Tags:
Node Thumbnail

Alphabet บริษัทแม่ของกูเกิล ประกาศตั้งบริษัทใหม่ชื่อ Intrinsic โดยจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจที่เน้นเทคโนโลยีใหม่ Other Bets เหมือนกับ Waymo, Wing และ Verily

Wendy Tan White ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นซีอีโอของ Intrinsic อธิบายว่าเป้าหมายของบริษัท คือการปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ และโอกาสทางเศรษฐกิจของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพื่อธุรกิจ ผู้ประกอบการ และนักพัฒนา ให้เข้าถึงการใช้งานที่ง่ายขึ้น มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง และมีความยืดหยุ่น

Intrinsic ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นหน่วยงานภายใต้ X ได้ทดลอง ศึกษา และพัฒนารูปแบบหุ่นยนต์ที่สามารถเรียนรู้ และปรับการทำงานได้ตามสถานการณ์ โดยตัวอย่างที่นำเสนอ เช่น งานประกอบชิ้นส่วนเฟอนิเจอร์ หรืองานประกอบโครงสร้างไม้ เป็นต้น

ที่มา: Alphabet ผ่าน The Verge

alt="Intrinsic"

alt="Intrinsic"

alt="Intrinsic"

Get latest news from Blognone