Tags:
Node Thumbnail

Twitter รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2022 รายได้รวมเพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนเป็น 1,201 ล้านดอลลาร์ และมีกำไรสุทธิตามบัญชี GAAP 513 ล้านดอลลาร์ ซึ่งกำไรส่วนใหญ่มาจากการขายธุรกิจ MoPub

รายได้ของ Twitter มาจากโฆษณา 1,107 ล้านดอลลาร์ และมาจาก subscription กับธุรกิจอื่นรวมกัน 94 ล้านดอลลาร์

จำนวนผู้ใช้งานประจำทุกวันเฉลี่ยที่สร้างรายได้ หรือ mDAU (monetizable daily active users) เพิ่มขึ้นเป็น 229.0 ล้านบัญชี แบ่งเป็นผู้ใช้ในอเมริกา 39.6 ล้านบัญชี และต่างประเทศ 189.4 ล้านบัญชี

ทั้งนี้ Twitter ระบุว่าจะไม่มีการให้ข้อมูลคาดการณ์ผลประกอบการในไตรมาสปัจจุบัน เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการขายกิจการให้ Elon Musk

ที่มา: Twitter

Twitter

Get latest news from Blognone

Comments

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 28 April 2022 - 22:14 #1247245
KuLiKo's picture

หลังอีลอนปราบแอคหลุมนี่จะเหลือเท่าไรนะ