Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

9to5Google ได้ดีคอมไฟล์แอป Fitbit บน Android พบฟีเจอร์ใหม่ในโค้ดที่ยังไม่มีให้ใช้งานในแอปเวอร์ชันปัจจุบัน นั่นคือระบบตรวจจับการนอนกรนและเสียงโดยรอบ ซึ่งใช้ไมโครโฟนใน Fitbit รุ่นที่รองรับ ทำการเก็บข้อมูลเสียงเมื่อผู้สวมใส่นอนหลับ

Fitbit ระบุว่าฟีเจอร์นี้แยกการทำงานเป็นสองส่วน คือ ตรวจระดับเสียงโดยรอบเวลานอนเพื่อให้ได้ค่าระดับเสียงฐาน จากนั้นจึงจับค่าเสียงอื่นที่เข้ามา และแยกแยะว่าเป็นเสียงของการนอนกรน แล้วคำนวณเพื่อรายงานว่าผู้ใช้งานนอนกรนเป็นระยะเวลานานเท่าใด เทียบกับระยะเวลานอนทั้งหมด ซึ่งมีข้อมูลว่าอัตราการนอนกรนสามารถสะท้อนภาวะสุขภาพได้

ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่า Fitbit จะเปิดให้ใช้ฟีเจอร์นี้เมื่อใด และกระบวนการทำงานก็อาจทำให้หลายคนมีคำถามตามมา ไม่ว่าจะเป็นอัตราการใช้แบตเตอรี่ที่น่าจะสูงขึ้นมาก หรือการแยกแยะว่าเสียงกรนนั้นเป็นเสียงของผู้สวมใส่จริง ๆ ได้อย่างไร

ที่มา: 9to5Google ภาพ Fitbit Versa 2

alt="Fitbit"

Get latest news from Blognone

Comments

By: darthvader
Windows PhoneWindows
on 31 May 2021 - 10:14 #1210747
darthvader's picture

วิเคราะห์เสียง ระหว่างนอนแค่คิดก็บันเทิงแล้ว