Tags:
Node Thumbnail

Google Flight Search เป็นบริการค้นหาข้อมูลเที่ยวบิน ที่กูเกิลนำข้อมูลมาจากบริษัท ITA Software ที่ซื้อมาเมื่อปี 2010

ในระยะแรกเริ่ม กูเกิลยังมีเฉพาะข้อมูลเที่ยวบินในสหรัฐเท่านั้น แต่วันนี้กูเกิลประกาศเพิ่มข้อมูลเที่ยวบินนอกสหรัฐเป็นบางพื้นที่แล้ว โดยจะยังเน้นที่การเดินทางจากสหรัฐไปยังประเทศอื่นๆ เพียงอย่างเดียวก่อน สำหรับข้อมูลการเดินทางระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสหรัฐจะยังไม่มีครับ

เท่าที่ผมลองดู ถ้าหาเที่ยวบินจากสหรัฐมากรุงเทพจะใช้งานได้ แต่ถ้าตั้งต้นจากกรุงเทพหรือประเทศในแถบเอเชีย จะยังไม่มีข้อมูล ซึ่งตรงนี้กูเกิลก็สัญญาว่าจะค่อยๆ เพิ่มเข้ามาให้ในอนาคต

ที่มา - Google Inside Search

Get latest news from Blognone