Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารชั้นนำของประเทศไทยที่แม้ในยุค 4.0 ก็ไม่หยุดพัฒนา และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาระบบธุรกิจธนาคารอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ย่อมต้องใช้บุคลากรคุณภาพ ทั้งรุ่นเก๋าที่มีประสบการณ์ และน้องๆ หน้าใหม่ไฟแรงที่มีใจรักเทคโนโลยี

โครงการนักศึกษาฝึกงานของธนาคารกรุงเทพฯ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรและสถานศึกษา ที่ดำเนินการมากว่า 10 ปี เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษา ได้นำความรู้จากการเรียนมาปฏิบัติ และฝึกงานในสภาวะการทำงานจริง ซึ่งจะได้ใช้ทั้งฮาร์ดสกิล และซอฟต์สกิลในการแก้ไขปัญหา ทั้งปัญหาเรื่องงาน และปัญหาอื่นที่ต้องเจอในสถานที่ทำงานจริง

No Description

นำความรู้ในห้องเรียน มาเติมเต็มด้วยทักษะในการทำงานจริง… Project Based Learning

คุณปตุพร บาลเย็น AVP (พี่แมว) AVP สรรหาและจัดรับพนักงาน สายทรัพยากรบุคคล และเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนักศึกษาฝึกงานธนาคารกรุงเทพฯ ได้ให้ข้อมูลกับ Blognone ว่าโครงการนักศึกษาฝึกงานเปิดรับนักศึกษาทั้งภาคฤดูร้อน และการฝึกงานภาค “สหกิจศึกษา” โดยจะเน้นการนำทักษะความรู้จากการเรียนหรือ“Hard Skills” มาบรรจบกับทักษะอื่นๆที่เรียกว่า “Soft Skills” เพื่อการบริหารงานตามที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งยังเปิดกว้างในการนำเสนอ แบ่งปันข้อคิดเห็น ในช่วงของการฝึกงานจนกระทั่งจบโครงการ จนเกิดชิ้นงานที่ถูกนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้ได้จริงได้ในอนาคต

พี่แมวเล่าว่า หลังจากนักศึกษาฝึกงานผ่านขั้นตอนการคัดเลือกแล้ว จะได้รับมอบหมายหน้าที่และโครงการให้ดูแลรับผิดชอบ โดยงานที่มอบหมายเสมือนกับงานที่มอบหมายให้กับพนักงานของธนาคาร แต่น้องๆ นักศึกษาจะมีพี่เลี้ยงที่มีความรู้และความชำนาญในด้านนั้นๆ คอยให้คำปรึกษาแนะนำ และดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นโอกาสให้ได้ฝึกทักษะหลายๆทักษะที่จำเป็นในการทำงานได้แก่ การทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีม (Collaboration) การวางแผนอย่างรอบคอบ (Project Management) การติดตามผลและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (Following up & Problem Solving) รวมถึงมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ความรู้สึกเป็นเจ้าของในงานที่ทำ (Accountability/Ownership)

นอกจากนี้ในช่วงระหว่างการฝึกงาน โครงการฯ ยังได้เสริมกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน คือกิจกรรม “BBL Knowledge Sharing” โดยตัวเเทนผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากสายงาน มาแชร์ความรู้และประสบการณ์การทำงานร่วมกันกับน้องๆ นักศึกษา ที่จะผลัดกันมานำเสนอความคืบหน้าและความรู้ จากโครงการที่ได้ฝึกปฏิบัติงาน

ซึ่งนอกจากจะเพิ่มพูนความรู้ ระหว่างนักศึกษาด้วยกันเเล้ว ยังเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของทีมพี่เลี้ยงที่ดูแล และผู้บริหารที่เข้ามาร่วมกิจกรรม ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้น้องๆ ได้ฝึกทักษะการนำเสนองาน การเจรจากับหน่วยงานทางธุรกิจ การแก้ไขปัญหา และการทำงานเป็นทีม นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการอีกด้วย

โครงการนักศึกษาฝึกงาน เป็นโครงการที่ดีเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในทุกๆด้านที่จำเป็น เพื่อพัฒนาศักยภาพให้พร้อมที่สุด ก่อนออกมาสู่โลกการทำงานหลังจบการฝึกงานและจบการศึกษา ธนาคารกรุงเทพฯ เองก็พร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคน ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและร่วมพัฒนาองค์กร เพื่อเกิดสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ตามคติ “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ของธนาคารกรุงเทพฯ

No Descriptionคุณปตุพร บาลเย็น
AVP สรรหาและจัดรับพนักงาน สายทรัพยากรบุคคล ผู้รับผิดชอบโครงการนักศึกษาฝึกงาน ธนาคารกรุงเทพฯ

“Win 4 All” การฝึกงานที่ต้องได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย

คุณพิศวิมล ฉัตรสิริรุ่งเรือง (พี่หลิน) AVP, Center of Excellence หนึ่งในพี่เลี้ยงของโครงการนักศึกษาฝึกงาน ได้พูดถึงคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกงานที่ต้องการ คือต้องเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ พร้อมที่จะเปิดรับความรู้ใหม่ๆ แบบน้ำไม่เต็มแก้ว รวมถึงต้องกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าพูด กล้านำเสนอ เป็นคนที่พร้อมทั้งในด้านการรับและส่งความรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกัน

พี่หลิน ได้พูดถึงโครงการนักศึกษาฝึกงานเพิ่มเติมว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ให้ประโยชน์กับทุกฝ่าย หรือ “Win 4 All” ที่ให้ประโยชน์กับทั้งนักศึกษา สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษา ในส่วนของนักศึกษาที่จะได้รับโอกาสและประโยชน์จากการทำงานจริงกับทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญ ได้ฝึกทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอผลงาน ความก้าวหน้าของโครงการ รายงานข้อมูล รวมทั้งมีโอกาสได้รับการพิจารณาเพื่อรับเข้าทำงานได้ก่อนคนอื่นๆ และยังได้ Connection & Network จากพี่ๆและเพื่อนๆที่มาฝึกงาน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากๆและหาที่ไหนไม่ได้

สถานศึกษาเองก็จะได้รับทราบ Feedback เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตได้ตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการ ทำให้เกิดความร่วมมือกับสถานประกอบการ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถานศึกษา รวมถึงโอกาสที่จะได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งทักษะและความรู้ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรต่อไป

และในส่วนของพี่เลี้ยงที่คอยดูแลให้คำแนะนำในการฝึกงาน อย่างพี่หลินก็ได้เปิดโลกความคิดสร้างสรรค์ เปิดมุมมองใหม่ๆ จากน้องๆ นักศึกษาฝึกงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง มีแนวคิดและความสนใจใหม่ๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์จากการคิดนอกกรอบในการทำงานร่วมกัน ในขณะเดียวกันก็ได้ฝึกทักษะการสอนด้าน Training, Coaching, Mentoring และ Leadership Skill ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการทำงานและการบริหารทีมเพื่อพัฒนาตัวเองเตรียมความพร้อมเพื่อเติบโตต่อไปในอนาคตด้วยเช่นกัน

No Descriptionคุณพิศวิมล ฉัตรสิริรุ่งเรือง
AVP, Center of Excellence สายปฏิบัติการสนับสนุน
พี่เลี้ยงประจำโครงการนักศึกษาฝึกงาน ธนาคารกรุงเทพฯ

ฝึกจริง ทำงานจริง เรียนรู้จริง - Real Learning Real Action

No Description

ส่วนในด้านนักศึกษาฝึกงานที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมโครงการในครั้งนี้ อย่างน้องอนุชิต แซ่หลอ, น้องศุภโชค วัฒนพิมล และน้องธนชัย มะโรงมืด จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มาแชร์ประสบการณ์การฝึกงานและความประทับ จากการทำงานจริง ร่วมกับพี่ๆ ทีมสายงานเทคโนโลยี (IT) และทีม Center of Excellence

นายศุภโชค วัฒนพิมล (น้องดี) เล่าถึงกระบวนการคัดเลือกเข้าฝึกงาน ที่ต้องเจอทั้งการสัมภาษณ์ การทดสอบ เพื่อค้นหาความถนัดและหน่วยงานที่จะเข้าฝึกงานที่หมาะสมตามที่เราสนใจ ซึ่งเมื่อผ่านด่านนี้ไปแล้ว ก็จะได้คุยกับพี่ๆหัวหน้างานเพื่อพูดคุยกันอีกครั้งเพื่อมอบหมาย Project ที่ชอบและเหมาะสมกับความสามารถที่มี ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มีไว้เพื่อให้นักศึกษาฝึกงานได้พัฒนาทักษะ ความรู้ที่ตรงตามความสามารถและความสนใจจริงๆ เช่นน้องดีที่ได้มีโอกาสได้พัฒนา Application เพื่อช่วยในการจัดทำกระบวนการจัดการข้อมูลทางการเงินในระบบ (Data Workflow, Processing and Filtering)

No Description

นายธนชัย มะโรงมืด (น้องณุ) ได้ร่วมพัฒนาระบบ ECM หรือ ระบบแสกนและจัดการเอกสารเข้าระบบของธนาคารกรุงเทพฯ โดยมีพี่เลี้ยงคอยสนับสนุน ให้คำแนะนำ ทั้งด้านการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิต รวมถึงได้ฝึกการศึกษาด้วยตัวเอง (Self Learning) เรื่องความรู้ใหม่และการได้เข้าร่วมการอบรมร่วมกับพี่ๆพนักงานของธนาคารอยู่เสมอ เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในการฝึกงานและการทำงานในอนาคต

นอกจากนี้ยังได้เห็นถึงกระบวนการทำงาน การโฟกัสในงานที่ได้รับมอบหมาย ความตั้งใจในการทำงานมากขึ้น พร้อมทั้งได้ฝากถึงเพื่อนๆ คนอื่นๆ ว่าการฝึกงานที่ธนาคารกรุงเทพ ที่ไม่ได้แค่ประสบการณ์การทำงานอย่างเดียวแน่นอน แต่ยังได้เกร็ดความรู้อื่นๆ ได้ฝึกทักษะหลายๆด้าน ทั้ง Technical Skill และ Soft Skill ที่อาจหาไม่ได้จากการเรียนในห้องเรียนอีกด้วย

No Description

อนุชิต แซ่หลอ (น้องเหวิน) ได้เข้ามาร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานธนาคารกรุงเทพฯ และได้รับมอบหมายด้าน IDE Web Application ที่ใช้สำหรับ Coding Test เพื่อรองรับผู้สมัครงานที่ต้องการทำงานกับธนาคารให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

น้องเหวินเล่าความประทับใจ จากประสบการณ์การฝึกงานที่หาไม่ได้จากการเรียนในห้องเรียน ซึ่งบางช่วงแม้จะมีความกดดันบ้างเนื่องจากต้องฝึกงานแบบ Work From Home แต่ก็ทำให้ได้ฝึกทักษะในการแก้ไขปัญหา การสรุปงาน เพื่อหารือและรายงานให้พี่เลี้ยงได้ทราบถึงความคืบหน้าและปัญหาของโครงการที่ได้รับมอบหมาย และหา Solutions ในการพัฒนางานต่อไป ทำให้รู้สึกว่าได้เติบโตไปอีกขั้น ซึ่งอยากจะชวนเพื่อนๆ ให้ลองเปิดโอกาสตัวเอง ได้มาฝึกงานกับธนาคารกรุงเทพฯ และรับประกันว่าตลอดระยะเวลาการฝึกงาน ทุกคนจะได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มพูนแบบเต็มที่อย่างแน่นอน

No Description

ถ้าพร้อมแล้ว มาร่วมสร้างประสบการณ์ สร้างความพร้อม เพื่อเติบโตในสายอาชีพกับธนาคารกรุงเทพฯ ได้เลย

ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาสถาบันใด หรือคณะวิชาใด ถ้ามีความพร้อม และต้องการฝึกงานกับองค์กรธนาคารชั้นนำของประเทศ ที่ไม่ใช่แค่ได้ความรู้ แต่ยังได้รับทักษะในการทำงานจริง ฝึกทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การบริหารงานโครงการและเทคนิคการนำเสนอผลงาน ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน รวมถึงได้รับคำแนะนำและการดูแลจากพี่ๆ ผู้เชี่ยวชาญ อย่างใกล้ชิด

โครงการนักศึกษาฝึกงาน ธนาคารกรุงเทพฯ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะให้ประโยชน์กับน้องๆ นักศึกษาแบบเข้มข้น พร้อมปูทางสำหรับเส้นทางสายอาชีพและสร้างความพร้อม เสริมศักยภาพในการทำงาน สอดรับกับแนวทางการทำงานเพื่อสร้างคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืนของธนาคารกรุงเทพฯ “Creating Value for a Sustainable Future”

Get latest news from Blognone