Tags:
Node Thumbnail

ข่าวต่อเนื่องจาก "Boot to Gecko" เมื่อค่าย Mozilla อยากดันเว็บแอพให้เข้าถึงฮาร์ดแวร์ได้ โดยสร้างชุด API ขึ้นมาให้ "เว็บแอพ" สามารถติดต่อและสั่งงานฮาร์ดแวร์โทรศัพท์ได้เหมือนกับแอพแบบ native ในปัจจุบัน