Tags:
Node Thumbnail

ชัยชนะของ AlphaGo สร้างความตื่นตัวเรื่องเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ไปทั่วโลก ในแวดวงวิชาการของบ้านเราก็มีการจัดเสวนา เชิญผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยเรื่องนี้เช่นกัน

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสวนา ไขความลับ อัลฟ่าโกะ การเรียนรู้แบบเชิงลึก และอนาคตของปัญญาประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ผู้เขียนมีโอกาสเข้าร่วมงาน และขอสรุปเนื้อหาจากงานมาเผยแพร่ต่อ