Tags:
Forums: 

Account & Admin Officer เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ จำนวน 1 อัตรา

บริษัทฯ โฮเทล เทคโนโลยี่ส์ จำกัด ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการวางระบบสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลภายในโรงแรม โรงพยาบาล รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ มากว่า 20 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ และปัจจุบันมีสาขาในประเทศต่างๆอีกหลายประเทศ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย ไทย มาเลเซีย ศรีลังกา นอกจากนั้นยังมีแผนการขยายกิจการไปยังประเทศเวียดนาม กัมพูชา พม่า และ ลาว

Qualifications:-
• ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ในงานบัญชีหรือการเงิน 2 ปี ขึ้นไป
• สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• สามารถบันทึกบัญชีและปิดงบการเงินได้
• มีความรู้ทางด้านภาษีอากร
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
• มีทักษะและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
• มีความละเอียด รอบคอบ รวมทั้งมีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
Responsibility:-
• ดูแลงานออฟฟิศและติดต่อกับหน่วยงานราชการ
• ดูแลงานด้านบัญชีรายรับรายจ่าย ประสานงานกับสำนักงานในต่างประเทศ

Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address below :

zbra_x@yahoo.com

Get latest news from Blognone