Tags:
Node Thumbnail

NVIDIA ประกาศเซ็นบันทึกความเข้าใจ (MoU) ด้านการพัฒนา AI และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง HPC กับหน่วยงานด้านวิจัยในประเทศไทย คือมหาวิทยาลัย 6 แห่งคือ จุฬาฯ, ลาดกระบัง, CMKL (สถาบันร่วมของลาดกระบัง), ขอนแก่น, มหิดล, สงขลาฯ ที่เรียกว่า ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยปัญญาประดิษฐ์ไทย (Thailand A.I. University Consortium

ภายใต้ MoU ฉบับนี้ ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าร่วมโครงการ NVIDIA AI Nations โดยจะได้รับความร่วมมือจาก NVIDIA ทั้งด้านส่งเสริมสตาร์ตอัพ (Inception Program), การวิจัยด้าน Deep Learning

ก่อนหน้านี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดตั้งเครื่อง NVIDIA DGX พลัง 5 เพตาฟลอป และ มหาวิทยาลัย CMKL ในไทยติดตั้ง NVIDIA DGX พลัง 30 เพตาฟลอป

No Description

ภาพจาก NVIDIA

Get latest news from Blognone