Tags:
Node Thumbnail

ที่งาน 32C3 โครงการ Tor ประกาศเริ่มโครงการหาช่องโหว่เพื่อชิงเงินรางวัล ในการบรรยาย State of the Onion โดยได้รับเงินทุนจาก Open Technology Fund

รายงานสถานะการใช้งานของ Tor ที่ชาติที่บล็อคอินเทอร์เน็ตอย่างหนักเช่นรัสเซียและปากีสถานมีการใช้งาน Tor เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการบล็อคอินเทอร์เน็ตครั้งสำคัญ

นอกจากการรายงานสถานะการใช้งานของ Tor แล้ว ทางโครงการยังรายงานถึงการโจมตีเครือข่าย Tor โดยวาง relay node นับร้อยเพื่อแกะรอยผู้ใช้ Tor และระบุว่าได้วางมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาเช่นนี้ โดยหากมีโหนดที่คล้ายๆ กันเข้ามาในเครือข่ายมากๆ จะแบนออกไปก่อนแล้วถามความตั้งใจทีหลัง

ที่มา - ThreatPost

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 5 January 2016 - 22:07 #872916
panurat2000's picture

นอกจากการายงานสถานะการใช้งานของ Tor แล้ว

การายงาน => การรายงาน