Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Nokia ประกาศว่า ตอนนี้ทางบริษัทได้เริ่มทบทวนเส้นทางของธุรกิจ Digital Health ซึ่งปัจจุบันธุรกิจส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Nokia Technologies มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่ระดับผู้บริโภคไปจนถึงระดับองค์กร

Nokia ต้องการหาเส้นทางที่เหมาะสมให้กับธุรกิจประเภท Digital Health ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทได้พิจารณาทางเลือกหลากหลายรูปแบบ โดยในการพิจารณาเส้นทางของธุรกิจ Digital Health ของบริษัทในครั้งนี้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลง (เช่นขายธุรกิจส่วนนี้ออกไปหรือเลิกทำ) หรือไม่ก็ได้ ซึ่ง Nokia จะประกาศอีกครั้งในภายหลังหากมีข้อมูลเพิ่มเติม

การเริ่มทบทวนธุรกิจส่วน Digital Health ของ Nokia นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าแปลกใจ เนื่องจาก Nokia เพิ่งซื้อ Withings ผู้ผลิตอุปกรณ์ IoT ด้านสุขภาพเป็นเวลาประมาณ 2 ปีเท่านั้น ซึ่งแม้ว่า Nokia จะยังไม่ประกาศรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมว่าจะทำอย่างไรต่อไป แต่ก็ทำให้ชะตากรรมของธุรกิจนี้เริ่มไม่แน่นอนแล้ว ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้ว Nokia จะเลือกหนทางใด

ที่มา - The New York Times, Android Police, GlobalNewswire

No Description

Get latest news from Blognone