Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ศูนย์วิจัย Pew Research Center ได้สำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวอเมริกัน 2,257 คน ว่า "ใช้ Twitter หรือเปล่า" คำตอบที่ได้คือ 8% ตอบว่าตัวเองใช้งาน Twitter เป็นประจำ

ถ้าคิดแยกตามกลุ่มประชากร ได้ข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

  • กลุ่มอายุ 18-29 ปี ใช้ Twitter มากที่สุดคือ 14%
  • ผู้หญิงใช้มากกว่าผู้ชาย 10% ต่อ 7%
  • กลุ่มคนเชื้อสายสเปน (Hispanic) ใช้ 18% และกลุ่มแอฟริกัน-อเมริกัน 13% สูงกว่าคนขาวที่ใช้เพียง 5% อย่างมีนัยยะสำคัญ
  • คนเมืองใช้มากกว่าคนชนบทหนึ่งเท่าตัว (11% ต่อ 5%)

ที่มา - Pew Research Center

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: nunt
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 10 December 2010 - 20:36 #239827
nunt's picture

แปลว่ายังโตได้อีกเยอะ????


ตรงที่มีแสง

By: idee
iPhoneWindows PhoneAndroidSymbian
on 11 December 2010 - 02:17 #239888 Reply to:239827
idee's picture

เอ๋หรือว่ายังน้อยอยู่มาก ประมาณว่าไม่ได้รับความนิยม?
มันก็ยังงง?

By: lee
ContributorAndroidWindows
on 11 December 2010 - 07:12 #239902
lee's picture

ทำไมกลุ่มตัวน้อยมากๆเทียบกับประชากรทั้งประเทศ

By: tekkasit
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 11 December 2010 - 08:13 #239903 Reply to:239902
tekkasit's picture

มันไม่มี rule-of-thumb ว่าต้องเลือกเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ถึงจะดี ถ้าใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ดีพอ ไม่กระจุกตัว น่าจะถือว่าดีพอที่จะใช้เป็นตัวแทนได้ครับ

By: Slimy
AndroidUbuntu
on 11 December 2010 - 09:06 #239909

100% สำหรับ Facebook