Tags:
Node Thumbnail

DynamoDB บริการฐานข้อมูล NoSQL จาก Amazon ประกาศเพิ่มระบบ on-demand ที่ช่วย scale ฐานข้อมูลตามการใช้งานได้อัตโนมัติ

ปกติแล้วการใช้งาน DynamoDB ผู้ใช้ต้องระบุปริมาณการอ่าน/เขียนข้อมูลสูงสุดต่อวินาทีที่ต้องการ (provisioned) แต่ในโหมด on-demand ที่เพิ่งเปิดตัวนี้ ผู้ใช้งานจะไม่ต้องประเมินปริมาณการใช้งานล่วงหน้า สามารถรองรับโหลดที่พุ่งสูงขึ้นได้ทันที

ผู้ใช้สามารถสลับโหมด provisioned กับ on-demand ได้จากหน้าจอตั้งค่า Capacity

ที่มา: AWS News Blog

alt="Announcement"

No Description

Get latest news from Blognone