Tags:
Topics: 

ปีนี้นับได้ว่ากระแสบล็อกนับว่ามาแรงชนิดฉุดกันไม่อยู่จริงๆ นิตยสารพีซีเวิลด์มีตัวเลขที่น่าสนใจมากที่ได้มาจากการสำรวจ เช่น - ร้อยละ 62 ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่รู้จักว่าบล็อกคืออะไร - จำนวนผู้อ่านบล็อกเพิ่มขึ้นในช่วงหนึงปีที่ผ่านมาจากร้อยละ 11 ของผู้ใช้เน็ตในสหรัฐเมื่อปี 2003 เป็นร้อยละ 27 - ผู้อ่านร้อยละ 57 เป็นผู้ชาย - ผู้อ่านร้อยละ 48 อายุต่ำกว่าสามสิบปี - ร้อยละ 82 ของผู้อ่านทั้งหมด ใช้งานเน็ตมาแล้วเกินหกปี

เว็บนี้เองก็เกิดมาจากการเล่นบล็อกครับ และตัวเว็บนี้เองก็เป็นบล็อก ผมว่าบล็อกจะเป็นกระแสใหม่ ที่เข้ามาแทนที่เว็บบอร์ดในเร็ววันนี้ ที่มา PCWorld.com - 2004: Big Year for Blogs

Get latest news from Blognone