Tags:
Node Thumbnail

Facebook ร่วมมือกับ UNICEF จัดทำแผนที่ภัยพิบัติโดยใช้ดาต้าจาก Facebook ในการระบุความร้ายแรงของภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติรู้จุดที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

Facebook ยังร่วมมือกับสหพันธ์สภากาชาดระหว่างประเทศ, World Food Programme และองค์กรอื่นๆ ในการจัดทำแผนที่ดังกล่าวด้วย โดยแผนที่จะแสดงตำแหน่งของกลุ่มคนทั้งก่อน ระหว่างและหลังภัยพิบัติโดยอาศัยภาพถ่ายดาวเทียม และแสดงแผนที่ความเคลื่อนไหวและการอพยพของผู้คน ช่วยให้องค์กรทำความเข้าใจรูปแบบการอพยพเพื่อจัดการทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้คนได้ง่ายขึ้น รวมทั้งทำนายความหนาแน่นของการจราจรได้ล่วงหน้า

Tags:
Node Thumbnail

Google ประกาศข่าวให้ความร่วมมือกับ UNICEF ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่เฝ้าระวังดูการระบาดของไวรัส Zika โดยส่วนหนึ่งจะอาศัยข้อมูลการติดเชื้อไวรัสของเด็กแรกเกิดในบราซิลซึ่ง UNICEF กำลังเก็บข้อมูลอยู่

Google บอกด้วยว่าก่อนหน้านี้บริษัทได้บริจาคเงิน 1 ล้านดอลลาร์ให้แก่ UNICEF เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาสาสมัครภาคสนามซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ทำงานอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ นอกจากนี้ Google ยังปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของตนเพื่อให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับไวรัส Zika ได้เร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นด้วย