Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Evernote ขยายตลาดเข้าไปในจีนตั้งแต่ปี 2012 ด้วยชื่อ Yinxiang Biji โดยตั้งทีมวิศวกรและทีมบริการลูกค้าและศูนย์ข้อมูลในปักกิ่ง การบริการก็แยกขาดจาก Evernote ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม โดย Yinxiang Biji จะขยับไปสู่การบริหารแบบเป็นอิสระเลย มีผู้ถือหุ้นรายย่อยและมีทีมผู้บริหารคนจีนคอยควบคุม นอกจากนี้ Yinxiang Biji ยังได้รับเงินระดมทุนจากกองทุน Sequoia CBC Cross-border Digital Industry ในซีรีส์ A ด้วย แต่ไม่เปิดเผยจำนวนเงิน

Yinxiang Biji อ้างว่ามีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนมากกว่า 20 ล้านราย มีการสร้างบันทึกมากกว่า 1,000 ล้านรายการ Raymond Tang ซีอีโอ กล่าวว่าการสร้างโน้ตในประเทศจีนต่อผู้ใช้สูงกว่าฐานลูกค้าอื่นๆ ของ Evernote ถึง 50% ในขณะที่ธุรกิจเติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 60 ต่อปี

Andrew Malcolm ซีเอ็มโอ Evernote ระบุว่า Yinxiang Biji จะมีอิสระในการผลักดันธุรกิจมากขึ้นเช่นการสร้างคุณลักษณะที่ใช้สำหรับประเทศจีนโดยเฉพาะ เช่น ฟีเจอร์ผสานการใช้งานเข้ากับโซเชียลมีเดียจีน

alt="Untitled"
ภาพจาก Yinxiang Biji

ที่มา - TechCrunch

Get latest news from Blognone

Comments

By: Auftrag on 11 June 2018 - 15:16 #1054764
Auftrag's picture

ล้นรายการ => ล้านรายการ

By: sunnywalker
WriterAndroid
on 11 June 2018 - 16:33 #1054787 Reply to:1054764

ขอบคุณค่ะ