Tags:
Node Thumbnail

สถาบันพลาสติก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศนำเทคโนโลยีด้าน IoT มาช่วยพัฒนาผู้ประกอบการด้านพลาสติกในเครือข่ายของสถาบัน ตามนโยบายการผลักดัน Industry 4.0

ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก กล่าวว่า จากการสำรวจของสถาบันฯ พบว่า 80% ของผู้ประกอบการทั้งหมดประมาณ 3,000 ราย เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีรูปแบบการผลิตเน้นปริมาณ มีระบบช่วยการผลิตเข้ามาประยุกต์ใช้บ้าง แต่ยังคงใช้แรงงานเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันเริ่มประสบปัญหาด้านแรงงาน การวิเคราะห์และตัดสินใจ ซึ่งอุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรม 4.0 เข้ามาตอบโจทย์เหล่านี้

การนำ IoT เข้ามาใช้งาน โดยเฉพาะส่วนอุปกรณ์เซ็นเซอร์ (sensor) กับเครื่องจักรหรือเครื่องขึ้นรูปพลาสติก จะทำให้เกิดการเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ ถือเป็นก้าวแรกสู่การปฏิวัติสถานประกอบการ

สถาบันพลาสติก ได้บริษัทเอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC มาเป็นพาร์ทเนอร์ในการพัฒนาโซลูชัน IoT เชื่อมกับเครื่องขึ้นรูปพลาสติก เพื่อเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์และส่งไปวิเคราะห์ต่อบนคลาวด์ ทำให้ผู้ประกอบการทราบข้อมูลที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต ทราบสภาวะการผลิตได้ทันที ช่วยดูแลรักษาเครื่องจักรโดยสามารถออกแบบการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (preventive maintenance) และลดอัตราการเกิดการหยุดทำงาน (break down) ของเครื่องจักรด้วย

ที่มา - อีเมลประชาสัมพันธ์, Facebook สถาบันพลาสติก

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 17 March 2019 - 11:30 #1101912
panurat2000's picture

สถาบันพลาสติก ผลักดันผู้ประกอบการใช้ IoT แก้ปัญหาขาดแรงงาน-ซ้อมบำรุงเครื่องจักร

ซ้อมบำรุง => ซ่อมบำรุง

By: whitebigbird
Contributor
on 17 March 2019 - 12:58 #1101922 Reply to:1101912
whitebigbird's picture

ไม่ใช่ว่า ซักซ้อม อะไรแบบนี้เหรอครับ?