Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

หมายเหตุ: ข่าวนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ในสัตว์และมนุษย์ หากท่านพบว่าตนเองไม่เหมาะสมกับเนื้อหาประเภทนี้ ขอให้ปิดข่าวนี้ไป อย่างไรก็ดี ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปกครองจะตระหนัก ใส่ใจ และให้ความรู้ต่อเยาวชนในความดูแลของท่าน ต่อเนื้อหาข่าวอย่างใกล้ชิด การสืบพันธุ์เป็นเรื่องธรรมชาติ ดังนั้นผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรช่วยกันวางแนวทางให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม และเหมาะต่อช่วงวัย มิใช่หลีกเลี่ยงหรือบิดเบือนปิดกั้น