Tags:
Node Thumbnail

ข่าวนี้ต่อเนื่องจากข่าวแฮกเกอร์เจาะระบบ SCADA แล้วทำลายปั๊มน้ำไป มาวันนี้กระทรวงความมั่นคง (Department of Homeland Security - DHS) และ FBI ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีหลักฐานว่าแฮกเกอร์บุกเจาะเข้าระบบ SCADA แล้่วทำลายปั๊มน้ำได้จริง

ข่าวนี้มาจากนักวิจัยรายหนึ่งของ ISC-CERT ระบุว่ารายงานครั้งแรกนั้นเป็นรายงานเบื้องต้นจากทีม Fusion Center ที่ใช้ข้อมูลเบื้องต้นที่ยังไม่ได้ยืนยัน แต่รายงานดังกล่าวหลุดรอดออกไปถึงมือสื่อมวลชนจนกระทั่งเป็นข่าวที่เราเห็น โดยหลังการตรวจสอบซ้ำแล้ว ยังไม่พบว่ามีการโจมตีจากหมายเลขไอพีในรัสเซียเหมือนที่กล่าวอ้างไว้ในข่าวแรกเลย

อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของ SCADA นั้นยังมีอยู่เรื่อยๆ โดยทาง ISC-CERT ก็ยังได้รับแจ้งเหตุการณ์อื่นๆ ที่ต้องตรวจสอบพร้อมกับเหตุการณ์นี้ด้วย

ที่มา - Net Security

Get latest news from Blognone

Comments

By: iStyle
ContributoriPhoneAndroidSymbian
on 24 November 2011 - 02:53 #356588
iStyle's picture

อยากได้หลักฐานหรอ?


May the Force Close be with you. || @nuttyi

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 24 November 2011 - 09:41 #356614 Reply to:356588
PaPaSEK's picture

ผมว่าเดี๋ยวก็มีคนช่วยยืนยัน

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 24 November 2011 - 10:08 #356624
panurat2000's picture

ISC-CERT ระบุว่ารายงานครั้งแรกนั้นเป็นรายงานเบื้อต้นจากทีม Fusion Center

เบื้อต้น => เบื้องต้น

By: nessuchan
iPhoneAndroidWindows
on 25 November 2011 - 11:17 #356982
nessuchan's picture

นอกจากระบบจะเจาะง่ายแล้วยังจะไม่เก็บ Log อีก!!!