Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Clubhouse ประกาศเพิ่มคุณสมบัติสำหรับส่งข้อความหากันระหว่างผู้ใช้งานตั้งชื่อว่า Backchannel เปิดใช้งานแล้วสำหรับผู้ใช้ทุกคนทั้งบน iOS และ Android โดยตอนนี้รองรับเฉพาะการส่งข้อความตัวอักษรเท่านั้น

ในการใช้งานนั้น Clubhouse บอกว่าทำได้ทั้งการส่งข้อความคุยกันระหว่างบุคคลแบบ 1:1, คุยแบบกลุ่มในห้องสนทนา กรณีส่งข้อความไปหาคนที่ไม่ได้ติดตามเรา ข้อความจะอยู่ที่กล่อง Request ก่อน ต้องได้รับการอนุมัติ จึงจะได้สามารถสนทนาต่อได้

Clubhouse อธิบายว่ากลุ่มผู้จัดห้องสนทนาสามารถใช้ Backchannel เพื่อปรึกษากันระหว่างดำเนินการสนนา เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ฟัง ที่สามารถใช้ Backchannel ส่งคำถามไปยังกลุ่มผู้พูดได้ในอีกช่องทาง

ที่มา: Clubhouse

alt="Clubhouse Backchannel"

Get latest news from Blognone

Comments

By: jaideejung007
ContributorWindows PhoneWindows
on 16 July 2021 - 09:29 #1216491
jaideejung007's picture

ไม่ได้เข้านานจนลืม

ไปส่องอีกรอบแปป