Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Financial Services Agency (FSA) หน่วยงานกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินของญี่ปุ่นเริ่มมาตรการควบคุมผู้ให้บริการแลกเงินดิจิตอล โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป

การควบคุมของ FSA จะมีตั้งแต่การควบคุมบัญชีว่ามีการสำรองเงินที่ลูกค้าฝากไว้อย่างถูกต้องหรือไม่ และต้องแยกออกจากบัญชีเงินของบริษัทรับแลกเองอย่างเด็ดขาด ไปจนถึงกระบวนรักษความปลอดภัยไซเบอร์

มาตรการ "ยอมรับแต่กำกับดูแล" เงินดิจิตอลของญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา กฎหมายยอมรับให้เงินดิจิตอลกลายเป็นช่องทางรับจ่ายเงิน ผลสำเร็จจากกฎหมายนี้ทำให้ปริมาณการค้าเงินตราดิจิตอลในญี่ปุ่นสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลไปถึงมูลค่าเงินดิจิตอลที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก แต่ในแง่การควบคุม กฎหมายนี้ก็เปิดให้ FSA มีอำนาจควบคุมผู้ให้บริการต่างๆ มากขึ้น โดยกฎหมายให้ช่วงเวลาบริษัทแลกเงินมาลงทะเบียนภายในเดือนกันยายนนี้

ที่มา - Japan Times

Get latest news from Blognone

Comments

By: akebin on 25 September 2017 - 19:42 #1009661
akebin's picture

กระบวนรักษความปลอดภัย --> กระบวนการรักษาความปลอดภัย