Tags:
Node Thumbnail

ทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าวงการธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้าน Digital Transformation ที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับและประยุกต์เข้ากับ Life Style ของลูกค้า เพื่อให้การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม

ธนาคารกรุงไทยจัดตั้งทีม IT Innovation Lab ขึ้น เพื่อบุกเบิกกระบวนการ Digital Transformation รวมถึงเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่าง ๆ และวัฒนธรรมของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งทางทีมกำลังรับสมัครยอดฝีมือมาร่วมงานกันอยู่หลายอัตราเลยด้วย

No Description

ภาพรวมและวิสัยทัศน์องค์กร

วิสัยทัศน์ด้าน Digital Transformation ของธนาคารกรุงไทยคือ Invisible Banking หรือธุรกรรมในอากาศที่ติดตัวและเคลื่อนที่ไปกับลูกค้าทุกที่ทุกเวลา ธนาคารยังตั้งเป้าตัวเองที่จะเป็น Banking as a service ที่จะคอยเป็นผู้ให้บริการ Banking กับ Start Up , Fintech หรือ Enterprise ที่มีความต้องการใช้บริการของธนาคาร และสนับสนุน 5 Ecosystem หลักของประเทศ ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ (Government) กลุ่มการชำระเงิน (Payment) กลุ่มด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล (Health and Medical) กลุ่มมหาวิทยาลัย โรงเรียน นักศึกษาและนักเรียน (University and Education) และระบบขนส่ง (Mass Transit) ธนาคารได้มีการเตรียมความพร้อมหลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้งาน การศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อที่จะต่อยอดการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น การเข้าใจความต้องการของลูกค้าและการนำกระบวนการพัฒนาที่ทันสมัยและคล่องตัวอย่าง Agile มาประยุกต์ใช้งาน

การ Transformation ขององค์กรไม่ใช่แค่นำเทคโนโลยีมาปรับใช้งานแล้วจบ คุณจักรกฤษณ์ กลิ่นสมิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีมนวัตกรรมและวิจัยทางเทคโนโลยี (Head of IT Innovation Lab) ให้เหตุผลไว้ว่าวัฒนธรรมองค์กรคือปัจจัยสำคัญของการ Transformation นอกจากในเชิงนโยบายของธนาคารที่ต้องมุ่งไปสู่ความเป็นดิจิทัลแล้ว วัฒนธรรมก็ต้องเปลี่ยนตามเพื่อให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย

No Description

No Description

การที่ธนาคารกรุงไทยเป็นรัฐวิสาหกิจ ลูกค้าของธนาคารกรุงไทยจึงไม่ได้มีแค่ลูกค้าทั่วไปหรือองค์กรเท่านั้น แต่ยังมีงานธุรกรรมของหน่วยงานรัฐด้วย ระบบธุรกรรมหลาย ๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับรัฐ อาทิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, M-Pass , บัตรแมงมุม ทางธนาคารกรุงไทยเป็นผู้พัฒนาและดูแลแพลตฟอร์มเบื้องหลังให้

การเปลี่ยนกระบวนการทำงานหรือวัฒนธรรมองค์กรทั้งหมดสำหรับองค์กรใหญ่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน เราจึงมองว่าการเริ่มทำจากลุ่มเล็กๆ จากทีม IT Innovation Lab แล้วค่อยๆ นำกระบวนการทำงานไปปรับใช้กับฝ่ายอื่นต่อไป น่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดี

No Description

ทีม IT Innovation Lab เป็น 1 ใน 4 กลุ่มงานหลักของ สายงานเทคโนโลยี ธนาคารกรุงไทย ซึ่งประกอบด้วย

1. IT Strategy, Management & Governance Sector – กำกับและดูแลงานภาพรวม ทั้งทางด้านโครงการ (Project) งบประมาณด้าน IT การนำแผนกลยุทธ์ขององค์กร มากำหนดแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบริหารจัดการ ควบคุมดูแล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และความปลอดภัย เพื่อสอดรับกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
2. Products & Channel Enabler Sector - กลุ่มงานด้านพัฒนาระบบงานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Core Bank ของธนาคาร สาขาภายในประเทศ/ต่างประเทศ และ เอทีเอ็ม
3. Process Enabler Sector – กลุ่มงานด้านพัฒนาระบบงานภายในเกี่ยวกับการวิเคราะห์คลังข้อมูล (Data Lake / Data Warehouse)
4. IT Innovation LAB Team – ทีมงานที่ดูแล ศึกษา และ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธนาคาร

IT Innovation Lab ทีมนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนทั้งเทคโนโลยีและวัฒนธรรมองค์กร

การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ที่มาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณค่าให้กับผู้ใช้ คือสิ่งที่ทางทีมให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก การนำเอา Agile มาประยุกต์ใช้จึงต้องปรับให้เข้ากับบริบทและสถานการณ์ขององค์กร

No Description

การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางทีมได้นำ Design Thinking มาประยุกต์ใช้ จากเดิมเป็น inside-out คิดแทนลูกค้าว่าสิ่งนี้ต้องดี สิ่งนี้น่าจะตอบโจทย์ สิ่งนี้ลูกค้าน่าจะชอบ กลับเป็น outside-in คือพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอิงจากความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ทดสอบ Usability กับลูกค้า นำ feedback กลับมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะส่งมอบให้กับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำการพัฒนาต่อไป

No Description

นอกจาก Agile ที่นำมาใช้ในองค์กรแล้ว ทางทีมยังมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ Development อย่างเช่นการประยุกต์ใช้ DevSecOps เข้ามาช่วยทำ Automated Process ต่าง ๆ ใน Develop Pipeline โดยใช้ Git , Jenkins , SonarQube , Selenium , Espresso , JMeter และ Security Scan ต่าง ๆ เพื่อให้คุณภาพของ Source Code ดีที่สุดและมีคุณภาพก่อนส่งถึงมือลูกค้า

การนำรูปแบบการทำงานและวัฒนธรรมแบบใหม่มาใช้ในทีม IT Innovation Lab ถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จอย่างดี ตอนนี้ฝ่ายงานอื่นๆ ในสายงานเทคโนโลยี ของธนาคารกรุงไทย รวมถึง Business Unit อื่นๆ เริ่มทยอยนำเอาวิธีเหล่านี้ไปใช้กันบ้างแล้ว ไม่เพียงแต่ทำให้การทำงานภายในทีมมีความคล่องตัวมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้การทำงานร่วมกับสายงานเทคโนโลยีคล่องตัวมากขึ้นด้วย

No Description

ความสำคัญของทีม IT Innovation Lab ไม่ใช่แค่เป็นทีมนำร่องวัฒนธรรมหรือกระบวนการทำงานเท่านั้น แต่ยังเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นำเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการรองรับการเป็น Invisible Banking ตามวิสัยทัศน์ของธนาคารด้วย

No Description

No Description

ตัวอย่างผลงานของ IT Innovation Lab

ทีมนวัตกรรมและวิจัยทางเทคโนโลยี เล่าให้ฟังว่าหนึ่งในผลงานของสายงานเทคโนโลยี คือการนำเทคโนโลยี Facial Recognition ไปใช้งานในสาขา เพื่อแก้ปัญหาการปลอมตัวและนำเอาบัตรประชาชนคนอื่นมาเพื่อเปิดบัญชี ธนาคารกรุงไทยได้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหานี้อีกขั้น โดยตอนนี้เริ่มนำไปใช้งานในบางสาขาแล้ว

No Description

และผลงานที่สำคัญของทีมนวัตกรรมและวิจัยทางเทคโนโลยี คือ

 • Krungthai NEXT ที่เป็นบริการธนาคารออนไลน์บน Mobile Application ให้บริการลูกค้าทำรายการธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา ใช้งานง่าย ทั้งเรียกดูบัญชี โอนเงิน เติมเงิน ชำระเงิน เสมือนทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารด้วยตนเองตลอด 24 ชม.
 • เป๋าตัง – LifeStyle Application ที่ครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินผ่าน QR รองรับการแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศที่ดีที่สุดในบัตร Krungthai Travel Card และ สำหรับลูกค้า กยศ. สามารถเรียกดูยอดหนี้ และ ชำระยอด กยศ ได้ทันที
 • เป๋าตุง – ขายคล่อง รับเงินสะดวกได้ทุกธนาคาร ผ่าน QR Code, แจ้งเตือนทันทีเมื่อเงินเข้า , ดูสรุปยอดขายรายวัน, ใช้งานพร้อมกันได้หลายเครื่อง (ทั้ง Smart Phone และ Tablet)
 • KrungthaiConnext – บริการแจ้งเตือน ความเคลื่อนไหวบัญชี ฟรีผ่านแอปพลิเคชัน LINE.
 • ถุงเงินประชารัฐ – แอปพลิเคชันสำหรับร้านค้าที่ได้รับการคัดเลือกให้สามารถรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระสินค้า และเจ้าของบัตรสามารถชำระเงินโดยการยืนยันตัวเองด้วยใบหน้า ที่เรียกว่า Face Payment ได้ด้วย
 • U App (University Application) – Student Lifestyle application ที่ครอบคลุมทั้ง lifestyle ส่วนตัว และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ได้ครบ

No Description

ความก้าวหน้าทางหน้าที่การงาน

เนื่องจากเป็นองค์กรใหญ่ จึงมีโอกาสเติบโตทางหน้าที่การงานสูง ทั้งในแนวตั้งและแนวราบ โอกาสเติบโตในหน้าที่การงานขึ้นอยู่กับความสามารถ ไม่ใช่วัยวุฒิ โอกาสเปิดกว้างสำหรับคนมีความสามารถ รวมทั้งผู้บริหารเองก็เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่แสดงฝีมือและแสดงความคิดเห็น

สวัสดิการ

สวัสดิการของธนาคารกรุงไทย ถือว่าเป็นไฮไลต์มาก ๆ อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ธนาคารให้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงาน โดยธนาคารสมทบทุน 10% ,สิทธิรักษาพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐ เบิกได้ 100% ครอบคลุม คู่สมรส และ บุตร,เงินกู้ยืมดอกเบี้ยพิเศษและเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย, บ้านพักตากอากาศต่างจังหวัด ,ฟิตเนส สนับสนุนให้พนักงานออกกำลังกาย และสำนักงานใหญ่ มีสถานพยาบาลที่มีคณะแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ที่คอยให้บริการ

No Description

อยากได้พนักงานแบบไหนร่วมงาน

คนรุ่นใหม่ มีความ innovative, คิดนอกกรอบ และมาให้เป็นรูปร่างใช้งานได้ มีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆและเทคโนโลยีใหม่ๆ ทัศนคติที่ดี ทำงานเป็นทีม มาช่วยพัฒนาคิดค้นไปด้วยกัน พร้อมร่วมงานกับมืออาชีพทั้งในและนอกประเทศ

เสียงสะท้อนจากพนักงาน

No Description

 • เข้ามาทำงานที่นี่ เพราะตอนนั้นทางทีม IT Innovation Lab กำลังจะสร้างทีม Agile Transformation ถือว่าเป็นโอกาสอันดี ที่เราจะมาเป็นคนแรกๆ ที่ช่วยในการสร้างทีม ซึ่งมีความท้าทายของงาน เนื่องจากว่าเป็นทีมที่ยังไม่เคยมีในองค์กรมาก่อน ทำอย่างไรจะให้ทุกคนเข้าใจว่า Agile Transformation เป็นอย่างไร และจะมาช่วยองค์กรขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างไรบ้าง
 • รู้สึกได้ว่าสร้างสิ่งใหม่ให้กับองค์กร ที่คนภายนอกมองว่าล้าหลัง เป้าหมายคือต้องเปลี่ยนไปให้เท่าหรือมากกว่าคู่แข่ง
 • การทำงานสนุกทุกอย่าง พร้อมความคาดหวังของการนำเอา Agile มาประยุกต์ใช้กับการทำงานแล้วจะทำให้ส่งมอบงานเร็วขึ้น ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน Agile จะทำให้เราทำงานได้ "คล่อง" ตัวมากขึ้น ปรับเปลี่ยนต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น เมื่อเราทำบ่อยๆ จนเข้าใจว่าเป็นอย่างไร ทีมเข้าใจกันมากขึ้น รู้มือรู้ใจกันมากขึ้น การส่งมอบงานที่เร็วขึ้นเป็นผลพลอยได้มากกว่า แต่สิ่งที่ยั่งยื่นและถาวรคือทีมที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • คนที่เหมาะกับที่นี่ คือ คนที่ชอบความท้าทาย ชอบทำสิ่งใหม่ๆ ที่มีความท้าทายในหลายมิติ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • มีทัศนคติ CAN-DO ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ และพร้อมเรียนรู้จากความผิดพลาด

No Description

 • รุ่นพี่ชวนมาทำงาน ประกอบกับมีความสนใจงานด้าน Banking และ Financial อยู่แล้ว เพราะในชีวิตประจำวันเราทำธุรกรรมการเงินมากขึ้น และมีความตั้งใจจะทำโปรดักส์หรือแอปพลิเคชันให้กับผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีๆและรักในโปรดักส์นั้น
 • ความท้าทายของงานที่ทำ คือ โปรดักส์หรือแอปพลิเคชันให้กับผู้ใช้งานกลุ่มใหญ่ของประเทศ ที่มีความหลากหลายของกลุ่มผู้ใช้งาน ทำให้เราได้สนุกกับการทำของให้ผู้ใช้แต่ละกลุ่ม ทำอย่างไรให้ผู้ใช้แต่ละกลุ่มที่มีความแตกต่างกันใช้งานด้วยกันได้
 • ทุกคนในทีมเริ่มให้ความสำคัญกับประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience)มากขึ้น และเราได้ใช้ประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นที่ตั้ง (User-Centered Design) ในการทำงานและการออกแบบ
 • ที่นี้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นผู้นำ(Leadership)ในแต่ละ Project ที่ตัวเองมีความสามารถ หรือ กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ทำให้ทุกคนมีโอกาสแสดงศักยภาพในตัวเองออกมา
 • คนที่เหมาะกับที่นี้ คือ คนที่ต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มีความอยากเรียนรู้ ไม่กลัวความผิดพลาด
 • เป็นคนที่เปิดกว้างในความคิด กล้าเสนอไอเดีย และพร้อมที่จะเจ็บตัวไปกับไอเดียของตัวเอง ล้มแล้วลุก (Fail Fast Learn Faster) เพื่อให้ได้โปรดักส์หรือแอปพลิเคชันที่ดีสำหรับลูกค้าและใช้งานได้จริง

No Description

 • พี่ที่รู้จักแนะนำให้มาทำงานที่นี้ เป็นทีมที่สร้างใหม่ เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้หลายสิ่งที่ตัวเองยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน และใช้นวัตกรรมเข้ามาเปลี่ยนแปลงองค์กร
 • งานมีความท้าทายและ impact สูง เพราะมีผู้ใช้งานหลักหลายล้านคน
 • คนที่เหมาะจะทำที่นี่ต้องเป็นคนที่อยากจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อยากสร้างดิจิทัลโปรดักส์ เป็นคนรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา และที่สำคัญคือมีความมุ่งมั่นจะทำอะไรที่มัน สร้างผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและสังคม

No Description

 • เลือกมาทำงานที่นี่เพราะรู้สึกว่ามีความท้าทายรออยู่เป็นคนที่ชอบทำอะไรท้าทายและอะไรที่แปลกใหม่อยู่แล้ว
 • ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาประยุกต์ใช้จริงๆ ที่นี่ไม่มีการปิดกั้นความสามารถ ให้เราปล่อยของออกมาได้หมด ทำงานได้อย่างอิสระ ผลักดันความสามารถเต็มที่ ในขอบเขตที่เหมาะสม หัวหน้าให้การสนับสนุนทุกอย่าง
 • นอกจากได้ใช้ความรู้แล้ว ยังสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม เปิดโอกาสให้เราได้สร้างความรู้ความสามารถใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้ทำหรือมีประสบการณ์มาก่อนด้วย
 • เป็นองค์กรใหญ่แต่ไม่เจอปัญหาการทำงานระหว่างฝ่ายเลย
 • คนที่เหมาะกับที่นี่ต้องเป็นคนที่กล้าแสดงความสามารถ กล้าเสนอไอเดีย และพร้อมพัฒนาตัวเอง

ด้วยความเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นธนาคารแห่งรัฐ ทำให้ภาพลักษณ์องค์กรของธนาคารกรุงไทยอาจมีภาพของระบบราชการ ทว่าในความเป็นจริงธนาคารกรุงไทยก็กำลังปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร นำที่นำระบบ Agile และ Design Thinking เข้ามาใช้งานโดยมีทีม IT Innovation Lab ที่เต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่และงานที่ท้าทาย นับเป็นสายงานที่มีความท้าทายและมีอิมแพคอยู่ไม่น้อย หากใครสนใจสามารถดูตำแหน่งที่เปิดรับได้ที่ ktb.co.th

Get latest news from Blognone

Comments

By: sabayjoo_ on 30 August 2019 - 12:26 #1126009

ฮ่าๆๆๆ

By: blackdoor on 30 August 2019 - 18:25 #1126013 Reply to:1126009
blackdoor's picture

ฮ่า รู้สึก ขำ เบา ๆ ฮิฮิ

https://www.blognone.com/topics/ktb

By: sabayjoo_ on 30 August 2019 - 18:31 #1126059 Reply to:1126013

(ノ`⌒´)ノ┫:・┻┻

By: Neroroms
Windows
on 1 September 2019 - 07:59 #1126195 Reply to:1126013

นอกจาก App ล่ม User ดวงตกแล้ว ไม่เห็นข่าวนวัตกรรมใดๆหลุดจากหน้า Topic เลย
หรือการล่มทุกเดือนตรงเวลาเป็นนวัตกรรมของที่นี่หว่า( ⓛ ω ⓛ *)

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 30 August 2019 - 13:23 #1126015
KuLiKo's picture

อันนี้ข่าวไอทีหรือข่าวบันเทิงครับ

By: xanthics on 30 August 2019 - 13:26 #1126016

ผลงานเยี่ยม เห็นกันอยู่ทุกเดือน

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 30 August 2019 - 14:00 #1126021
panurat2000's picture

แต่สิ่งที่ยั่งยื่นและถาวรคือทีมที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยั่งยื่น => ยั่งยืน

ที่นี้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นผู้นำ(Leadership)

คนที่เหมาะกับที่นี้ คือ คนที่ต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

พี่ที่รู้จักแนะนำให้มาทำงานที่นี้

ที่นี้ => ที่นี่

นำที่นำระบบ Agile และ Design Thinking เข้ามาใช้งาน

นำที่นำ ?

By: Gored on 30 August 2019 - 14:26 #1126024
Gored's picture

บอกตรงๆรู้สึกดีที่ไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารนี้ไม่งั้นได้ปวดหัวทุกเดือนแน่

By: A4
iPhoneAndroidRed HatSUSE
on 30 August 2019 - 14:44 #1126027
A4's picture

ช่วงเข้าเดือนใหม่พอดี
รอดูคำสรรเสริญ

By: ck4u
iPhoneWindows PhoneBlackberrySymbian
on 30 August 2019 - 14:54 #1126029

พรุ่งนี้เจอกัน 555

By: IDCET
Contributor
on 30 August 2019 - 15:04 #1126031

แก้ไขหลังบ้านให้ไม่ล่มทุกเดือนและตลอดไปได้ไหมครับ มันยากนักเหรอ รายได้ก็เยอะมหาศาล แต่มีแค่โฆษณาที่ทุ่มเทโปรโมทกันจัง แต่ดันงกเรื่องอัพเกรดและแก้ไขระบบให้บริการลูกค้า ผมไม่โอเคเลยนะ ปิดธนาคารทิ้งไปเหอะ


ความล้มเหลว คือจุดเริ่มต้นสู่ความหายนะ มีผลกระทบมากกว่าแค่เสียเงิน เวลา อนาคต และทรัพยากรที่เสียไป - จงอย่าล้มเหลว

By: nostalgias
ContributoriPhoneAndroid
on 30 August 2019 - 15:13 #1126034
nostalgias's picture

ยิ้ม :)

By: nidlittle
iPhoneWindows
on 30 August 2019 - 15:22 #1126036

สงสัยเพิ่งตั้งทีมใหม่มาดูแลภาพลักษณ์ออนไลน์ ขยันทำผลงานจัง วันก่อนก็เพิ่งมาขอให้ลบข่าวเว็บล่ม วันนี้ซื้อ ads เลย เอางบตรงนี้ไปพัฒนาระบบเถอะนะ

By: iDan
ContributorAndroidSUSEUbuntu
on 30 August 2019 - 16:05 #1126043

ข่าวเขียนดี๊ดีแต่ทำไมรู้สึกว่ามันสวนทางกับความเป็นจริงที่ระบบล่มทุกเดือนนะ??

By: madcatzz
Windows
on 30 August 2019 - 16:29 #1126045

นอกเรื่องนิดนึง
เห็นเวลารูปถ่าย Office สวยๆ โต๊ะโล่งๆ ใช้ จอ Notebook กันจอเดียว
เขา Coding กันถนัดเหรอครับ

ของผมที่ Office โต๊ะแต่ละคนเต็มไปด้วยจอ ขนาดมีจอแยกให้ยังอึดอัดเลย
ติดนิสัยเครื่องที่บ้านมี 3-4จอ

By: sabayjoo_ on 30 August 2019 - 17:06 #1126051 Reply to:1126045

ส่วนตัวผมถนัดนะครับ มีเพิ่มก็ได้ไม่มีเพิ่มก็ได้ครับ คงเป็นความคุ้นชินครับ

By: Myst
AndroidWindows
on 30 August 2019 - 17:14 #1126052 Reply to:1126045
Myst's picture

ผมมี notebook เครื่องเดียว เปรี้ยวโค้ดทุกโปรแกรมเลยครับ น่าจะแล้วแต่ภาษาหรือโปรแกรมที่ทำงานกันมากกว่า รวมถึงความถนัดส่วนบุคคล

By: langisser
In Love
on 31 August 2019 - 11:44 #1126127 Reply to:1126045

ผมถนัดจอเดียวนะ
เคยใช้หลายจอ งงกับเม้าและก็เมื่อยอคอ

By: iamfalan
iPhoneAndroidWindows
on 31 August 2019 - 18:34 #1126158 Reply to:1126045

ผมก็ใช้จอเดียวครับ จริงๆ 2 จอมันก็สะดวกนะ แต่ผมมีปัญหาหา mouse ไม่เจอมากกว่า

By: b98se
AndroidWindowsIn Love
on 31 August 2019 - 23:38 #1126183 Reply to:1126045
b98se's picture

ผมก้ใช้ทีละจอเดียวน่ะ แต่ถ้านั่งโต๊ะจะต่อจอนอก แล้วพับจอโน้ตบุคเก็บ

By: ekaphop
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 2 September 2019 - 09:46 #1126300 Reply to:1126045

ของผมก็ 2 จอ ดูCode 1 จอ ดูView 1 จอ
แต่ผมคิดว่า คนที่ Coding 1 จอ มีประมาณ 90% ได้ครับ
ท่านและผม เป็นคนส่วนน้อยครับ -__-

By: madcatzz
Windows
on 10 September 2019 - 16:51 #1127431 Reply to:1126300

สงสัย ผมจะเป็นคนส่วนน้อยจริงๆ

By: Architec
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 2 September 2019 - 18:15 #1126414 Reply to:1126045

ผมเตะไปที่จอนอกครับ ส่วนจอเล็กถ้าไม่ดูเมะก็เอวีอยู่แล้ว

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 2 September 2019 - 23:17 #1126444 Reply to:1126414
KuLiKo's picture

ท่านน่าจะหมายถึงเอ็มวีแน่ๆ

By: loptar on 3 September 2019 - 09:54 #1126474 Reply to:1126444
loptar's picture

55555
มันคงช่วยให้โค๊ดได้ไหลลื่น
55555

By: suotirips
iPhoneWindows PhoneAndroidUbuntu
on 30 August 2019 - 16:34 #1126046
suotirips's picture

ระบบล่ม (ทุกสิ้นเดือน) จะได้รู้หน้ากันไว้ครับ ข่าวบอกชัดอยู่แล้วใครเป็นใครบ้าง

By: blacktop
iPhoneWindowsIn Love
on 30 August 2019 - 17:20 #1126053
blacktop's picture

เข้ามาดูแนวทางการคอมเม้น อิอิ

By: btoy
ContributorAndroidWindows
on 30 August 2019 - 21:13 #1126077
btoy's picture

เข้า​มาแอบยิ้ม​ อิอิ


..: เรื่อยไป

By: ash_to_ash
AndroidWindows
on 30 August 2019 - 21:24 #1126080

ต้นเดือนสิ้นเดือนสยองกันสุดๆ
โดยเฉพาะช่วงทรานแซ็คชั่นบัตรคนจนนี่ผมลุ้นตัวโก่งเลยจะล่มไหม
(เป็นบัญชีเงินเดือนหนีก็ไม่ได้)
พอเงินเข้าปุ๊ปต้องรีบไปโอนเข้าบัญชีส่วนตัว
กันเจอ shot ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ฮ่าๆๆๆๆ

เหตุการณ์จริง ณ. วันที่เจอปัญหา
หลังจากล่มเช้ายันเย็นแต่เพิ่งว่างตอนค่ำ
CC : ระบบปรกติแล้วนะคะ
ผม : (กด F5)ก็เข้าไม่ได้นะครับ
CC : ลูกค้าได้ลองเข้าหรือยังคะ
ผม : (มีอารมณ์นิดๆเพราะทำธุรกรรมไม่ได้ทั้งวัน) ผมกด F5 รัวๆหน้าเว็บจนปุ่มจะพังแล้วครับ
CC : สงสัยจะค้างรบกวนรีสตาร์ทเครื่องใหม่ด้วยคะ คุกกี้น่าจะค้าง.....
ผม : (สตั๊นท์ไป 2 วิ) เกี่ยวหรอครับ (มือก็กดรีเครื่องไป)
CC : คะเพราะปรกติลูกค้าที่เจอให้รีเครื่องจะหาย.....
ผม : ผมว่าไม่เกี่ยวนะ (มือเข้าเว็บธนาคารใหม่)
CC : ยังไงรบกวนลองดูก่อนนะคะไมไ่ด้ค่อยโทรมา
ผม : โอเคเข้าได้แล้วครับ แต่เกี่ยวหรอครับ
CC : .....
ผม : เข้าได้ก็แล้วกันไปครับ (หัวเราะแห้ง)

By: pongmile
ContributorAndroidSymbianWindows
on 30 August 2019 - 22:24 #1126083
pongmile's picture

หายล่มก่อนจะดีมากครับ คนเอาบัตรมาใช้เมืองนอกใช้ไม่ได้กันรัวๆ


My facebook จิ้มๆ

By: xobser
Android
on 31 August 2019 - 01:04 #1126094

เขาก็รับคนเก่งไปทำงานช่วยอยู่นะ ใครคิดว่าตัวเองเก่งก็ลองสมัครดูครับ

By: -Rookies-
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 31 August 2019 - 13:27 #1126131

เข้ามาอ่านคอมเมนต์โดยเฉพาะ ๕๕๕


เทคโนโลยีไม่ผิด คนใช้มันในทางที่ผิดนั่นแหละที่ผิด!?!

By: MaDCraZy
AndroidWindows
on 31 August 2019 - 13:41 #1126133
MaDCraZy's picture

มัวแต่ถ่ายทำคอนเทนท์นี่เอง ถึงได้ล่มบ่อย

By: HME
iPhoneAndroid
on 31 August 2019 - 13:56 #1126136
HME's picture

//ยิ้มอ่อน

By: winit_a on 1 September 2019 - 11:51 #1126210

ถ้าเป็นผู้บริหารเอง โดนปลดยกแผนกไปนานแหละ
ตั้งแต่ล่มลูกค้าโวยช่วงแรกๆ มีโอกาศแก้ตัวครั้งเดียว
แต่สงสัยทำมัยบ้านเราเป็นกันทุกแบ้ง จนเริ่มสงสัยแล้วว่าธนาคารในไทยจ้างซัพ คนทำระบบเดียวกันป่าว

By: Diaboros_Sorobaid
Windows PhoneAndroidWindows
on 2 September 2019 - 09:44 #1126299
Diaboros_Sorobaid's picture

เอาแค่ zero downtime พอสำหรับปีนี้ก็พอครับ รับรองได้จะมี blogger ติดต่อไปสัมภาษณ์เองครับว่าทำยังไง

By: puffyhero
ContributorWindows PhoneAndroidSymbian
on 3 September 2019 - 08:43 #1126458 Reply to:1126299

เอาแค่ zero downtime พอสำหรับปีนี้ก็พอครับ

ปีนี้ => เดือนนี้

By: sudlor_gang on 2 September 2019 - 09:57 #1126302

devops กับ software engineer คือคนนี้หรอ อุอุ

By: palmer45
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 2 September 2019 - 09:59 #1126304
palmer45's picture

เมื่อไรจะเอา KTB Corporate สำหรับมือถือกลับมาสักทีครับ แบงค์อื่นมีหมดแล้ว มันสะดวกมากสำหรับบริษัทขนาดเล็กแบบผม ไม่ต้องมาคอยเข้าผ่านโน้ตบุ๊ค จะเข้าเว็บทางมือถือ ตัวหนังสือก็เล็กจิ๋ว ไม่สะดวกเลย

By: thanyadol
iPhone
on 2 September 2019 - 14:16 #1126377

UI สู้เจ้าสีม่วงไม่ได้เลย จำใจใช้เพราะ บัญชีเงินเดือน เงินเข้าแล้วโอนเข้าแอพม่วงหมดทันที ทนใช้แอพไม่ไหว

By: thanyadol
iPhone
on 2 September 2019 - 14:16 #1126378

UI สู้เจ้าสีม่วงไม่ได้เลย จำใจใช้เพราะ บัญชีเงินเดือน เงินเข้าแล้วโอนเข้าแอพม่วงหมดทันที ทนใช้แอพไม่ไหว

By: adirak
ContributoriPhone
on 2 September 2019 - 16:33 #1126406
adirak's picture

ผมก็ว่าดีน่ะ แรกๆ ผมคิดว่า กรุงไทยคงทำได้ประมาณ กรุงเทพ นี่แหละ พอมี next ดีขึ้นเยอะ


📸

By: zerost
AndroidWindows
on 3 September 2019 - 03:10 #1126447
zerost's picture

เขาก็มา recruit คนไปช่วยไงครับ เผื่อมีผู้กอบกู้​แถว​นี้​

By: je901
iPhoneAndroidWindows
on 3 September 2019 - 13:35 #1126529

เข้ามาอีกที เอาชื่อพนักงานออกซะแล้ว

By: sabayjoo_ on 3 September 2019 - 13:41 #1126533 Reply to:1126529

จริงด้วยครับ ฮ่าๆๆ

By: super_lw
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 3 September 2019 - 14:36 #1126542 Reply to:1126529
super_lw's picture

เขินเลย


Educational Technician

By: ck4u
iPhoneWindows PhoneBlackberrySymbian
on 3 September 2019 - 15:09 #1126544 Reply to:1126529

เขาจะรู้ไหมว่ามี cache
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://www.blognone.com/node/111612#new

By: sian
Windows PhoneAndroidWindows
on 3 September 2019 - 15:39 #1126550 Reply to:1126544
By: sabayjoo_ on 3 September 2019 - 18:50 #1126574 Reply to:1126544

ไม่เอา ไม่พูด (ノ`Д´)ノ彡┻━┻. 555

By: sthepakul
ContributorAndroid
on 16 November 2019 - 04:00 #1137538 Reply to:1126529
sthepakul's picture

ถ้าไม่เอาออกก็เหมือนโดนประจารกันเลยทีเดียว


my blog :: sthepakul blog

By: yosaki on 4 September 2019 - 10:26 #1126648

wow สุดยอดไปเลยค้าบบบ ทำแอพได้ดีไม่เคยล่มเลย

By: Wichai.Tree on 4 September 2019 - 11:01 #1126662
Wichai.Tree's picture

ระบบหล่มทุกสิ้นเดือน มากที่สุดในระบบธนาคารของไทย

ไม่ต้องทำอะไรมากนักหรอก กลับไปดูแลระบบที่มีอยู่ในแข็งแรงก่อนดีกว่านะ :)

By: orchidkit on 4 September 2019 - 11:30 #1126673

เอางบมาซื้อโฆษณาและเอาเวลามาถ่ายรูปเท่ๆนี่เอง 5555