Tags:
Node Thumbnail

ทางการสหรัฐต้องการลายนิ้วมือทั้งสิบนิ้วจากนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางเข้าประเทศจากเดิมต้องการเพียง 2 นิ้ว โดยจะทดลองเริ่มแรก 10 สนามบินและจะดำเนินการให้ครบทุกสนามบินภายในระยะเวลาหนึ่งปี ทางการยังคุยว่าระยะเวลาในการเก็บลายนิ้วมืิอจะทำได้เร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนซึ่งใช้เวลา 15 วินาทีในการเก็บ 2 ลายนิ้วมือ

อีกหน่อยคงเก็บตัวอย่าง DNA หรือร้ายกว่านั้นคือฝังไมโครชิพ

ที่มา: The Register ผ่าน Digg

Get latest news from Blognone

Comments

By: wiennat
Writer
on 23 March 2007 - 07:05 #18517

โชคดีที่ไปก่อน


onedd.net

By: plynoi
WriterAndroidUbuntu
on 23 March 2007 - 07:57 #18518

โชคดีทีี่มาก่อน อิๆ

By: AdmOd
iPhoneWindows
on 23 March 2007 - 13:37 #18534
AdmOd's picture

โชคดีที่ไม่มีโอกาส T__T