Tags:
Node Thumbnail

ในองค์กรทุกวันนี้ มีการใช้งานระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อทั้งภายใน-ภายนอกอยู่ตลอดเวลา การควบคุมดูแลอุปกรณ์เครือข่ายไม่เพียงแต่ทำให้ระบบมั่นคงปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถตรวจสอบการทำงานของระบบได้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือการตรวจสอบข้อมูลจากล็อกไฟล์ (Log file) ที่ได้จากอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบเครือข่ายทั้งหมดที่เราดูแล เพื่อตรวจสอบความเป็นไปของระบบโดยรวม ให้มั่นใจว่าระบบเครือข่ายยังทำงานได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์

No Description

หากเราสร้างและดูแลระบบบริหารจัดการล็อกไฟล์ภายในองค์กร ระบบบริหารล็อกไฟล์สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายระบบด้วยการลงทุนด้านการติดตั้ง ส่วนใหญ่มักจ่ายเพียงครั้งเดียว หรือหากใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับสิทธิ์ในการใช้งานของตัวซอฟต์แวร์ และค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อเครื่อข่ายภายนอก เพราะระบบเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องต่อเครือข่ายภายนอก ทำให้เหมาะกับงานที่ต้องการความลับของข้อมูลที่สูงมาก และสอดคล้องกับระบบความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรที่มีความหลากหลายสูง ทำให้การออกรายงานอื่นๆ สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้เองผ่านระบบ API ของระบบบริหารนั้นๆ ได้

แต่การมีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรก็มีข้อเสียที่ต้องคำนึงถึงคือ องค์กรต้องการทีมงานติดตั้ง ดูแล และพัฒนาระบบที่มีประสบการณ์ เนื่องจากระบบบริหารล็อกไฟล์ที่ใช้ และสนับสนุนการเก็บล็อกไฟล์ ต้องมีการดูแลรักษาที่ถูกต้อง สม่ำเสมอซึ่งอาจจำเป็นที่จะต้องทำงานแบบ 24x7 ไปพร้อมๆ กับระบบอื่นๆ อีกทั้งยังต้องมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบ และรับรองมาตราฐานจากภายนอก (External Auditor) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง และรายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่ติดตั้ง สามารถทำงานได้ตามมาตราฐานสากล

ในด้านอายุการใช้งานตัวระบบบริหารล็อกไฟล์ที่จะสามารถบริหารล็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มักจะอยู่ที่ประมาณ 3-5 ปี ตามแต่แนวโน้มขนาดของข้อมูล และอุปกรณ์รอบข้างที่ส่งข้อมูลล็อกไฟล์เข้าสู่ระบบ เพราะระบบเหล่านี้มักมีจะมีความสามารถใหม่ ปรับปรุงประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และแก้ไขข้อผิดพลาดอยู่เสมอ โดยหากต้องการความสามารถเพิ่มเติม รวมไปถึงรูปแบบรายงานใหม่ๆ ก็จำเป็นต้องอัพเกรด เพื่อให้การทำงานโดยรวมสามารถรองรับความต้องการใหม่ๆ ซึ่งหากคาดการณ์การความต้องการ และการขยายตัวของข้อมูลล็อกไฟล์ผิดพลาด อาจทำให้การออกรายงานา และจัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอต่อการใช้งานได้ ซึ่งรวมไปถึงหากองค์กรไม่มีระบบความมั่นคงปลอดภัยอยู่ก่อนแล้ว ก็จำเป็นต้องมีการออกแบบ และติดตั้งระบบความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มเติม เพื่อป้องกันระบบภายในโดยรวมให้อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดอยู่ในการทำงานที่ถูกต้อง และการจัดเก็บล็อกไฟล์นั้นได้รับการรับรองว่าจะไม่มีผู้บุกรุกเข้ามาทำให้การเก็บข้อมูลเหล่านั้น จนขาดความน่าเชื่อถือ และหากองค์กรมองว่าข้อมูลล็อกไฟล์เหล่านี้มีความสำคัญสูงจำเป็นต้องสร้างไซต์สำรอง เพื่อให้เสริมความมั่นคงของข้อมูลล็อกไฟล์ ก็จำเป็นต้องสร้างเครือข่ายส่วนตัวเสมือนเพิ่มเติมตามจำนวนของไซต์ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงออกไป

No Description

จากข้อเสียของของการบริหารจัดการล็อกไฟล์ภายในองค์กร เราอาจจะพิจารณา ระบบบริหารจัดการล็อกไฟล์โดยทีมงานภายนอกองค์กร มาลบข้อเสียในจุดนั้นเพราะจุดที่ได้เปรียบคือ การติดตั้งง่าย และรวดเร็ว เพราะผู้ให้บริการภายนอกนั้น มีระบบพร้อมใช้งาน ซึ่งสามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องลงทุนจัดหาระบบบริหารล็อกไฟล์ เพราะผู้ให้บริการมีแผนงานในการดูแล คาดการณ์ในการขยายความต้องการของระบบจัดเก็บข้อมูล และวางแผนเรื่องเหล่านี้แทนเรา ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล เพราะค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับปริมาณของข้อมูลที่จัดเก็บ อีกทั้งมีการจัดเตรียมระบบความมั่นคงปลอดภัย และมีผู้เชี่ยวชาญช่วยทำการวิเคราะห์ล็อกไฟล์เพื่อหาสาเหตุกรณีระบบถูกบุกรุก ให้พร้อม 24x7 ช่วยลดความเสี่ยงจากการที่ล็อกไฟล์จะถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้ไม่ประสงค์ดีได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนในส่วนนี้โดยไม่จำเป็น

ในด้านบุคคลากรก็ไม่ต้องลงทุนด้านบุคลากรที่จะต้องมีความชำนาญในอุปกรณ์แต่ละประเภท และยังมีเจ้าหน้าที่จัดการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ และข้อมูลล็อกไฟล์ให้มีความถูกต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีการลงทุนว่าจ้างผู้ตรวจสอบและรับรองมาตราฐานจากภายนอก (External Auditor) จากภายนอกมาช่วยตรวจสอบเพิ่มเติมให้เรา ทำให้ลดความกังวลกับความซับซ้อนของฟอร์แมตในการจัดเก็บ เพราะระบบที่ออกแบบมักอ้างอิงตามมาตราฐานเป็นหลัก

แต่การที่เรานำล็อกไฟล์ไว้นอกองค์กรก็มีข้อเสีย ซึ่งอาจจะทำให้เราควบคุมระบบบริหารที่มีให้ได้อย่างจำกัด จำเป็นต้องตรวจสอบความสามารถ และการออกรายงานว่าเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ เพราะการออกแบบรายงานอาจมีความจำกัดในรูปแบบของรายงาน หรือหากต้องการรายงานเฉพาะอาจจะต้องใช้เวลาในการส่งเรื่องเพื่อพัฒนา ออกแบบรายงาน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เมื่อเรานำข้อมูลล็อกไปไว้ภายนอกต้องแน่ใจว่าข้อมูลล็อกไฟล์ของเรานั้นถูกควบคุมอย่างดี และจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ หรือลูกค้ารายอื่นๆ ของผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงได้โดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ ซึ่งมักจะต้องทำสัญญาด้านความลับของข้อมูล หรือหากเป็นชุดล็อกไฟล์ระดับชั้นความลับสูง และต้องมีการทำสัญญาอย่างชัดเจนในด้านความเป็นเจ้าของข้อมูลที่นำส่งให้ผู้ให้บริการ ว่าความเป็นเจ้าของสิทธิ์ในข้อมูลยังคงเป็นของผู้รับบริการอย่างสมบูรณ์ โดยสามารถทำลายข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องตามมาตราฐานสากล หากผู้รับบริการร้องข้อ รวมไปถึงอาจจะต้องซื้อบริการในระดับที่มีการแยกสัดส่วนของระบบมาเป็นแบบเฉพาะส่วนแต่ยังคงให้ผู้ให้บริการดูแลระบบให้เพื่อความสะดวกในด้านความชำนาญและองค์ความรู้เป็นสำคัญ
ซึ่งถึงแม้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลไปได้มาก แต่ค่าใช้ในการเก็บรักษาล็อกไฟล์จะสูงขึ้นตามขนาดที่เราเก็บ อาจจำเป็นต้องตรวจสอบให้ชัดว่า จำนวนระยะเวลาที่จัดเก็บ และขนาดข้อมูลที่ใช้บริการ มีการกำหนดไว้อย่างเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร และจำเป็นต้องมีระบบเครื่อข่ายที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบของผู้ให้บริการระบบบริหารล็อกไฟล์ที่มีเสียรภาพสูง เพื่อให้สามารถนำส่งล็อกเข้าสู่ระบบได้รวดเร็ว

No Description

หากกล่าวโดยเปรียบเทียบแล้ว ทั้งสองส่วนนี้มีข้อดี-ข้อเสียที่แตกต่างกัน และเหมาะสมกับประเภทองค์กรที่แตกต่างกัน

องค์กรที่มีทีมไอทีที่มีประสบการณ์อยู่แล้วก็น่าจะมีคำตอบในด้านการออกแบบและดูแลได้เอง กลุ่มนี้น่าจะมีคำตอบที่ชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วว่าการเก็บล็อกในองค์กรนั้นช่วยในเรื่องความเป็นส่วนตัว และชั้นความลับทางธุรกิจได้ดี แต่ก็อาจจะพิจารณาในด้านระบบสำรองเพื่อกระจายความเสี่ยงแทนก็ช่วยให้เกิดความมั่นคงของข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมาก

แต่หากองค์กรยังคงไม่มีทีมดูแล และขาดองค์ความรู้ในการทำระบบบริหารล็อกไฟล์เลย แต่จำเป็นต้องติดตั้ง และใช้งานในเวลาอันสั้น การเริ่มต้นด้วยการใช้บริการบริหารจัดการล็อกไฟล์โดยทีมงานภายนอก น่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กว่ามาก ทั้งนี้รวมไปถึงองค์กรที่มีระบบบริการล็อกไฟล์อยู่ก่อนแล้ว แต่ระบบที่ใช้งานอยู่เก่า และอยากขยับขยายออกมาใช้งานระบบใหม่ที่มีทีมดูแลเฉพาะ และอยากให้การจัดเก็บล็อกไฟล์นั้นมีการกระจายความเสี่ยงข้อมูลชุดนี้ออกมาจากองค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ CAT Cyfence

Get latest news from Blognone