Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

กรมสรรพากรเปิดตัว ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Withholding Tax ผู้หักภาษี(ผู้จ่ายเงิน) และผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้รับเงิน) สามารถเข้าไปตรวจสอบหลักฐานที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานในรูปแบบกระดาษ

ผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้จ่ายเงิน) ส่งข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายของผู้รับเงินเข้าไปในระบบ e-Withholding Tax พร้อมโอนเงินไปยังธนาคารผู้ให้บริการได้ จากเดิมที่ผู้จ่ายจะต้องทำหนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่าย (มาตรา 50 ทวิ) ให้ผู้รับเงินและจัดเก็บสำเนาเอกสารไว้เป็นหลักฐาน ระบบใหม่นี้จะมีธนาคารเป็นตัวกลางในการดำเนินการให้ และจะนำส่งข้อมูลและภาษีที่หักไว้ไปยังกรมสรรพากรภายในเวลาไม่เกิน 4 วันทำการ ถัดจากวันที่ธนาคารได้รับเงิน

No Description

ธนาคารที่เปิดให้บริการ e-Withholding Tax มีจำนวน 11 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารมิซูโฮ สาขากรุงเทพฯ, ธนาคารกรุงศรี, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด , ธนาคารทหารไทย , ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

นอกจากนี้ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้รับเงิน) ผ่าน e-Withholding Tax จะได้รับการลดอัตราภาษี จาก 3% เป็น 2% (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564)

ที่มา - กรมสรรพากร, ไทยรัฐ

Get latest news from Blognone

Comments

By: toooooooon
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 28 October 2020 - 16:13 #1182808

ถัดไปทำหวย ท้ายใบเสร็จ บิล vat เลย ครับ

By: horakung
iPhoneAndroidWindows
on 28 October 2020 - 16:22 #1182812
horakung's picture

อันนี้ใช่มั้ย ของกรุงไทยบอก รายการละ 10 บาท (เหมาเดือนละ 1000 บาท) https://krungthai.com/th/corporate/cash-management/transfer-and-payment-services/112

By: yosaki on 28 October 2020 - 17:23 #1182824

เออ ก็ดี เอกสารหายตลอด เก็บเป็นปี