Tags:
Node Thumbnail

นอกจากกูเกิลจะประกาศลงทุนใหญ่ในอินเดียแล้ว ยังประกาศร่วมมือกับหน่วยงานดูแลโรงเรียนเอกชนและรัฐบาลในอินเดียหรือ Central Board of Secondary Education (CBSE) ที่ดูแลโรงเรียน 22,000 แห่ง ในการสนับสนุนให้โรงเรียนในอินเดียได้ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ในการร่วมมือนี้ กูเกิลจะช่วยฝึกอบรมครูในการใช้งานโซลูชั่นต่างๆ เช่น G Suite for Education, Google Classroom และ YouTube เพื่อช่วยสร้างประสบการณ์การศึกษาในโรงเรียนให้มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น

ก่อนหน้านี้ Facebook ก็ร่วมมือทางการศึกษากับ CBSE ในอินเดีย เปิดตัวหลักสูตรดิจิทัล ว่าด้วยความปลอดภัยบนโลกดิจิทัล, digital wellbeing และ augmented reality

ที่มา - TechCrunch

Get latest news from Blognone