Tags:
Node Thumbnail

Backdrop CMS คือซอฟต์แวร์ Content Management System ที่แยกโครงการ (fork) ออกมาจาก Drupal 7 เนื่องจากทีมพัฒนาไม่เห็นด้วยกับแนวทางของ Drupal 8 ที่ซับซ้อนเกินไป และมีการเปลี่ยนแปลงจาก Drupal 7 มากจนไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

ทีมงาน Backdrop จึงนำโค้ดของ Drupal 7 มาพัฒนาต่อโดยยังคงแกนหลักของระบบไว้ แต่ปรับปรุงเรื่อง usability ให้ดีกว่าเดิม, มีระบบจัดการคอนฟิกแบบใหม่, รวมโมดูลสำคัญบางตัวเข้ามาในแกนหลักของ CMS (มี Editor มาให้ตั้งแต่ต้น!) และยังคงพอร์ตโมดูลของ Drupal 7 มาใช้ร่วมกับ Backdrop ได้ง่าย

Backdrop มีกำหนดออกรุ่นย่อยทุก 4 เดือน (ออกปีละ 3 ครั้ง) และรุ่นแรกของปี 2017 คือ Backdrop 1.6 ก็เปิดตัวไปเมื่อวันก่อนแล้ว