Tags:
Node Thumbnail

บริษัทความปลอดภัยไซเบอร์ RSA ทำการสำรวจความคิดเห็นคนสหรัฐฯและยุโรป 6,000 คน ถึงประเด็นความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประมวลผลต่างๆ ทั้งโฆษณาเจาะกลุ่ม และการแสดงข้อมูล News Feed ตามความสนใขของแต่ละบุคคล

ผลการสำรวจพบว่า 59% คิดเห็นว่าการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อแสดงผลบนหน้าฟีดของ Facebook, Twitterและโซเชียลประเภทอื่นนั้นเป็นเรื่องผิดจริยธรรม 48% เชื่อว่ามีหนทางที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับบริษัทที่จะนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ มีเพียง 17% เท่านั้นที่เชื่อว่าการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการโฆษณานั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมาะสม และ 24% ที่เชื่อว่าการนำข้อมูลไปใช้เพื่อแสดงข้อมูลหน้าฟีดนั้นเป็นเรื่องถูกต้องเหมาะสม

และถ้ามีเหตุการณ์แฮกเกอร์โจมตีบริษัทเกิดขึ้น 57% ระบุว่าเป็นความผิดของบริษัทนั้นๆ ที่ไม่รักษาข้อมูลให้รัดกุมมากพอ

No Description
ภาพจาก Shutterstock

จากการสำรวจจะเห็นได้ว่า ประชาชนมีความตื่นตัวเรื่องข้อมูลส่วนตัวมากขึ้น อันเนื่องมาจากข่าวใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหลุด ข่าวปลอมต่างๆ แต่เมื่อถามถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลตัวเอง 73% ยอมรับว่าใช้พาสเวิร์ดซ้ำๆ กันในแต่ละโซเชียล ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย

แม้ผลการสำรวจจะเห็นว่าคนไม่เชื่อในวิธีที่บริษัท โดยเฉพาะโซเชียลนำข้อมุลผุ้ใช้ในวิธีการดังกล่าว แต่คนก็ยังคงใช้งานโซเชียลกันอยู่มาก อาจเป็นเพราะ คนยังขาดทางเลือกที่หลากหลายมากพอ ล่าสุดเยอรมันก็ออกคำสั่งห้าม Facebook เชื่อมข้อมูลผู้ใช้ระหว่าง Facebook, WhatsApp, Instagram เข้าด้วยกัน ก่อนได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ เพื่อต้านการผูกขาด

ที่มา - Forbes, RSA

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 12 February 2019 - 20:33 #1096276
panurat2000's picture

ตามความสนใขของแต่ละบุคคล

สนใข => สนใจ

นำข้อมุลผุ้ใช้ในวิธีการดังกล่าว

ข้อมุล => ข้อมูล

ผุ้ใช้ => ผู้ใช้