Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Unicode Consortium ซึ่งเป็นกลุ่มที่รับรองการออกอีโมจิใหม่ ประกาศว่า Emoji เวอร์ชัน 14 จะเลื่อนการรับรองจากกำหนดเดิมออกไปอีก 6 เดือน เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19

โดย Unicode 14.0 จะประกาศรับรอง จากเดิมมีนาคม 2021 ออกไปเป็น กันยายน 2021 ทั้งนี้การประกาศเลื่อนดังกล่าวไม่มีผลกับ Emoji 13.0 ที่รับรองไปก่อนหน้านี้ โดยระบบปฏิบัติการหลักจะเริ่มใช้กันช่วงปลายปีตามเดิม

ผลดังกล่าว น่าจะทำให้ในปี 2021 อาจไม่มี Emoji ใหม่ออกมาให้ใช้งาน เนื่องจากหลังประกาศรับรองแล้ว ฝั่งผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการ จะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อเพิ่มชุดอีโมจิเข้าไป

ที่มา: MacRumors

Emjoi 13.0

Get latest news from Blognone