Tags:
Node Thumbnail

กรรมการการค้าออสเตรเลีย (Australian Consumer and Competition Commission - ACCC) ออกรายงานสำรวจธุรกิจที่มีการทำโครงการสมาชิกส่งเสริมการขาย (loyalty program) โดยแสดงความกังวลว่าโครงการเหล่านี้ทำให้เก็บข้อมูลของผู้ใช้อย่างกว้างขวางเกินกว่าที่ผู้ใช้รู้ตัว และผู้ใช้ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบริษัทมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง และแชร์ข้อมูลส่วนไหนกับใครบ้าง ไปจนถึงการปฎิเสธไม่ให้เก็บข้อมูลก็ทำได้ยาก

รายงานของ ACCC แสดงถึงวงจรข้อมูลของโครงการเหล่านี้ ที่มักซื้อข้อมูลจากภายนอกเข้ามาเป็นส่วนประกอบ ขณะที่การเก็บข้อมูลจากตัวธุรกิจเองก็เก็บอย่างกว้างขวาง ลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตใบเดิมอาจจะถูกผูกรายการซื้อเข้ากับตัวตนแม้จะไม่ได้ใช้สิทธิของสมาชิกก็ตาม, การติดตามตำแหน่งแม้ผู้ใช้ไม่ได้ใช้งานแอป, หรือเมื่อผู้ใช้ล็อกอินระบบด้วยเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ ก็จะถูกดึงข้อมูลจากแพลตฟอร์มเหล่านั้นเข้ามาเชื่อมโยงในฐานข้อมูลด้วย

เนื่องจาก ACCC เป็นหน่วยงานด้านการแข่งขันและคุ้มครองผู้บริโภคจึงมุ่งไปที่ความเท่าเทียมของสัญญา โดยรายงานระบุว่าธุรกิจหลายรายขออนุญาตเช้าถึงข้อมูลในแบบที่ไม่เป็นธรรม คือการให้ผู้ใช้ตกลงในสัญญายาวๆ ทีเดียว ไม่มีตัวเลือกแยกย่อย (clickwrap agreement) แนวทางนี้ ACCC มองว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค

ACCC มองว่าธุรกิจควรหยุดเก็บข้อมูลเมื่อลูกค้าไม่ได้แจ้งหมายเลขสมาชิก, กระบวนการขออนุญาตเก็บข้อมูลต้องชัดเจนขึ้น, การเลือกเข้าร่วมโครงการควรปรับเป็นแบบ opt-in ที่ผู้ใช้ต้องแจ้งขอร่วมโครงการเอง, เปิดเผยกับผู้ใช้มากขึ้นว่าข้อมูลถูกเก็บอย่างไร ถูกใช้อย่างไร และผู้ส่งต่อให้ใครบ้าง

รายงานนี้ยังคงเป็นเพียงรายงานการศึกษาของ ACCC และยังไม่มีมาตรการจริงจังออกมา แต่ด้วยแนวทางนี้ก็น่าสนใจว่าต่อไปจะมีมาตรการอะไรออกมา

ที่มา - ACCC: Customer loyalty schemes, iTNews

No Description

วงจรข้อมูลสมาชิกจากรายงานของ ACCC

Get latest news from Blognone