Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Unicode Consortium เปิดเผยร่างมาตรฐานของอีโมจิ Emoji 16.0 ซึ่งยังมีสถานะเป็นเบต้า จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต โดยตามกำหนดเวลาปกติ Emoji 16 จะเริ่มมีผลใช้งานปลายปี 2024 หรือต้นปี 2025 เป็นต้นไป

อีโมจิที่เพิ่มมาในรอบนี้มีทั้งหมด 7 รายการ ได้แก่ ใบหน้าง่วงที่มีถุงใต้ตา, ลายนิ้วมือ, ต้นไม้ที่ใบไม้ร่วง, บีทรูท, ฮาร์ป, พลั่ว และน้ำสาดกระจาย

รายการอีโมจิใหม่นี้ รวมทั้งตัวอักขระที่อยู่ในรอบนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาจนถึง 2 กรกฎาคม และ Unicode Consortium จะประกาศรายละเอียด Unicode 16 เพื่อกำหนดใช้งานต่อไป

ที่มา: MacRumors

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 22 May 2024 - 19:54 #1312566
KuLiKo's picture

ทำไมน้ำสาดกระจายถึงสีม่วงกันนะ

By: Pingz
ContributoriPhone
on 22 May 2024 - 20:45 #1312570 Reply to:1312566

ถ้าเป็นสีขาวอาจดูไม่ดีครับ

By: มายองเนสจัง
iPhone
on 22 May 2024 - 22:34 #1312573 Reply to:1312570
มายองเนสจัง's picture

LOL

By: btoy
ContributorAndroidWindows
on 23 May 2024 - 10:37 #1312590 Reply to:1312573
btoy's picture

กาวลาเท็กซ์?


..: เรื่อยไป

By: Aize
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 23 May 2024 - 17:15 #1312643 Reply to:1312570
Aize's picture

เป็นสีฟ้าก็ได้ไหมนะทำไมต้องเป็นสีม่วง...


The Dream hacker..