครับ ยังไงก็ถึงประชาชนนา ไม่ใช่พ่อค้าผูกขาดสักหน่อย

(แต่ CAT มันกลายสภาพเป็นพ่อค้าแล้วนี่สิ...เฮ่อ)

แล้วไอ้แข่นขันที่เท่าเทียม (ถ้าเท่าแบบฮั้วกันเนี่ย) ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดจริงเหรอครับ
กรณีประมูล 2100 นี่แข่งขันเท่าเทียมกันมาก ประมูลกันดุเดือดสุด ๆ -_-"


Happiness only real when shared.

By: lancaster
ContributorUbuntuWindows
on 20 July 2013 - 23:03 #599742 Reply to:599667

10 ปีที่ผ่านมาเราไม่มี 3g ใช้ ทั้งๆที่รัฐวิสาหกิจ 2 เจ้านั้นมีคลื่นอยู่ในมือเต็มไปหมด

น่าจะตอบคำถามท่านได้

By: trufa
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 21 July 2013 - 01:13 #599779 Reply to:599742
trufa's picture

ทำไม 10 ปี มานี้ เราไม่มี 3G มันมีหลายคำตอบครับ

คำตอบหนึ่งอาจเป็นเพราะรัฐวิสาหกิจทำงานห่วยจริง (แต่ TOT กับ CAT ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจจะสิบปีแล้วนะครับ)
แต่อีกคำตอบนึงอาจเป็นเพราะเรื่องการเมืองก็ได้

คำตอบไหนถูกต้องไม่รู้


Happiness only real when shared.

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 20 July 2013 - 23:57 #599757 Reply to:599667
mr_tawan's picture

เงินมันเข้าหลวงจริง ๆ หรือถูกใช้เป็น Operating Cost ก็ไม่รู้ แถมถ้าทำกำไรไม่ได้นี่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรคืนหลวงนะครับ ? (ผมเข้าใจว่าเงินส่วนที่จ่ายคืนให้ผู้ถือหุ้นก็น่าจะเป็นส่วนของกำไร ไม่ใช่รายได้นะ)

อย่างการรถไฟนี่เอาเงินที่ไหนจ่ายให้รัฐหรือเปล่าครับ หรือเป็นฝ่ายรัฐที่อัดเงินเอา ๆ ? แล้วรัฐเอาเงินมาจากไหน ?

นี่ยังไม่รู้ว่าเงินทีเ่อาเข้ารัฐแล้วจะถูกคืนสู่ประชาชนในรูปแบบไหน ? เอาไปจ่ายเป็นค่าป้ายโฆษณาแปะหน้านายก ? (จนนักท่องเที่ยวคิดว่าเป็นนางแบบ/โฆษกกันไปหมดแล้ว)

ผมเชื่อว่าผมจ่ายเงินให้รัฐเป็นแค่ค่าใช้สาธารณูปโภคที่รัฐมีให้ (อะไรก็ตามที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างค่าไฟหรือค่าน้ำ) ผมไม่เคยเชื่อว่าเงินที่จ่ายให้รัฐนั้นถูกคืนกลับมาให้ผมในรูปแบบไหน

การจ่ายเงินให้รัฐไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะได้ประโยชน์เสมอไปครับ การลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนน่าจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้ชัดเจนกว่าการจ่ายเงินคืนให้รัฐครับ


 • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: trufa
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 21 July 2013 - 02:02 #599795 Reply to:599757
trufa's picture

กรณีรัฐวิสาหกิจ เข้าใจว่าถ้ากำไรเงินก็คงเข้าหลวง ถ้าขาดทุนรัฐก็คงต้องช่วยอุ้ม แต่พอเป็นมหาชนปุ๊บนี้ ไม่รู้เงินเข้าออกยังไงเหมือนกันครับ น่าจะปันผลตามผู้ถือหุ้นมั้ง (แล้วใครถือหุ้นก็คงต้องค้นดู)

พอว่าถึงรถไฟ รถเมล์ นี่มันจะยาวมั้งครับ รัฐวิสาหกิจขาดทุนนี้เพราะอะไร โกงกินหรือเปล่า น้ำมันแพงแต่ค่ารถถูกหรือเปล่า แล้วถ้าเก็บค่ารถแพง ๆ เอากำไรเยอะ ๆ มันจะดีจริงเหรอ

ส่วนเงินเข้ารัฐจะคืนสู่ประชาชนแบบไหน? ก็งบประมาณแผ่นดินไงครับ ถ้ามีงบประมาณแผ่นดินเยอะ ๆ รัฐบาลก็เอาพัฒนาสาธารณูปโภคได้เยอะ (ถ้าจะทำนะ) หลวงมีงบประมาณแผ่นดินเยอะ ๆ ไม่ดีเหรอครับ? จะได้ไม่ต้องไปกู้ไง

มันตอบลำบากจังว่า การผูกขาดโดยรัฐหรือเปิดเสรีให้พ่อค้า แบบไหนจะมีประโยชน์กับประชาชนที่สุด(ผมว่ามันต้องดูเป็นกรณี ๆ ไปนะครับ) แต่ปัญหาผมว่าอยู่ที่การคอมรัปชั่นนะครับ ถ้าผูกขาดมันโกงได้ พอเปิดเสรีมันก็โกงได้เหมือนกัน

การประมูล 2100 ก็เป็นเคสชัด ๆ เลย ทีรัฐได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย (ต้องให้แจงไหมนะ) แถมประชาชนได้ลด
ค่าใช้จ่ายตรงไหนผมก็ยังไม่เห็นเลย T^T (ไหนหว่าค่าโทรถูกลง 15%)


Happiness only real when shared.

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 21 July 2013 - 02:52 #599811 Reply to:599795
mr_tawan's picture

ผมไม่ได้พยายามที่จะลากยาวไปทางเรื่องขาดทุนการรถไฟนะครับ แต่จะเสนอแค่ว่าถ้าเราให้ CAT ดำเนินงานแล้วทำได้ไม่ดีพอ (ทั้งเรื่องผลประกอบการ ทั้งเรื่องคุณภาพของสัญญาณ และอื่น ๆ) ผมก็ยังคิดว่าเปิดให้เอกชนดำเนินงานย่อมดีกว่า

ทุกวันนี้ใครใช้เครือข่าย MVNO ของ CAT นี่ก็น่าจะรู้นะครับว่ามันห่วยขนาดไหน ขนาดอยู่กลางเมืองอย่างสุขุมวิทยังมีจุดอับสัญญาณ แล้วค่าบริการก็ไม่ได้ถูกด้วย ถ้าเกิดว่าเอกชนสามารถทำราคาได้ถูกกว่า ทำบริการได้ดีกว่า แล้วคุณจะอยากจ่ายเงินให้บริษัทของรัฐเพื่อเอาเงินไปเข้ารัฐ หรือคุณจะอยากใช้บริการจากบริษัทเอกชนมากกว่าครับ ?

แล้วแบบไหนล่ะถึงจะเรียกว่าประชาชนได้ประโยชน์มากกว่า?

เงินวิ่งกลับเข้าไปยังงบประมาณแผ่นดินนี่ผมว่ามันเป็นอะไรที่คลุมเครือนะ อย่างที่บอก ไอ้งบติดป้ายโฆษณาทุก 500 เมตรก็มาจากงบประมาณแผ่นดิน (ถ้าอยากรู้มันถี่แค่ไหนลองขับรถไปกลับ กทม.-หัวหิน แล้วนับป้ายที่มีรูปท่านนายกดูนะครับ ผมว่าเกินสองร้อยอ่ะ อยากเสนอกฎหมายห้ามหาเสียงผ่านทางป้ายโฆษณานี่จัง)

ถ้ารัฐบาลคิดจะทำเพื่อประชาชนจริง ๆ ก็ควรจะปล่อยให้เอกชนแข่งขันกัน หรือลงมาแข่งกับประชาชน แต่นี่บ.ของรัฐบาลกลับพยายามขัดขวางการแข่งขัน ขัดขวางกลไกตลาด (ไอ้คลื่น 850MHz นี่ก็ทีละ) เนี่ยแสดงให้เห็นชัดว่ารัฐเองไม่ต้องการที่จะทำให้เกิดการแข่งขัน ซึ่งจะทำให้เสียประโยชน์ของตัวรัฐเอง

ถ้า CAT ต้องการจะมีสิทธิเหนือคลื่นความถี่ ตัวเองก็ควรลงมาประมูลแข่งกับเอกชน ซึ่งเอกชนเองก็พร้อมที่จะแข่งอยู่แล้ว ปัญหาคือทำไมเราถึงเห็นแค่เอกชน 3 รายลงมาแข่งแล้วได้เค้กคนละก้อน ... ผมคิดว่า CAT มีศักยภาพ ถ้าเงินไม่พอก็สามารถกู้ได้ เป็นบริษัทที่มีรัฐถือหุ้นอยู่ความน่าเชื่อถือก็สูงอยู่แล้ว แต่ CAT ไม่คิดจะลงมาเองมากกว่า ยังทำตัวหยิ่งเหมือนแมว เห็นมนุษย์เป็นข้าทาสต้องเอาอาหารมาเลี้ยง ไม่พอใจก็ยื้อเอาลูกค้าเป็นตัวประกัน

ผมอยากให้มองว่าผลประโยชน์ของรัฐนั้นไม่ใช่ผลประโยชน์ของประชาชนครับ รัฐคือกลุ่มคนที่บริหารปกครองประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของประเทศ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของประเทศ รัฐเป็นส่วนหนึ่งของประชาชน แต่ประชาชนทั้งหมดไม่ได้เป็นเจ้าของรัฐ (ถ้าพูดในเชิงกฎหมายก็คงใช่ แต่ถ้าดูในทางปฎิบัติก็น่าจะรู้ ๆ กันอยู่) ผมอยากให้มองว่ารัฐเป็นอีก Entity นึงที่เป็นส่วนประกอบของประเทศครับ ผลประโยชน์ของรัฐส่วนหนึ่งก็คืนให้กลับประชาชนอันนี้ปรกติ แต่อีกส่วนใหญ่เขาก็ต้องเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของตนเอง (ซึ่งก็เป็นงานบริการประชาชน อันนี้ก็พอเข้าใจได้)

ผลประโยชน์ของประชาชนมีอีกหลายด้าน การเอาเงินกลับไปบำรุงประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่ง การลดค่าครองชีพเป็นอีกส่วนหนึ่ง การพัฒนาคุณภาพชีวิตก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ถ้าเรามองแง่เดียวเราจะไม่เห็นความจริงครบทุกด้าน (ผมเคยเห็นคนที่มองโลกด้านเดียวมาแล้วครับ เป็นอะไรที่น่ากลัวมาก พูดอะไรไม่เข้าหัวเลย)

ส่วนการรวยเอา ๆ ของพ่อค้าเนี่ยผมอยากให้มองว่า เขาได้รับผลตอบแทนจากความเสี่ยงที่เขาแบกรับครับ (ฮา) การทำธุรกิจ การลงทุน ย่อมมีความเสี่ยง แต่ในทางกลับกันถ้าเสี่ยงแล้วไม่ได้อะไรก็คงไม่มีใครอยากลุย ดังนั้นผมว่ายกให้เขารวยไปเถอะ อย่างน้อยเขาก็บ้าพอที่จะลงมาเสี่ยง 555 นี่พูดแบบโลกสวยสุด ๆ แล้วนะเนี่ย


 • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: trufa
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 21 July 2013 - 06:59 #599824 Reply to:599811
trufa's picture

เรื่อง CAT นี่เห็นด้วยว่าเมื่อเป็นมหาชนแล้วก็ควรแข่งกับเอกชนแฟร์ๆครับ ยังไงตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่แล้ว จะรุ่งหรือจะเจ๊งก็คงอยู่ที่ผลงาน

เรื่องความต่างของผลประโยชน์รัฐกับผลประโยชน์ประชาชนนี่พยายามนึกตามอยู่ครับ คือถ้าเป็นรัฐเผด็จการทหาร รัฐคอมมิวนิสต์นี่นึกออกครับว่า ผลประโยชน์ของผู้ปกครองกับของประชาชนนี่คนละเรื่องแน่ แต่บ้านเราเป็นประชาธิปไตยนา ผู้ปกครองก็มาจากตัวแทนของประชาชนนา โดยหลักการแล้วมันก็คงจะต้องสัมพันธืกัน (แต่ที่ไม่สัมพันธืกันนี่ คงต้องย้อนมาดูว่าเราเลือกตัวแทนกันอีท่าไหนมากกว่า)

เข้าใจครับว่าเราไม่ควรหวังอะไรมากกับรัฐ กับผู้ปกครอง แต่ผมก็ไม่ค่อยเชื่อจะไว้ใจกับพ่อค้าเหมือนกันครับว่าจะดีไปกว่านักการเมือง ขนาดต้นแบบประเทศเสรีอย่างอเมริกา ที่กฎต่างๆเข้มกว่าเราเยอะ ยังโดนพวก
พ่อค้าทำแสบ จนนำไปสู่วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เลย ประชาชนตาดำๆอย่างเราอย่าได้ประมาท

ยิ่งเดี๋ยวนี้ พ่อค้ากับนักการดมืองดันเป็นคนเดียวกันอีก อะไรๆมันเลยยิ่งซับซ้อนเข้าไปใหญ่


Happiness only real when shared.

By: deargerous
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 21 July 2013 - 16:25 #599962 Reply to:599824
deargerous's picture

CAT และ TOT แม้จะเป็นบริษัท แต่ยังเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่นะครับ
ปตท. การบินไทย ก็เหมือนกัน

By: crayon
AndroidRed HatUbuntuWindows
on 21 July 2013 - 22:11 #600016 Reply to:599647

น่าจะเอามาเทรดในตลาดหุ้นเลยนะ อย่างน้อยก็น่าจะตรวจสอบ operation cost ได้ง่ายกว่าที่เป็นอยู่ ไม่ใช่ให้พนักงานโทรฟรี ค่าใช้จ่ายเอาไปใส่ใน operation cost หมด

By: manster
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 19 July 2013 - 18:19 #599263
manster's picture

อ่านสนุกดี น่าติดตาม

By: komsanw
iPhoneWindows PhoneAndroidRed Hat
on 19 July 2013 - 19:27 #599295
komsanw's picture

Truemove และ DPC ยังไม่ยอมคืนโครงข่ายให้ CAT ด้วย
โดยนัยยะแล้วลูกค้ายังเป็นของ CAT ในนามของสองบริษัทครับ

By: zerocool
ContributoriPhoneAndroid
on 19 July 2013 - 21:37 #599338
zerocool's picture

แล้วแบบนี้ที่ true ออกมาบอกเป็นนัยว่าจะจัดตั้ง infrastructure fund เพื่อระดมทุนมาใช้หนี้ก็ไม่น่าจะเป็นความจริงสิครับ เพราะโครงข่ายที่จะนำไปเข้ากองทุนนั้นเป็นของ CAT ทั้งหมดแต่แรก true จึงไม่น่าจะมีสิทธิ์อะไรในการเอาโครงข่ายนั้นไปจัดตั้งกองทุนเพื่อหาเงินเข้าบริษัทของตัวเอง


That is the way things are.

By: roongroj
iPhoneAndroidRed HatSUSE
on 19 July 2013 - 23:16 #599349
roongroj's picture

ขอเรียนว่า ...ทางออก ผมเห็นว่า มองแค่ "เอกชน" ไม่ได้มอง @ ประชาชน

ต้องยอมรับว่า ปัจจุบันการให้บริการโทรศัพท์ คลื่น ...เสถียรที่สุด คือ คลื่น 1800 MHz เพราะคลื่นความถี่สูง มีรัสมีให้บริการไม่กว้าง ทำให้ต้องติดตั้ง Cell Site จำนวนมาก ช่องสัญญาต่อพื้นที่ จึงมีมากตามไปด้วย

ทุกวันนี้ คลื่น 1800 MHz จึงถือว่าเป็นระบบสำรองการสื่อสาร @ สำคัญ ทั้ง AIS และ True

AIS นั้นมีลูกค้าจำนวนมาก แม้มีความถี่ 900 MHz แต่ไม่พอสำหรับการให้บริการ โดยเฉพาะในเขตเมือง ยิ่งกรุงเทพ หากไม่มี คลื่น 1800 MHz ธุรกิจมือถือของ AIS จะมีปัญหาหนักมาก ๆ ส่วน True ก็เช่นกัน เพราะ 3G ทั้ง 850 MHz และ 2100 MHz ยังมี Cell Site ไม่ครอบคุมพื้นที่มากพอ

ประเด่นสำคัญ Share อุปกรณ์ ...ไม่มีปัญหา แต่ Share คลื่นความถี่ จ่ายสัปทาน ...ถูกต้อง หรือไม่

ประเด่น @ ประชาชน ส่วนใหญ่ที่ยังไม่ย้ายไป 3G เพราะไม่ต้องการ ...ซื้อ New Device และ ใช้แค่ Voice หากบังคับให้ย้ายไป 3G 850 MHz หรือ 2100 MHz ต้องซื้อเครื่องราคาถูกสุดประมาณ 1,000 บาท เท่ากับประเทศเสียหายโดยไม่จำเป็น ถึง 17,000 ล้านบาท

หากประมูลใหม่เป็น LTE ราคาเครื่องถูกสุดประมาณ 10,000 บาท เท่ากับว่า ประเทศต้องเสียหายถึง 170,000 บาท โดยไม่จำเป็น

ที่สำคัญ มันคือ เงินในกระเป๋าของประชาชน ในภาวะเศรษฐกิจกำลังวิฤกต

ปล. ผมจึงเสนอให้เยียวยาประชาชน โดย CAT ไม่ใช่ ...เอกชน

ขอบคุณครับ

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 19 July 2013 - 23:19 #599355 Reply to:599349
hisoft's picture

ยังมีทางเลือก LTE + 2G อีกครับ ในเมื่อผู้ใช้ 2G ไม่ได้มากขนาดนั้น คนใช้ LTE ไม่ได้สูงจนต้องใช้หมด ทำไมต้องเอาทั้งก้อนไปให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับ?

By: roongroj
iPhoneAndroidRed HatSUSE
on 20 July 2013 - 00:53 #599387 Reply to:599355
roongroj's picture

2G มีเยอะมาก ๆ ครับ

3/4G มีประโยชน์แค่ คนกลุ่มเล็ก ๆ แค่นิดเดียว

เพราะแค่บริการแพงมาก ๆ คนหาเข้ากินค่ำ ไม่มี ...ปัญญาหลอก ครับ

ผมมองดูแล้ว LTE แทบไม่มีความจำเป็นใด ๆ เลย ทั้ง ๆ ที่ผมใช้ Data เยอะมาก ๆ เดิมผมใช้ True Biz Internet เพื่อออกต่่างประเทศ 1 Mbps ตั้งแต่เดือนละ เกือบ 20,000 บาท จนสุดท้ายเหลือ 13,000 บาท มานานถึง 10 ปี ช่วงยกเลิกแรก ๆ ใช้ 3G Mobile Internet หลาย ๆ เบอร์ รวมแล้ว 20 GB ต่อเดือน ประมาณ เกือบ 4,000 บาท ซึ่งได้แค่ Web & E-Mail เท่านั้น หากเล่น Media หรือ YouTube จะหมดเร็ว ค่าบริการจะบานมากกว่านี้อีก ผมจึงเห็นปัญหาของ 3G/4G แบบ ไทย ๆ @ แสน ...แพง อย่างชัดเจน ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ 3BB Premier 5 Mbps เดือนละ 2,500 บาท ส่วน 3G สมัครแค่ 3GB/เดือน 650 บาท ใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น ( ถูก True หลอกอยู่ตั้งนาน แต่เดิมไม่กล้าใช้ เพราะสัญญาอย่างน้อย 1 ปี )

ปล. 2G กับ 4G LTE มันคนละเรื่องกันเลย ทำไมให้คนที่ใช้แค่ 2G ต้องมาแบกรับ ...ต้นทุน ของ 4G LTE ให้ค่าบริการแพงไปเปล่า ๆ เพื่อคนอยากใช้ 4G LTE ด้วยครับ

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 20 July 2013 - 02:05 #599407 Reply to:599387
hisoft's picture

ขออภัยนะครับ

ที่ว่า "2G มีเยอะมาก ๆ 3G มีประโยชน์กับคนกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มเดียว" ทำไมผมเข้าใจว่า 3G มันใช้โทรออกได้เหมือน 2G ทุกประการครับ? อะไรคือประโยชน์ที่ 3G มีมากกว่า 2G นอกจากราคาเครื่อง ที่ปัจจุบันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันขนาดนั้นแล้ว

"ไม่มี ...ปัญญาหลอก" จะไปหลอกอะไรใครหรือครับ? มันบาปนะ

แล้วที่ว่าค่าบริการแพงมาก ๆ ต้องขอโทษอีกครั้งนะครับ ผมจะโทรบน 2G หรือ 3G ผมเสียเงินเท่ากันเป๊ะครับ

อ้อ เหมือนจะไม่ใช่แค่โทรด้วยนะครับ ส่งข้อความก็เสียเท่ากัน ส่งข้อความมัลติมีเดียก็ยังเท่ากัน แถมใช้งานด้านข้อมูลก็เสียเงินเท่ากันอีก ถ้ามีเจ้าไหนใช้ EDGE/GPRS แล้วถูกกว่า 3G ช่วยบอกผมด้วยนะครับ ผมจะเอามาใช้บ้าง

ที่ว่ามานี่ผมยกเว้นเครือข่าย TOT ที่ผมใช้อยู่นิดนึงแล้วกัน เพราะถ้าโทรบน 2G จะแพงกว่า 3G อีกเท่าตัวเพราะไป roaming ของเจ้าอื่นเค้ามาอีกที

ตอบใน ปล. อะไรคือการให้คนใช้ 2G มาแบกรับ ..............................................................................................ต้นทุน ของ 4G LTE ครับ? ถ้าเค้าประมูลคลื่น ก็คือประมูลคลื่น ไม่ได้ประมูลสิทธิ์ทำ 2G หรือ 4G ครับ

ป.ล. ผมไม่ได้กระสันจะใช้ 4G หรือ LTE อะไรเลยสักนิดเดียวครับ แม้แต่ 3G ที่ > 2 Mbps ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมันด้วยซ้ำ แต่แนวคิดคุณว่ามาผมไม่เห็นด้วยสักนิดเดียวครับ

By: roongroj
iPhoneAndroidRed HatSUSE
on 20 July 2013 - 11:49 #599507 Reply to:599407
roongroj's picture

คนที่ใช้ 2G ส่วนใหญ่ ...ใช้แค่ Voice เท่านั้น

พวกที่ต้องการ 3/4G ต้องการประสิทธิภาพของ Data ( น่าจะรู้ดีอยู่แล้ว )

ถ้าคุณมีความรู้ระบบจริง ๆ จะรู้ว่า ตอนนี้ 1800 MHz เป็นแค่ 2G เท่านั้น ส่วนใหญ่ให้บริการ Voice เป็นหลัก ส่วน EDGE/GPRS จะถูกใช้ในพื้นที่ @ 3/4G ...ไม่รองรับ ( ผมพูดในเชิงการใช้งานจริง ๆ ไม่ใช่ ตามความเข้าใจของคนทั่วไป )

By: lancaster
ContributorUbuntuWindows
on 20 July 2013 - 12:44 #599538 Reply to:599507

ผมว่าคุณอ่านภาษาไทยไม่แตกนะเนี่ย

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 20 July 2013 - 13:10 #599548 Reply to:599538
hisoft's picture

คือจริง ๆ ผมอ่านของเค้าแล้วงงกว่าปกติอีกครับ สงสัยจะคิดมากคิดลึกไปหน่อยเลยยิ่งเข้าใจผิดพลาด

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 20 July 2013 - 13:11 #599549 Reply to:599507
hisoft's picture

ใช่ครับ คนใช้ 2G ส่วนใหญ่ใช้แค่ Voice

แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่ควรใช้ระบบ 3G หากมันใช้งานได้ไม่แตกต่างกัน

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 20 July 2013 - 02:47 #599415 Reply to:599387
mr_tawan's picture

อ่านแล้วงง ๆ นิด ๆ ครับ

เดิมทีคุณใช้ True Biz Internet เป็น ADSL (ราคาแพงเพราะดันเป็น Business/Enterprise มั้ง) มาสิบปี แล้วก็ยกเลิก มาใช้ 3G Mobile Internet ซึ่งเป็นคนละเทคโนโลยี คนละวัตถุประสงค์กันเลย ซึ่งก็ยังแพง จากนั้นคุณก็เลยเปลี่ยนมาใช้ 3BB Premier ซึ่งก็เป็น ADSL ก็เลยรู้สึกว่า โหมันถูกลงตั้งเยอะ ...

Mobile Internet ก็ตามที่ชื่อมันบอก มันเป็น Mobile ซึ่งต่างกับระบบที่เป็น Stationary อย่างพวก ADSL/Cable ซึ่งก็ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแน่นอน เพราะมันเคลื่อนย้ายไม่ได้

เท่าที่ทราบ (และผมไม่แน่ใจว่าผิดไหม ผู้เชี่ยวชาญด้านเทเลคอมน่าจะรู้ดีกว่าผมนะ) ADSL เนี่ยความเร็วสูงสุดจะเป็นความเร็วภายในสายที่ต่อเชื่อมกันระหว่างจุดถึงจุด เหมือนกับว่าเรามีเนทเวิร์คของตัวเองเลยหนึ่งวง ในขณะที่บรรดา Mobile ทั้งหลายเนี่ยอุปกรณ์ทุกตัวที่ต่ออยู่กับ cell site ใด ๆ จะเชื่อมต่ออยู่บนเนทเวิร์คเดียวกัน ดังนั้น ในขณะที่เราใช้ ADSL 10Mbps เนี่ยเราได้คนเดียว 10Mbps (แต่ขึ้นอยู่กับเนทเวิร์คในระดับต่อไปด้วย อันนี้ไม่พูดถึง) แต่พอเราใช้ HSPA 42Mbps เนี่ยหมายถึงคนทั้งห้างใช้ร่วมกัน 42Mbps นะครับ (แน่นอนว่ามีเนทเวิร์คระดับบนลงมาบีบอีก) นี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้ให้บริการมือถือมักจะพ่วง Wifi ให้ด้วย เพราะว่าถ้าขืนทุกคนใช้ 3G กันหมดล่ะอืดสนิทแน่ ๆ

มันก็เลยกลายเป็นว่า เรามีทรัพยากรความเร็ว 42Mbps แต่ต้องแบ่งให้คนรอบ ๆ เซลไซท์ใช้กันหมดเลย (รัศมี ~500m ก็คิดดูว่าเยอะขนาดไหน) ในขณะที่พอใช้ ADSL เราได้คนเดียว 10Mbps ซึ่งมากพอจะแบ่งใช้กับอุปกรณ์เป็น 10 เครื่องในบ้านด้วยซ้ำ (บ้านผมมีอุปกรณ์ 9 เครื่องก็ใช้งานได้สบาย ๆ) ด้วยกฎ demand/supply เนี่ยราคามันก็ย่อมจะต่างกันอยู่อย่างเห็นได้ชัดนะ เพราะทั้งจำนวน demand และ supply ก็ต่างกัน (แต่คิดว่ามีปัจจัยเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มเข้ามาด้วย)

ส่วนว่าทำไมเราถึงต้องเอาคนที่ใช้ 2G มารับภาระ 4G ผมอยากให้มองอีกด้านหนึ่ง 4G เองก็รองรับทั้ง Voice และ Data เหมือน 2G และ 4G เองก็มี Efficiency สูงกว่า 2G (นี่ก็แค่จำได้ว่า ไม่มั่นใจ) และคุณภาพสัญญาณก็ดีกว่า จากการใช้เทคนิคการเข้ารหัสที่ดีกว่า ถ้าเราสามารถผลักผู้ใช้มาใช้ 4G ได้ทั้งหมด (ซึ่งยาก ...) เอง ตัวผู้ใช้ที่ใช้ Voice เป็นหลักจะได้ประโยชน์จากคุณภาพสัญญาณ (และคุณภาพเสียง) ที่ดีกว่า ในขณะที่ผู้ใช้ Data เป็นหลักจะได้ประโยชน์่จาก Bandwidth ที่กว้างกว่า (ปัญหาคืออุปกรณ์ 4G ปัจจุบันไม่รองรับ Voice แบบ 4G กันน่ะสิ)

จะว่าไป ถ้าผมจำไม่ผิด จริง ๆ อุปกรณ์ในตลาดจำนวนมากรองรับ 3G (HSPA) กันหมดทั้งในส่วนของ Data และ Voice ดังนั้นเราจึงสามารถผลักผู้ใช้จำนวนหนึ่งขึ้นไประบบ 3G ล้วนได้ ในขณะที่ยังมีเนทเวิร์คอีกส่วนหนึ่งที่รองรับ 2G สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ที่ไม่รองรับ ถ้าทำ Load Balance ดี ๆ ก็น่าจะทำให้ผู้ใช้ทั้งสองกลุ่ม Happy ได้ครับ

ปล. ผมพูดถึง Bandwidth นะครับ ไม่ใช่ Throughput ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเนทที่บ้านโหลดได้ 500KB/s ก็เก่งแล้วอะไรทำนองนี้ ไม่เกี่ยวนะครับ คนละเรื่อง

ปล. 2 อย่าลืมว่าผมเป็นพวกโลกสวยนะครับ 555


 • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: cartier
iPhoneAndroid
on 20 July 2013 - 09:35 #599463 Reply to:599415
cartier's picture

Adsl นี่ก็เป็นแบบ share bandwidth เหมือนกันนะครับ หากชุมสายนั้นๆมีปริมาณผู้ใช้มากๆ

By: icez
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 20 July 2013 - 10:03 #599471 Reply to:599463

ในแง่ physical ถือว่า ADSL ไม่มีการแชร์กับใครครับ เพราะเป็ฯการเชื่อมต่อ "สาย" แบบ 1:1 ในระหว่าง node กับตัว end user ครับ

เทียบกับระบบโทรศัพท์มือถือไร้สาย ที่ยังต้องแชร์ช่องสัญญาณระหว่าง node กับ end user ทำให้ระบบมือถือประสิทธิภาพต่ำกว่า ADSL อยู่หลายช่วงตัวกรณีที่มีผู้ใช้งานใน node เดียวกันเยอะๆ ครับ

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 20 July 2013 - 14:46 #599590 Reply to:599463
mr_tawan's picture

ผมถึงเขียนไว้ในวงเล็บไงครับว่า (ขึ้นอยู่กับเนทเวิร์คระดับต่อไป) ด้วย


 • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: roongroj
iPhoneAndroidRed HatSUSE
on 20 July 2013 - 11:54 #599481 Reply to:599415
roongroj's picture

ผมเคยเป็นสมาชิก MSDN Ultimate มาตั้งแต่ยุคแรก ๆ ช่วงสมัยแรก ๆ Microsoft จะส่งแผ่น VCD/DVD Software ทั้งหมด ...มาให้ แต่ช่วงหลัง ๆ ต้อง Download เองทั้งหมดแทน

สมัย True Hi-Speed Internet ADSL ช่วงแรก ๆ 512 Kbps 650 บาท/เดือน ถือว่า Download จากต่างประเทศได้เกือบ 100% แต่มันเป็น Internet แบบ Sharing ยิ่งมีลูกค้ามาก ความเร็วออกต่างประเทศยิ่งลดลง เหลือกไม่ถึง 10% แต่ คนส่วนใหญ่ ไม่ค่อย ...มีปัญหา เพราะเป็นการ Download ผ่าน Proxy Server หาก Download อะไร @ เหมือน ๆ กัน ทำให้ผมต้องย้ายมาซื้อ True Biz ADSL ซึ่งแพงมาก ๆ 1 Mbps เดือนละ 1X,X00 บาท กลางปีที่แล้วย้ายมาใช้ 3BB Premier 5 Mbps เหลือแค่เดือนละ 2,500 บาท ถือว่าถูกว่า True Biz ADSL ถึง 25 เท่า ครับ

บ้านผมอยู่ห่างจาก TrueMove-H 3G 850 MHz เพียงแค่ 300 เมตร ทำให้รบกวนคลืน Dtac มาก ๆ ช่วงแรก ๆ สายหลุดบ่อย ๆ จนต้องโทรให้ Dtac มาช่วงปรับปรุงให้ถึงจะใช้ Voice ได้ตามปกติ แต่ 3G 850 MHz ของ Dtac ซึ่งเคยวิ่งได้ 4 - 6 Mbps ยังลดลงมาเหลือสูงสุดเพียง 1 Mbps เหมือนเดิม ทำให้ผมต้องมาใช้ TrueMove H 3G 850 MHz 2 เบอร์ 10 GB/เดือน = 20 GB/เดือน เกือบ 4,000 บาท เอามาทำเป็น WiFi ในบ้าน ไม่รวม 3G ของ Dtac อีก 5 GB/เดือน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาออกนอกบ้าน

สิ่งที่สังเกตุได้ชัด คือ ผมไม่สามารถ Download ข้อมูลด้าน Programming จาก Web Site ต่างประเทศจาก True WiFi ได้ แต่หลังใช้ TrueMove H 3G ไป Download ข้อมูลต่าง ๆ ( วิ่งได้สูงสุด 6 Mbps ) แล้ว และ ข้อมูลเหล่านั้น ...มาเข้า Proxy Server ของ True แล้ว ถึงจะมาใช้ True WiFi ได้ ครับ

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 20 July 2013 - 14:45 #599589 Reply to:599481
mr_tawan's picture

ผมก็ยังคิดว่า การที่คุณสลับไปใช้ 3G จากเดิมที่เป็น True Biz เนี่ยก็ฟังดูไม่มีเหตุผลนะ :-/

ส่วนเรื่อง Proxy กับ True WiFi นี่ผมไม่เคยใช้ (จริง ๆ เคยมีแพคเกจแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้บอกพาสเวิร์ดมา 555) ก็เลยไม่มีความเห็น แต่ Dtac WiFi ผมก็โหลดได้ทุกอย่างปรกตินะ


 • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: roongroj
iPhoneAndroidRed HatSUSE
on 20 July 2013 - 16:33 #599618 Reply to:599589
roongroj's picture

ขออภัยครับ ผมถูก Block ตอบได้ทีละคำถาม เพราะชอบคิดค่างจากชาวบ้าน 555+

ผมโชค ...ไม่ดี กับ Dtac WiFi เพราะได้ใช้เฉพาะตอนไปกินกาแฟตามห้างเท่านั้น ส่วนตัวผมว่า Dtac คุณภาพดีกว่า True และ True จะดีช่วงแรก ๆ พอลูกค้าเยอะขึ้น คุณภาพจะค่อย ๆ ลดต่ำลง

เนื่องจากผม ต้องการบังคับให้ True ทำตามสัญญา Download 1024 / Up 1024 Kbps แต่ True ไม่ทำ ทำได้แค่ D 1024 / Up512 Kbps แต่เก็บผมแพงกว่าลูกค้าอื่น ๆ คือ ผมจ่าย 13,990 บาท/เดือน แต่รายอื่น ๆ D 1024 / 512 Kbps จ่ายแค่ 11,000 บาท แถม Web Host และ ADSL Internet Home สำหรับสำรองด้วย

ผมจึงตัดสินใจยกเลิก มาทดสอบ 3G เต็ม ๆ ทั้ง Dtac และ TrueMove-H เพราะปกติจะ Download ข้อมูลจากต่างประเทศไม่เกิน 20 GB ต่อเดือน หากเพิ่มเป็น 60 GB ต่อเดือน ยังถูกกว่า True Biz อีกครับ รวมทั้ง เริ่มใช้ Facebook เห็นเพื่อนหลาย ๆ คนใช้ 3BB ไม่มีปัญหา แต่ช่วงแรก ๆ ไม่กล้าใช้ เพราะติดสัญญา 1 ปี กลัวเสียเงินเปล่า ๆ ครับ

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 20 July 2013 - 16:48 #599625 Reply to:599618
mr_tawan's picture

อ๋อ มันมีโควต้าจำกัดสำหรับคนที่ไม่ใช่ contributor ขึ้นไปน่ะครับ 55


 • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 20 July 2013 - 16:52 #599626 Reply to:599618
hisoft's picture

คิดต่างแบบไหนถึงจะโดน block ให้ตอบได้ทีละคำถามครับ? อยู่เว็บนี้มาผมไม่เคยเจอคนคิดต่างแบบมีเหตุผลแล้วโดนบล็อค (ผมอาจจะไม่เห็นเอง)

ผมว่าเอาประกาศนี่ขึ้นในหน้าสมัครสมาชิกไว้หน่อยก็ดีมั้งครับ คนมาทีหลังแทบไม่มีโอกาสรู้เลยนะนี่

By: roongroj
iPhoneAndroidRed HatSUSE
on 20 July 2013 - 12:08 #599518 Reply to:599415
roongroj's picture

ถูกต้องครับว่า 4G มีการเข้ารหัสที่ดีกว่า แต่นั้นหมายถึงต้นทุนทั้ง Device และ Cell Site ต้องแพงขึ้น ซึ่ง Efficiency ด้าน Voice ไม่ได้แตกต่างกันเลย เพราะการเข้ารหัส Voice ยังเหมือนเดิม ทุกประการ ครับ

By: roongroj
iPhoneAndroidRed HatSUSE
on 20 July 2013 - 01:15 #599394 Reply to:599355
roongroj's picture

ค่าบริการ 3/4G ของไทย ...แพงมาก ๆ หากเทียบกับประเทศอื่น ๆ

มันแสดงชัดเจนแล้วว่า คนไทยยังใช้ Data น้อยมาก ๆ 3/4G @ 2100 MHz ยังเหลือเฟือ เก็บ 1800 MHz เอาไว้เยียวยาประชาชนตาดำ ๆ สักพักเถอะครับ ถ้ายังไง เราก็ประกาศกับชาวโลกได้แล้วว่า บ้านเรามี 4G ใช้กันแล้ว

หาก AIS หรือ True จำเป็นต้องใช้ 1800 MHz อยู่

ก็มาเช่า CAT จ่ายเงิน ...เข้ารัฐ จริง ๆ จัง ๆ ก็ได้ ( ไม่ต้องแอบ ตกแต่งบัญชีเหมือนที่ผ่านมา )

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 20 July 2013 - 01:49 #599405 Reply to:599394
hisoft's picture

แพงมากไม่เกี่ยวกับว่าใช้น้อยมาก ๆ อย่างเดียวหรอกครับ ถ้ามีคนจ่ายเยอะแล้วทำไมเขาต้องปรับลดราคาลงมา สู้กินกำไรสบาย ๆ ไปอย่างนี้ดีกว่า

ถ้าน้ำมันแพงมากนี่สรุปได้ว่าคนเราใช้น้ำมันน้อยเหรอครับ? ผมจำได้ว่าตอนวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ราคาน้ำมันร่วงกราวเพราะคนไม่มีเงินเติมน้ำมัน รู้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องข้างบนนี่น้อยมาก แต่ก็มีส่วนที่เกี่ยวครับ

By: toandthen
WriterMEconomics
on 20 July 2013 - 04:02 #599427 Reply to:599394
toandthen's picture

ไม่เข้าใจอยู่ดีครับ ค่าบริการ Data 3G/4G เมืองไทยแพงมาก ๆ เลยอยากจะให้คนใช้ 2G ที่ใช้ Data ยาก ๆ ช้า ๆ แทน แม้ว่าค่า Data เท่ากัน หรือไม่ก็แพงกว่าด้วยซ้ำ


ton.is.my.name | @TonsTweetings

By: roongroj
iPhoneAndroidRed HatSUSE
on 20 July 2013 - 11:42 #599502 Reply to:599427
roongroj's picture

คนที่ใช้ Data และ Device พร้อมใช้งาน ...จะย้ายไปใช้ 3/4G @ 850 MHz & 2100 MHz เองครับ เพราะคนกลุ่มนี้รู้ดี ตั้งแต่เลือกซื้อ Device อยู่แล้วครับ

อย่าบังคับ ...ชาวบ้าน @ ไม่รู้ด้าน IT เลยครับ

By: deeplite
Android
on 20 July 2013 - 12:01 #599513 Reply to:599502
deeplite's picture

ไม่มีเงินซื้อ divice ใหม่ย้ายไป AIS Dtac ได้ครับ Device 2G ใช้งาน 900,1800 ได้อยู่แล้ว

By: roongroj
iPhoneAndroidRed HatSUSE
on 20 July 2013 - 12:10 #599519 Reply to:599513
roongroj's picture

ทำไม ต้องบังคับกันละครับ

ย้ายไป ...ฟรี ๆ หรือเปล่าครับ แล้วคนที่ใช้ แบบ ...เติมเงิน ย้ายไปได้หรือเปล่าครับ

รวมทั้ง ประกาศมาตั้งแต่ต้นให้ประชาชนทราบอยู่แล้วว่า หากหมดสัมปทาน จะโอนมาอยู่กับ CAT

By: deeplite
Android
on 20 July 2013 - 13:02 #599542 Reply to:599519
deeplite's picture

device ใหม่ คุณก็จะไม่ซื้อ ย้ายค่ายคุณก็ไม่ย้าย ถ้าไม่ใช่หมดสัมปทาน แต่ ผู้ให้บริการเจ๊งนี่คุณจะทำยังไงครับ เลิกใช้ มือถือเหรอครับ

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 20 July 2013 - 13:09 #599546 Reply to:599542
hisoft's picture

ผมกำลังนึกไปถึงเรื่อง Digital TV

By: komsanw
iPhoneWindows PhoneAndroidRed Hat
on 20 July 2013 - 22:32 #599731 Reply to:599542
komsanw's picture

ใช่ครับ ประชานชนไม่มีหน้าที่อุ้มเอกชนนะ ไม่มีกฎหมายข้อไหนเขียนไว้

By: toandthen
WriterMEconomics
on 20 July 2013 - 03:59 #599426 Reply to:599349
toandthen's picture

โทษทีนะครับ แต่ผมมีความไม่เข้าใจกับที่คุณโพสต์มามากเหลือเกิน หลายจุดด้วย

 • 1800 MHz ทุกวันนี้ AIS เองก็ไม่ได้ใช้มากมายไม่ใช่เหรอครับ ธุรกิจเขาจะมีปัญหาหนักมากมายอะไร ในเมื่อเขาไม่ได้มีลูกค้ามากอะไร (เพราะรู้แต่แรกอยู่แล้วว่าจะหมดสัมปทาน) งานนี้พูดง่าย ๆ True กับ CAT เป็นผู้ที่ต้องกังวลมากกว่า
 • คนที่ใช้แค่ Voice ก็ยังมีแพ็กเกจ Voice อย่างเดียวนะครับ แต่ผมเชื่อว่าถ้ากลับไปมองดูตลาดมือถือแล้ว ราคามือถือ 2G กับ 3G ถ้าไม่นับตลาดมือสองแล้ว แทบไม่ต่างกันแล้วล่ะครับ
 • แล้วประเทศเสียหายโดยไม่จำเป็นจำนวน 17,000 ล้านบาท นี่อย่างไร งง
 • ตอนนี้เศรษฐกิจผันผวน แต่ไม่ได้วิกฤตนะครับ ไปเอามาจากไหน??

ประเด็นของผมคือที่คุณ raise มา ไม่เห็นจะพูดถึงเหตุผลว่าทำไม CAT สมควรจะได้รับหน้าที่เยียวยาประชาชน และประชาชนต้องการการรับการเยียวยากรณีนี้ด้วยเหรอ?

สิ่งที่เรากำลังเห็นตอนนี้ คือค่ายมือถือทุกค่าย กำลังพยายามย้ายลูกค้าตัวเองมา 3G ด้วย OEM device ราคาถูก สิ่งที่เรากำลังเห็น คือการที่เอกชน พยายามไม่ต้องการเสียลูกค้ากลุ่ม base line ที่ไม่ต้องการ 3G ด้วยการหาทางลดราคา device ครับ (กลไกตลาดกำลังทำงานเองของมัน ลูกค้าจะรายได้น้อยแค่ไหน เอกชน ไม่ยอมเสียลูกค้าแน่นอน)


ton.is.my.name | @TonsTweetings

By: cartier
iPhoneAndroid
on 20 July 2013 - 09:44 #599464 Reply to:599426
cartier's picture

แต่ใช่ว่าทุกคนเค้าจะมีเงินมาซื้อ Device ใหม่ทุกคนนะครับ ถึงมันจะลงมาถูกแค่ไหน ลำพังให้กินมื้อต่อมื้อยังลำบากกันเลย ก็เลยอยากให้มีการแก้ไขให้ คลื่น 1800 ยังใช้ได้อยู่ตอนคืนสัมปทาน จะให้ Cat ช่วยอุ้ม หรือ True/AIS จะต่อรอง ยังไง ก็น่าเห็นใจประชาชนอยู่ดี

By: heavenamp
Windows
on 20 July 2013 - 10:30 #599477 Reply to:599464

+1 ตอนนี้ไม่มีเงินเปลี่ยนจริงๆ

By: deeplite
Android
on 20 July 2013 - 12:02 #599514 Reply to:599464
deeplite's picture

ไม่มีเงินเปลี่ยนเครื่อง ย้ายไปใช้ 2G Dtac , AIS ได้ครับ

By: roongroj
iPhoneAndroidRed HatSUSE
on 20 July 2013 - 11:43 #599484 Reply to:599426
roongroj's picture

แสดงว่า ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวว่า มีลูกค้าของ TrueMove ซึ่งไม่ยอมย้ายไป 3G ทั้ง 850 MHz หรือ 2100 MHz เพราะต้องการใช้แค่ Voice อย่างเดียว อยู่ประมาณ 17 ล้านราย

ส่วน DPC ของ AIS มีลูกค้าน้อยมาก ๆ ไม่คุ้มการใช้บริการ 1800 MHz แต่ที่คุ้ม เพราะ เอา 1800 MHz มาให้บริการกับลูกค้า 900 MHz ซึ่งมี BW น้อยมาก ...ไม่พอใช้ กับ ลูกค้าจำนวนมาก ที่สุดของประเทศไทยได้ โดยเฉพาะในเขตเมือง และ กรุงเทพ ครับ

By: kasemsakk
ContributorAndroidSymbianWindows
on 21 July 2013 - 02:36 #599808 Reply to:599484
kasemsakk's picture

เท่าที่ผมเข้าใจ ถ้า AIS ใช้คลื่น 1800 มันจะขึ้นเป็น Roaming และไม่สามารถใช้งาน Internet ได้นะฮะ

จนหลายคนรำคาญและใช้วิธีให้เครื่องล็อกเครือข่าตายตัว ไม่ให้เลือกอัตโนมัติ

By: PH41
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 20 July 2013 - 08:36 #599451
PH41's picture

เข้าใจละว่าทำไมเขาพยายามให้ย้ายจาก Truemove ไป Truemove-H

By: deeplite
Android
on 20 July 2013 - 12:13 #599520
deeplite's picture

ผมยังสงสัย อยู่ 2-3 ประเด็นครับ

1) ทำไม กสทช ไม่จัดประมูลคลื่น 1800 ล่วงหน้าก่อนหมดสัมปทาน กสทช ทรู ทราบรึเปล่าว่าจะหมดสัมปทาน

2) กสทช จะออกใบอนุญาตให้เอกชน ใช้สำหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคม ขณะเหยียวยารึเปล่า เอกชนมีใบอนุญาตใช้งานคลื่น 1800 รึเปล่า

3) ตามที่คุณ MK อธิบายมา คลื่นจะต้องจัดสรรค์ด้วยการประมูล หรือ ปรับปรุงคลื่นเท่านั้น มาตราไหน ให้อำนาจ กสทช อนุญาตให้ เอกชนสามารถใช้คลืนได้โดยไม่ประมูล

4) กสทช จะจัดประมูลคลื่น 1800 เมื่อไร ถ้า ลูกค้า DPC กับ True ยังย้ายออกไม่หมดภายใน 1 ปี รอ 5 ปี ประมูล พร้อม คลื่น 1800 ของ Dtac รึเปล่า

ข้อสังเกตุบางประการ

ลูกค้า CAT จะย้ายไป True H ไม่ได้เพราะ True H เป็น Reseller ถ้าลูกค้าย้ายไป CAT แล้วจะย้ายไป True H ไม่ได้ นอกจากทิ้งเบอร์เก่าและเปลี่ยนเบอร์

ทางออกสำหรับ ผู้บริโภค และ True DPC

DPC + True แจก iPhone 5 ให้ลูกค้า คนละเครื่อง ลูกค้ายอมย้ายไป True H แน่นอนครับ ;)

By: roongroj
iPhoneAndroidRed HatSUSE
on 20 July 2013 - 12:30 #599529 Reply to:599520
roongroj's picture

+1 ครับ

By: pd2002 on 20 July 2013 - 13:08 #599544 Reply to:599520

คำถามที่ไม่มีคำตอบครับ

กสทช ยังตอบไม่ได้ @supinya ยัง งง เลยครับ ถึงต้องสงวนไงครับ ไม่เห็นด้วยกับบอร์ดใหญ่

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 20 July 2013 - 13:09 #599545 Reply to:599520
hisoft's picture

1) รู้สึกว่าจะเพราะ กสทช. พึ่งถูกจัดตั้งได้จริง ๆ ล่าช้ากว่ากำหนดไปหลายปีมากครับ

แต่ผมก็สงสัยว่าที 2100 MHz นี่จัดประมูลได้ทันท่วงทีเชียว - -"

ส่วนเครื่องแจก ไม่ต้องถึง iPhone 5 เอาแค่ใช้งานได้ก็พอครับ จำได้ว่าสมัย Hutch ย้ายมา Truemove-H ก็แจกนะ

By: deeplite
Android
on 20 July 2013 - 13:28 #599560 Reply to:599545
deeplite's picture

iPhone 5 ผมประชดครับ

กสทช ตั้ง อนุกรรมการ 1800 ล่วงหน้า 2 ปีแล้ว กทค บางคน ก็มีการเสนอให้ประมูลพร้อม 3G 2100 แต่ก็ไม่ทำกัน

อยากฝากถึงคุณ MK ตอน 2 ด้วยครับ

1) แนบ link slide ของ อ.เดือนเด่น
2) แผนของ DPC ต่อ คลื่น 1800

By: roongroj
iPhoneAndroidRed HatSUSE
on 20 July 2013 - 14:23 #599559
roongroj's picture

ทำไม ต้องให้คนส่วนใหญ่ เปลี่ยนมือถือ หรือ ย้ายค่าย ...ไปใช้บริการมือถือ ค่ายอื่น ๆ

เพื่อสนอง ...ตัณหา ของ คนส่วนน้อย ซึ่งต้องการ LTE ด้วยครับ

By: darkleonic
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 20 July 2013 - 14:56 #599595 Reply to:599559
darkleonic's picture

คลื่นตั้ง 25 MHz มันก็หั่นๆ ไปทำอย่างอื่นได้ครับ

By: roongroj
iPhoneAndroidRed HatSUSE
on 20 July 2013 - 14:26 #599582
roongroj's picture

ทางออก คือ ควรกัน BW ของ 1800 MHz สัก 12.5 - 15 MHz เพื่อ ...เยียวยา ผู้ใช้กลุ่มนี้ไปสักระยะ หรือ จนกว่าจะหมดสัปทานของ Dtac เพราะถูกเวลานั้น อย่างน้อยเครื่อง TLE 1800 MHz น่าจะถูกลงมามากแล้ว

แต่หากมามอง ....ความอยู่รอด ของ ธุรกิจ ต้องบอกว่า ถ้าไม่มีลูกค้ากลุ่มใหญ่ ซึ่งต้องการแค่ 2G หรือ Voice อย่างเดียวเป็นฐานของธุรกิจมือถือแล้ว 3/4G ไทย ...เจ๊ง หมด ดังนั้น เพื่อให้มือถือไทยทุกคนอยู่รอดได้ คงต้องปล่อยสภาพนี้ไปสักพัก ตามวิธีทางของ "กสทช"

แต่ ธุรกิจ ไม่ควร ...เห็นแก่กำไรจนเกินไป

ต้องคำนึงถึงว่า ถ้าไม่มีคนกลุุ่มนี้ คุณ ....เจ๊ง แน่ ๆ เราควรจะอยู่รอดร่วมกัน ครับ

By: darkleonic
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 20 July 2013 - 15:00 #599596 Reply to:599582
darkleonic's picture

ตอนแรกผมก็นึกว่าท่านแยกไม่ออกระหว่างการประมูลคลื่นกับเทคโนโลยีที่ใช้ แต่อ่านถึงตรงนี้เหมือนท่านพึ่งนึกออกนะครับ

เขาจะประมูลคลื่น ได้แล้วเอามาทำอะไร จะยอมเสียคน 17 ล้านเพราะเขาไม่ย้ายแล้วเจ๊งบ๊งก็แล้วแต่เขาเถิดครับ ถ้ากลัว CAT จะเจ๊งขนาดนั้นอ่ะนะ

By: roongroj
iPhoneAndroidRed HatSUSE
on 20 July 2013 - 15:19 #599600 Reply to:599596
roongroj's picture

555+

ช่วงแรก ๆ ผมแค่รู้สึก "สะอิดสะเอียน" …กับ กสทช

ที่ไม่ยอมทำตามประกาศของตนเอง แต่กลับคลอยตามผลประโยชน์ของเอกชน รวมทั้ง กสทช ชอบข่มขู่จะยึด คลื่น 1800 MHz มาทำ LTE มันเหมือนบังคับให้คนใช้ 2G ต้องซื้อเครื่องใหม่ หรือ ย้ายค่าย ครับ

By: darkleonic
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 20 July 2013 - 15:29 #599604 Reply to:599600
darkleonic's picture

เขาประมูลคลื่นไม่ได้บอกว่าให้เอาไปทำอะไร บอกแค่กิจการโทรคมนาคม อยากตอน 2100 พอ True เอาไปใส่ LTE ก็เห็นบางคนเดือดร้อนแต่จริงๆ มโนกันไปเอง

By: icez
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 20 July 2013 - 15:34 #599608 Reply to:599600

การประมูลคลื่นไม่ได้บังคับว่าต้องเอามาทำ LTE (เหมือนกับที่ทรูเอา 2100 มาทำ LTE ได้) จะเอาไปให้บริการลูกค้าเดิมต่อก็ได้ถ้าคนที่ประมูลได้คิดว่าคุ้ม (ซึ่งก็น่าจะคุ้มอยู่)

By: crayon
AndroidRed HatUbuntuWindows
on 20 July 2013 - 15:13 #599599

ผมว่ายุบ CAT คืนเสาให้เอกชน แล้วประมูล 1800 จบ

By: komsanw
iPhoneWindows PhoneAndroidRed Hat
on 20 July 2013 - 22:41 #599734 Reply to:599599
komsanw's picture

55 งั้นก็ยกปรเทศให้เอกชนบริหารดีกว่านะ

By: pongpatnampong
Windows Phone
on 22 July 2013 - 08:47 #600071 Reply to:599599

ยุบ cat พอเข้าใจ แต่คืนเสาทำไม