Tags:
Node Thumbnail

ญี่ปุ่นประกาศนโยบายปฏิรูปรัฐบาลให้มีความเป็นดิจิทัลครั้งใหญ่ เพื่อรับมือกับโรคระบาดและความท้าทายอื่นๆ ในอนาคต ในชื่อแผนว่า "Most Advanced Digital Nation Declaration and Public-Private Data Utilization Promotion"

ในเอกสารแถลงนโยบายระบุว่า โรคระบาดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการใช้งานดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น ทำให้รัฐบาลต้องกลับมาคิดใหม่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางข้อมูล เพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติรูปแบบอื่นๆ ในอนาคต และในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือ เมื่อโรคระบาดและภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในระยะเวลาเดียวกัน

ตัวแผนมีเนื้อหาครอบคลุมการสร้าง API สำหรับบริการของรัฐ, e-Health, การแบ่งปันข้อมูลภาครัฐและเอกชน, การขยายพื้นที่ให้บริการไร้สายในพื้นที่ชนบทและภูมิภาค และการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเปิด รวมถึงการปฏิรูปซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมต่างๆ ให้มีความเป็นดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการใช้ AI และหุ่นยนต์มาแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน เป็นต้น

No Description
ภาพจาก Shutterstock

ที่มา - The Register

Get latest news from Blognone

Comments

By: zipper
ContributorAndroid
on 21 July 2020 - 19:48 #1168060

ส่วนประเทศไทยทำเพื่อป้องกัน Fake News

By: hail_to_the_thief
iPhone
on 21 July 2020 - 21:28 #1168069 Reply to:1168060

?

By: 0FFiiz
Windows PhoneAndroidWindows
on 22 July 2020 - 12:04 #1168129 Reply to:1168060
0FFiiz's picture

นี่ไงครับ ผลของ fake news ในไทย ห้ะๆๆ

By: PokkyBN
Windows PhoneAndroidWindows
on 22 July 2020 - 07:26 #1168092
PokkyBN's picture

เห็นวิสัยทัศน์ของญี่ปุ่นแล้ว....
.
ถอนหายใจ