Tags:
Node Thumbnail

ในการทดลองนี้ได้ใช้ neural networks แบบ LSTM มาเรียนรู้แบบจำลองภาษาระดับอักขระจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีที่มีประมาณสองล้านตัวอักษร โดยเมื่อเรียนรู้แล้วแบบจำลองภาษาให้ค่า bit per character ในชุดข้อมูลทดสอบเท่ากับ 2.0631

เมื่อให้แบบจำลองนี้ทำการผลิตลำดับของตัวอักษรตามความน่าจะเป็นที่ได้จากการเรียนรู้มา พบว่าผลลัพธ์ที่ได้มีความละม้ายคล้ายคลึงกับบทกลอนที่อยู่ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีอยู่พอสมควร ในด้านฉันทลักษณ์มีการจัดวรรคตอนได้ถูกต้อง จำนวนพยางค์ในแต่ละวรรคตรงตามข้อกำหนด และมีสัมผัสใน