Tags:
Node Thumbnail

ปัจจุบันการหาพลังงานทดแทนมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากปริมาณเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีราคาสูงขึ้นและมลพิษที่เกิดขึ้นทำให้หลายหน่วยงานวิจัยทำการวิจัยในพลังงานทดแทน หนึ่งในพลังงานที่ได้รับความสนใจคือพลังงานจากไฮโดรเจนที่นำมาทำเซลลฺ์เชื้อเพลิง เนื่องจากเป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะหลังจากเผาไหม้แล้วจะได้แค่ไอน้ำออกมา