Tags:
Node Thumbnail

จากประเด็นตำรวจใช้ความรุนแรงต่อคนดำ ทำให้สังคมตั้งคำถามถึงอำนาจหน้าที่ของตำรวจ การเลือกปฏิบัติ รวมถึงเทคโนโลยีที่ตำรวจสามารถใช้งานได้ ล่าสุด Amazon ประกาศระงับไม่ให้ตำรวจใช้งานเทคโนโลยี Facial Recognition 1 ปี และ IBM ประกาศไม่พัฒนาไม่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Facial Recognition ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม

ด้านไมโครซอฟท์ที่เป็นกระบอกเสียงเรื่องเทคโนโลยีจดจำใบหน้ากับการบังคับใช้เชิงกฎหมายมาโดยตลอด ก็ออกมาย้ำว่า บริษัทจะไม่ขายเทคโนโลยีนี้ให้ตำรวจ จนกว่าจะมีกฎหมายและกฎระเบียบมารองรับ โดย Brad Smith ประธานไมโครซอฟท์กล่าวระหว่าง Post Live event

ก่อนหน้านี้ ไมโครซอฟต์ก็ออกไกด์ไลน์ใช้ระบบจดจำใบหน้าอย่างไร ไม่กระทบสิทธิพลเมืองและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ รวมถึงกดดันให้หน่วยงานรัฐออกกฎควบคุมระบบนี้ให้ได้ภายในปี 2019

No Description

ที่มา - CNET

Get latest news from Blognone

Comments

By: naphob
ContributoriPhone
on 12 June 2020 - 09:28 #1162421

หจ้าที่ => หน้าที่

By: illuminator
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 12 June 2020 - 10:01 #1162429 Reply to:1162421
illuminator's picture

ไมโครซอฟท์ย้ำ จะไม่ขายระบบจดจำใบหน้าให้ตำรวจจนกว่าระมีกฎระเบียบที่ชัดเจน

=> ไมโครซอฟท์ย้ำ จะไม่ขายระบบจดจำใบหน้าให้ตำรวจจนกว่าจะมีกฎระเบียบที่ชัดเจน


The softest water wears down the hardest rock.

By: paween_a
Android
on 12 June 2020 - 09:40 #1162423
paween_a's picture

แบบนี้จีนก็นำสิ

By: Ford AntiTrust
ContributorAndroidBlackberryUbuntu
on 12 June 2020 - 10:22 #1162434 Reply to:1162423
Ford AntiTrust's picture

จีนนำ แต่บริษัท หรือหน่วงงานไหนเอาไปใช้ ก็ต้องโดนตรวจสอบว่าระบบที่นำมาใช้ผ่านข้อกำหนดหรือเปล่า ซึ่งถ้าไม่ได้โดนกำกับดูแลอะไรมากก็อาจจะพอซื้อมาใช้ได้ แต่ถ้าโดนกำกับดูแล และมีบริษัทอื่นๆ ที่เค้าไม่รับเทคโนโลยีที่ไม่ผ่านงานวิจัยที่ถูกต้อง จะเอามาใช้งานหรือร่วมงานไม่ได้

By: lingjaidee
ContributoriPhoneAndroid
on 13 June 2020 - 17:48 #1162576
lingjaidee's picture

ขายให้ทหาร .. 😅


my blog