Tags:
Node Thumbnail

เว็บไซต์ Propublica เผยรายงานเอกสารสอนระบบอัลกอริทึมภายใน Facebook ที่ทำหน้าที่คัดกรอง Hate Speech พบเอกสารบางชุดสอนระบบให้ปกป้องคนขาวจาก Hate Speech มากกว่าผู้หญิงและเด็กผิวสี

เอกสารฝึกอบรมระบบที่กำลังเป็นประเด็นตอนนี้คือ คำถามว่า เราจะปกป้องคนกลุ่มใดจาก hate Speech โดยให้ระบบเลือกหนึ่งในสามภาพ ประกอบด้วย คนขับรถผู้หญิง (Female Drivers) เด็กผิวสี (Black Children) และ คนขาว (White Men) ปรากฏว่าระบบเลือกข้อสามคือคนขาว

ProPublica อธิบายเหตุผลเบื้องหลังสไลด์การสอนนี้ว่า อัลกอริทึมอาจสับสนนโยบายป้องกันคนจาก Hate Speech โดยระบบเข้าใจว่าต้องป้องกันคนจากการถูกโจมตีตามประเภทต่างๆ ต่อไปนี้ เช่น โจมตีเรื่องเพศ อัตลักษณ์ ศาสนา เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ ความผิดปกติของร่างกาย แต่ระบบไม่ได้ปกป้องกลุ่มคนที่ถูกระบุเป็นอาชีพ ชนชั้นทางสังคม ความเกี่ยวพันทางการเมืองเพราะคิดว่ามีความสำคัญน้อยกว่ากับอัตลักษณ์ของบุคคล ดังที่ยกตัวอย่างในภาพ คือสองภาพแรกมีคำว่า Drivers กับ Children ซึ่งเป็นกลุ่มคนแยกย่อยลงไป ในขณะที่ภาพที่สามคือ White Men นั้นเป็นกลุ่มที่ถูกปกป้องชัดเจนจากความเข้าใจของอัลกอริทึม

ที่มา - Fortune

Get latest news from Blognone

Comments

By: darkleonic
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 30 June 2017 - 16:03 #996012
darkleonic's picture

สุดท้าย White Man First ก็ไม่ได้หายไปไหน


I need healing.