Tags:
Node Thumbnail

การเปลี่ยนแปลงสำคัญในอุตสาหกรรมธนาคารและการเงินในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกิดบริการใหม่ๆ ขึ้นจำนวนมาก ไม่ใช่แค่การนำเทคโนโลยีมาให้บริการลูกค้าเช่น การให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ แต่ยังมีเรื่องของผู้ให้บริการรายใหม่ ๆ ที่ไม่ใช่ธนาคารอย่างสตาร์ทอัพฟินเทค ที่เข้ามามีบทบาทและเป็นบริการทางเลือกที่ฉีกแนวออกไปให้ลูกค้า ธนาคารกรุงเทพรับรู้ความเปลี่ยนแปลงและเตรียมการปรับตัวทั้งในเชิงเทคโนโลยีและกระบวนการทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว เป็นเหตุผลให้ธนาคารมองหานักพัฒนาและวิศวกรฝ่ายไอทีมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

No Description

การปรับตัวสู่ดิจิทัลที่ไม่ใช่แค่เทคโนโลยี

คุณสรกฤช พฤทธานนทชัย ตำแหน่ง Senior Vice President, Channel Management System เล่าให้ฟังการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งอุตสาหกรรมธนาคาร จากปัจจัยของผู้ให้บริการรายใหม่ ๆ อย่างฟินเทค ที่มีต้นทุนต่ำกว่าและสร้างทางเลือกให้ลูกค้า และในเชิงนโยบายจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องการให้ธนาคารและองค์กรต่าง ๆ ผลักดันและร่วมกันสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ขึ้นมา ที่สำคัญคือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนตามไปด้วย

แน่นอนว่าธนาคารกรุงเทพก็ต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย ในมุมมองของธนาคาร การเปลี่ยนแปลงมีทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะปลาย แตกต่างกันไป แต่หลัก ๆ ธนาคารมองว่าต้องเปลี่ยนแปลง 3 เรื่อง

No Description

เรื่องแรกเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นและเร็วมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า

ถัดมาเป็นเรื่องของศักยภาพ ทั้งในแง่ความสามารถทางเทคนิคที่จะต้องคาดเดาความต้องการของลูกค้าให้ได้ เพราะในอุตสาหกรรมนี้ ธนาคารและผู้ให้บริการหลาย ๆ แห่ง ล้วนใช้เทคโนโลยีไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นผู้ให้บริการที่สามารถคาดเดาความต้องการลูกค้าและสร้างบริการที่ตอบสนองได้ก่อนก็จะได้เปรียบ

No Description

สุดท้ายคือเทคโนโลยีของธนาคารทั้งตัวเทคโนโลยีกลาง(Core Banking) โครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์ทั้งในแง่ความปลอดภัย กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยและมาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่งประเด็นนี้จะท้าทายมากที่สุดในการเปลี่ยนแปลง ทั้งในแง่การปรับโครงสร้างองค์กร มี Technical Debt ภายในที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านทั้ง 3 แนวทาง

No Description

คุณสรกฤชยอมรับว่า ธนาคารยังไม่สามารถทำได้พร้อมกันทั้งหมด บางอย่างยังอยู่ในขั้นทดลองเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญคือปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวตามแนวทางดังกล่าวได้

องค์ประกอบแรกคือการปรับปรุงทักษะของบุคลากรทั้งในแง่ Reskill & Upskill เพื่อรองรับเทคโนโลยีและงานใหม่ ๆ ที่จะเพิ่มเข้ามา ถัดมาเป็นเรื่องของการปรับปรุง Framework ในการทำงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี สุดท้ายคือปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดความเป็น Silo ลงให้ได้น้อยที่สุดและเอารูปแบบการทำงานแบบ Agile/Cross-functional มาประยุกต์เท่าที่สมควร

เสียงสะท้อนจากพนักงาน

No Description

อรมณี ดิลกวณิชกุล
Head of User Experience

ทีม User Experience ของธนาคารกรุงเทพตั้งขึ้นมาได้ไม่นาน หน้าที่หลักคือรับ Requirement มาจากฝั่ง Business ที่มีโจทย์สำคัญคือการเสริมสร้างประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าธนาคาร ความท้าทายของงานสายนี้ไม่ใช่แค่การแปลง Requirement ดังกล่าว ให้ออกมาช่วยเสริมประสบการณ์ที่ดีน่าประทับใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคาร แต่ต้องผสานระหว่าง Requirement ดังกล่าวกับข้อจำกัดทางเทคโนโลยีหลาย ๆ อย่าง ให้ออกมาตามที่ Business ต้องการและยังคงตอบโจทย์หลักคือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าให้ได้

กระบวนการทำงานภายในทีมถ้าเป็นโปรเจ็คใหม่ ๆ จะพยายามให้เป็น Agile มากที่สุด แต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรเจ็คด้วย ซึ่งบางโปรเจ็คการทำงานแบบ Waterfall อาจจะเหมาะสมกว่า

สิ่งที่ประทับใจในการทำงานกับธนาคารกรุงเทพคือการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของพนักงาน ธนาคารมีทุนการศึกษาต่อให้พนักงานทั้งการไปเรียนต่อ การเทรนนิ่งระยะสั้น การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ทำให้ได้เรียนในสิ่งที่สามารถนำไปต่อยอดกับงานได้ในอนาคต

No Description

ปุณยวีร์ ภู่ระหงษ์
Senior Data Scientist

หน้าที่หลักคือหาโอกาสในการสร้างใหม่ให้กับธนาคารพัฒนาระบบหรือ Feature ใหม่เพิ่มเติมจากของเดิมที่มีอยู่ กระบวนการทำงานจะรับเป็นโปรเจ็ค ทำงานร่วมกับฝ่ายอื่น เช่น สายธุรกิจและสายสนับสนุนที่สามารถจบงานได้ในตัว ทำให้ได้ความรู้ในด้านอื่นๆ ไปด้วยเช่นในแง่ธุรกิจหรือความรู้ด้านเทคนิค

สิ่งที่ประทับใจที่ธนาคารกรุงเทพคือผู้ใหญ่เปิดกว้าง ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นและรับฟัง ที่สำคัญคือให้โอกาสคน เพราะตนเองได้ทุนของธนาคารไปเรียนต่อด้าน Business Analytics ที่ University of Warwick ประเทศอังกฤษ

No Description

สุรพงษ์ ฉันทพัฒน์พงศ์
IT Security Specialist

ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของอุปกรณ์ปลายทาง (End-point) ที่มีอยู่ในธนาคารจำนวนมาก เป็นงานที่มีความท้าทายตรงที่ต้องอัพเดตความรู้ตัวเองตลอดเวลา เพราะทั้งภัยคุกคามและเครื่องมือสำหรับการรับมือภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ความประทับใจของการร่วมงานกับธนาคารกรุงเทพคือ การเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาตัวเอง มีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย แม้บางเรื่องจะไม่ได้เกี่ยวกับงานโดยตรงก็ตาม อย่างเช่นการเปิดอบรมหรือ การทำ Workshop ต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาด้าน Soft Skill เป็นต้น

No Description

วริทธิ์ ธโนปจัย
AVP ฝ่ายนวัตกรรม Bangkok Bank INNOHUB

หน้าที่หลัก ๆ คือค้นหา Technology & Solution ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจและตอบโจทย์หรือช่วยแก้ปัญหาให้กับฝั่งธุรกิจได้ ดังนั้นงานสายนี้ต้องรู้ทั้งในแง่เทคโนโลยีระดับหนึ่งและต้องเข้าใจธุรกิจของธนาคารด้วย

เป็นงานที่สร้างโอกาสเยอะมาก ทั้งในแง่การออกไปพบปะพูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยีต่างๆ การได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ทำงานกับหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ของธนาคาร แต่ความยากหรือความท้าทายของงานนี้คือเป็นตำแหน่งงานที่ต้องบุกเบิกอะไรใหม่ ๆ ให้กับธนาคาร และจะต้องเจอกับ Challenge ต่างๆ จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและความต้องการของฝั่งธุรกิจ ดังนั้นคนที่จะเหมาะกับงานด้านนี้คือคนที่ขวนขวาย ชอบแก้ปัญหา มี Passion & Learning Agility กับการสร้างสิ่งใหม่ ๆ มีกำลังใจไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ โดยความคุ้มค่าหรือรางวัลของการทำงานนี้คือการได้เห็นโปรเจ็คที่เราเริ่มและผลักดันมาตั้งแต่ต้นออกมาประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาและช่วยพัฒนาธุรกิจของธนาคารให้ดียิ่งขึ้น

สิ่งที่ประทับใจคือความมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและเปิดโอกาสเต็มที่ ทั้งผู้บริหารของส่วนกลาง และผู้บริหารในหน่วยธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นภายนอกธนาคารเยอะ จากในประเทศและต่างประเทศ ได้เจอคนที่หลากหลาย

Get latest news from Blognone

Comments

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 17 January 2020 - 11:13 #1144292

อยากเห็นฝ่าย App Developer ครับ หรือว่าเป็น Outsource หว่า

By: Nucksoo on 17 January 2020 - 12:07 #1144304
Nucksoo's picture

น่าสนใจ และ BBL ต้องมีการปรับปรุงอะไรอีกมากเลย ทั้ง Product และ เรื่อง Technology มันไม่จำเป็นว่าต้องเป็น Technology ที่ใหม่เสมอไป แต่ต้องเข้าใจว่า เราจะเอาอะไร มา ใช้ทำอะไร

By: kicub2
iPhoneAndroid
on 17 January 2020 - 14:06 #1144329

ทีม User Experience ช่วยมาดู ux ของ app หน่อยนะ -*-

By: illuminator
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 17 January 2020 - 15:54 #1144350 Reply to:1144329
illuminator's picture

Splash Screen แอพยังไม่เต็มจอเลย 🤣


The softest water wears down the hardest rock.

By: crisis_xiii
iPhone
on 17 January 2020 - 15:48 #1144349
crisis_xiii's picture

ช้าไป 5 ปีหรือเปล่า

By: suotirips
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 17 January 2020 - 16:33 #1144356
suotirips's picture

ชอบแอพ mBanking ของธ.กรุงเทพมากเลยครับ UI ดูเข้ากันกับมือถือระบบปฏิบัติการ Android 2.3 gingerbread ของผมมาก

By: diewland
AndroidWindows
on 19 January 2020 - 21:05 #1144528 Reply to:1144356
diewland's picture

...

By: criminals
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 20 January 2020 - 07:13 #1144568 Reply to:1144356

555555

By: Architec
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 17 January 2020 - 18:03 #1144378

จ้างปีต่อปีหรือจ้างไปเรื่อยๆ?

By: ninja741 on 17 January 2020 - 19:06 #1144383

ก่อปรับตัว พี่ช่วยปรับ App พี่ให้ใช้กับ android 10 ได้ก่อนมั้ย

วันนั้นบนรถไฟฟ้า หลังเข้า app เผลออุทาน ไอ้เ-ี้ยเอ้ย ออกไปเกือบโดนคนข้างๆต่อย

By: powerpat
iPhoneAndroid
on 17 January 2020 - 19:51 #1144384 Reply to:1144383
powerpat's picture

Clear cache
Loginใหม่ ใช้ได้1วัน
ผมแก้ปัญหาโดยใช้appในiPadแทน ณ ตอนนี้

By: tra33372
Windows PhoneAndroid
on 18 January 2020 - 12:03 #1144427 Reply to:1144383

ผม P30 Pro android 10 ใช่ได้ไม่มีปัญหาครับ

By: kernelbase on 19 January 2020 - 11:44 #1144482 Reply to:1144383

ก็สมควรโดนมะละ ถ่อยในที่สาธารณะ​

By: chatchai on 18 January 2020 - 08:12 #1144412

ช่วยออกแบบ mobile banking ให้ใช้งานง่ายกว่านี้หน่อยเหอะ เปิดใช้งานที่ไร เหนื่อยใจทุกที

By: ysmdm1
iPhoneAndroidIn Love
on 18 January 2020 - 11:41 #1144425
ysmdm1's picture

ยกเครื่องแอพอันดับแรกเลยครับ

By: cutter27
AndroidWindows
on 18 January 2020 - 12:02 #1144426
cutter27's picture

ในแอปกด้งินโดยไม่ใช้บัตรแล้วยัง

By: myungz
In Love
on 18 January 2020 - 13:59 #1144434
myungz's picture

call center ฝั่งลูกค้าบุคคล โทรติดเร็วขึ้นหรือยังครับ

By: lancaster
Contributor
on 18 January 2020 - 15:20 #1144441

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

By: tekkasit
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 18 January 2020 - 17:31 #1144445
tekkasit's picture

Android mobile app นี่น่าจะปรับหน้าตาใหม่หน่อยก็ดีนะครับ ธีมเก่ามาก

ที่สำคัญ UI/UX ช่วยออกแบบโฟลว์ให้การใช้งานที่ใช้บ่อยที่สุด ให้ลดจำนวนครั้งที่กดได้ไหนครับ จะจ่าย PromptPay ให้คนอื่น กดไปไม่รู้กี่คลิก

แล้วคนธรรมดา เค้าโอนเงินเข้าบัญชีตัวเอง หรือโอนเงินเข้า PromptPay มากกว่ากันครับ แล้วทำไมตำแหน่งปุ่มมันเหมือนกลับกัน ปุ่มแรกสุดเป็นโอนเงินระหว่างบัญชี

อ้อ อยากถามว่าเมื่อไรจะมีทางเลือกให้ใช้ Fingerprint ในการเข้าระบบได้ครับ?

By: dt9 on 18 January 2020 - 23:51 #1144457

เป็นธนาคารที่แย่ในด้านไอทีและคอลเซ็นเตอร์ ก่อนหน้านี้ระบบบัตรคิวก็แย่ ไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไง เพราะไม่เข้ามานานแล้ว

By: kernelbase on 19 January 2020 - 11:47 #1144483

ผมกลับชอบกว่าbankอื่นนะ ไม่ต้องลูกเล่น ฟรุ้งฟริ้งเยอะ เน้นความเร็ว
เร็วสุดในทุกmobile appที่ผมใช้
BBL, Krungthai, Thanachart

By: ing005
iPhoneAndroidSymbian
on 19 January 2020 - 16:30 #1144514 Reply to:1144483

เครื่องผมเร็วไม่ได้เลยครับ เพราะถ้าล็อกอินแล้วรีบกดเปลี่ยนไปแท็บอื่นจากหน้าหลัก มันจะค้าง (ค้างแบบกดอะไรก็ยังตอบสนองอยู่ แค่ไม่เปลี่ยนหน้าไปไหน) ต้องรอ 2-3 วิหลังล็อกอินถึงใข้ได้

By: tekkasit
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 21 January 2020 - 20:14 #1144871 Reply to:1144514
tekkasit's picture

คือถ้าติดต่อหลังบ้านไม่ได้ ติด timer ไปเลย ไม่ใช่สปินรอตลอดกาล

หลายครั้งใช้วิธี ปิดแอพไปเลย แล้วเปิดใหม่ เฮ้ยมันได้ (แล้วมันปล่อยให้เรารอที่หน้านั้นทำไมตั้งนานสองนาน)

By: qo
iPhoneUbuntuWindows
on 20 January 2020 - 08:57 #1144578 Reply to:1144483
qo's picture

แนะนำให้ลอง SCB, TMB, AEON, CITI, K PLUS

By: nrml
ContributorIn Love
on 20 January 2020 - 10:42 #1144604 Reply to:1144483
nrml's picture

ถ้าพูดถึงเรื่องความเร็ว ต้องเร็วในทุกๆ ด้านครับ เช่นมองบนหน้าจอสามารถสแกนกวาดสายตาหาสิ่งที่ต้องการได้เร็วและเข้าใจสิ่งที่อยู่บนจอได้ในไม่กี่วินาที แต่ปัจจุบันมันไม่ใช่ครับ

By: tk719
iPhoneBlackberrySymbianIn Love
on 19 January 2020 - 12:03 #1144487

รูปประกอบคือบับ

By: devilshop on 20 January 2020 - 01:39 #1144561

แลดูมีไรต้องปรับกันอีกเยอะครับ

By: cometz
iPhoneAndroidWindows
on 20 January 2020 - 07:30 #1144570

เปลี่ยนยกแผนกใหม่หมดเลย ไปจ้าง it ระดับโลกทำแอพใหม่เหอะ

By: ageorge21
iPhoneAndroid
on 20 January 2020 - 10:06 #1144589
ageorge21's picture

จะเข้ามาบ่นเรื่อง app แต่คนอื่นบ่นไปหมดแล้ว ฮ่าา

By: audy
AndroidUbuntu
on 20 January 2020 - 11:00 #1144607
audy's picture

ได้ฟีดแบ็คเพียบเลย
เอาใจช่วยนะครับ

By: WattZ
AndroidRed HatSymbianWindows
on 20 January 2020 - 20:46 #1144694
WattZ's picture

ผู้บริหารรับฟีดแบคด่วน

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 21 January 2020 - 01:22 #1144728 Reply to:1144694

คิดว่าเค้าน่าจะมีฟีดแบ็คพอตั้งแต่แรกแล้วนะครับ ถถถถถ

By: nonny.nsk on 21 January 2020 - 10:41 #1144777
nonny.nsk's picture

ก่อนอื่นนะ ปรับระบบให้ออนไลน์ก่อนเถอะครับ วันก่อนจะไปเปลี่ยนชื่อบัญชี พนง บอกต้องไปสาขาที่เปิด เลยต้องจำใจเปิดใหม่ ละต้องเสียเวลาเปลี่ยน active บัญชีเพื่อใช้กะ mobile banking ยื่นเอกสาร รออีก 7 วัน บรรเทิงง