Tags:
Forums: 

บริษัท ฟุ๊คดุ๊ค โปรดักชั่น จำกัด (FuKDuK Production CO., LTD.)

เป็นบริษัทที่ให้บริการฟรีอินเตอร์เน็ตทีวีที่มีสาระและความบันเทิงควบคู่ กัน มีรายการอยู่ทั้งสิ้น 14 ช่องรายการ (ณ เว็บ http://www.fukduk.tv และกำลังจะขยายไปสู่ 28 รายการภายในเดือนกันยายนนี้) และกำลังขยายตัวเข้าสู่สื่อ New Media อื่นๆอาธิเ้ช่น Blogging Network, E-Magazine, Cable TV, Free TV (อันนี้ยัง Old Media ครับ), Mobile Content และ Public Screen Content กำลังมองหาบุคลากรที่มีความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเพื่อร่วมผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆร่วมกับเราดัง ต่อไปนี้

Motion Graphic Designer (After Effect หรือ Motion) 1 อัตรา เงินเดือน 20000 บาท

ขอบข่ายของงาน

 • สร้างงานส่วนของ Graphic ประกอบรายการทั้ง Title, End Credit, Bubble และ Lower third หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สร้างงาน Motion ในส่วนของ Magazine ที่เคลื่อนไหวได้
 • ผลิต Graphic สำหรับรายการทีวีของทาง ฟุ๊คดุ๊ค โปรดักชั่น
 • ผลิตงาน Graphic อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป หรือหากมี Portfolio ที่ดีสามารถข้ามในส่วนนี้ได้
 • สามารถทำงานภายใต้ข้อจำกัดของเวลาได้เป็นอย่างดี (จำเป็นอย่างยิ่ง)
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้ (จำเป็นอย่างยิ่ง)
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ... สามารถต่อยอดงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีศิลปะ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม After Effect CS3 (หรือเทียบเท่าเช่น Motion) Photoshop CS3 (หรือเทียบเท่าเช่น GIMP), Illustration CS3 (หรือเทียบเท่าเช่น Inkscape)
 • หากมีความสามารถทางด้าน Motion Graphic ในแบบ Flash (FlashCS3) หรือ 3d (Maya หรือเทียบเท่าเช่น Blender, 3d Max) หรือ Painting (Painter X หรือ Open Canvas) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานได้ทั้ง Mac และ PC (หากสามารถทำงานบน Linux ได้ก็จะรับพิจารณาเป็นพิเศษเช่นกัน)
 • หากมีคอมพิวเตอร์สำหรับทำงานส่วนตัวจะเป็นการดีครับ

Motion Graphic Designer (Flash) 1 อัตรา เงินเดือน 20000 บาท

ขอบข่ายของงาน

 • สร้างงานส่วนของ Graphic ประกอบรายการทั้ง Title, End Credit, Bubble และ Lower third หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สร้างงาน Motion ในส่วนของ Magazine ที่เคลื่อนไหวได้
 • ผลิต Graphic สำหรับรายการทีวีของทาง ฟุ๊คดุ๊ค โปรดักชั่น
 • ผลิตงาน Graphic อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป หรือหากมี Portfolio ที่ดีสามารถข้ามในส่วนนี้ได้
 • สามารถทำงานภายใต้ข้อจำกัดของเวลาได้เป็นอย่างดี (จำเป็นอย่างยิ่ง)
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้ (จำเป็นอย่างยิ่ง)
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ... สามารถต่อยอดงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีศิลปะ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Flash CS3 ได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการใช้ Photoshop CS3 (หรือเทียบเท่าเช่น GIMP), Illustration CS3 (หรือเทียบเท่าเช่น Inkscape)อีกด้วย
 • หากมีความสามารถทางด้าน Motion Graphic ในแบบ After Effect (หรือเทียบเท่าเช่น Motion) หรือ 3d (Maya หรือเทียบเท่าเช่น Blender, 3d Max) หรือ Painting (Painter X หรือ Open Canvas) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานได้ทั้ง Mac และ PC (หากสามารถทำงานบน Linux ได้ก็จะรับพิจารณาเป็นพิเศษเช่นกัน)
 • หากมีคอมพิวเตอร์สำหรับทำงานส่วนตัวจะเป็นการดีครับ

Flash Animator 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท

ขอบข่ายของงาน

 • ร่วมทีมผลิตรายการการ์ตูน 1 รายการความยาว 3-7 นาที

คุณสมบัติ

 • สามารถทำงานภายใต้ข้อจำกัดของเวลาได้เป็นอย่างดี (จำเป็นอย่างยิ่ง)
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้ (จำเป็นอย่างยิ่ง)
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ... สามารถต่อยอดงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีศิลปะ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Flash CS3 ได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการใช้ Photoshop CS3 (หรือเทียบเท่าเช่น GIMP), Illustration CS3 (หรือเทียบเท่าเช่น Inkscape)อีกด้วย
 • หากมีความสามารถทางด้าน Painting (Painter X หรือ Open Canvas) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานได้ทั้ง Mac และ PC (หากสามารถทำงานบน Linux ได้ก็จะรับพิจารณาเป็นพิเศษเช่นกัน)
 • หากมีคอมพิวเตอร์สำหรับทำงานส่วนตัวจะเป็นการดีครับ

Digital Painter 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท

ขอบข่ายของงาน

 • Paint รูปประกอบหรือส่วนเสริมของรายการอินเตอร์เน็ตทีวี และ นิตยสารออนไลน์

คุณสมบัติ

 • สามารถทำงานภายใต้ข้อจำกัดของเวลาได้เป็นอย่างดี (จำเป็นอย่างยิ่ง)
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้ (จำเป็นอย่างยิ่ง)
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ... สามารถต่อยอดงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีศิลปะ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Painter X (หรือเทียบเท่าเช่น Open Canvas) ได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการใช้ Photoshop CS3 (หรือเทียบเท่าเช่น GIMP),
 • หากมีความสามารถทางด้าน Flash (FlashCS3) หรือ 3d (Maya หรือเทียบเท่าเช่น Blender, 3d Max) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานได้ทั้ง Mac และ PC (หากสามารถทำงานบน Linux ได้ก็จะรับพิจารณาเป็นพิเศษเช่นกัน)
 • หากมีคอมพิวเตอร์สำหรับทำงานส่วนตัวจะเป็นการดีครับ

Flash Developer 1 อัตรา เงินเดือน 30,000 บาท

ขอบข่ายของงาน

 • Develop Interactive Banner โฆษณาเว็บ ด้วย Actionscript
 • สร้าง Interactive Content ใน E-Magazine ด้วยไฟล์ SWF ผ่าน Flash Magazine Engine
 • Develop ส่วนของ Flash Video Player ของเว็บไซต์ FuKDuK.tv
 • งาน Flash Actionscript อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Flash Actionscript 3
 • มีความรู้และความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมในลักษณะ Computer Graphic
 • มีความเข้าใจพื้นฐานการทำ Animation
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมบนพื้นฐานของระบบ Flash ให้ออกมาในรูปแบบของ Adobe AIR หรือ FLEX
 • หากมีความรู้ด้าน php-MySQL, CSS หรือ AJAX จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้าน New Media จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้ มีความตั้งใจและกล้าที่จะทดลองสิ่้งใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ

Web Programmer 1 อัตรา เงินเดือน 20,000 บาท

ขอบข่ายงาน

 • แก้ใข Bug ที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ต่างๆของ FuKDuK Production
 • พัฒนา Engine Drupal ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเว็บไซต์
 • พัฒนาเว็บไซต์ต่างๆของ FuKDuK Production

คุณสมบัติ

 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษา php-MySQL, AJAX, CSS และ Javascript
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้และดัดแปลง Drupal
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้ มีความตั้งใจและกล้าที่จะทดลองสิ่้งใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ

ตำแหน่ง Blogger 2 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท

ขอบข่ายของงาน

 • ค้นคว้าข้อมูลที่จะนำมาเขียนใน Blog ต่างๆ 9 blog (ทั้งแบบค้นคว้าข้อมูลด้วยตัวเอง และการนำข่าวที่ถูกเสนอแล้วมานำเสนอใหม่)

o อุปกรณ์อีเลคโทรนิค, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สินค้าประเภท Gadget

o ธรรมชาติ และโลกร้อน หรือข่าวที่เกี่ยวกับธรรมชาติ

o การดีไซน์และการออกแบบ สถาปัตยกรรม หรือสิ่งที่ออกแบบมาได้อย่างยอดเยี่ยม

o เทคโนโลยี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์

o การศึกษา การเรียน การติววิชาต่างๆ และข่าวการศึกษา

o มือถือและอุปกรณืสื่อสารแบบพกพา

o เรื่องของสังคม ความเดือดร้อน และสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของคน รวมถึงข่าวสารบ้านเมือง

o กีฬา ผลกีฬา ข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬา

o กล้องถ่ายภาพ การทดสอบ และข่าวของกล้องรุ่นใหม่

คุณสมบัติ

 • สามารถอ่านและแปลภาษาอังกฤษได้ (จำเป็นอย่างยิ่ง)
 • มีความอยากรู้และอยากศึกษาในด้านต่างๆเป็นอย่างดี
 • สามารถหาข้อมูลต่างๆในหลายๆประเด็นที่กล่าวมาแล้วได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (Blogging)

สวัสดิการ : ประกันสังคม

ขอสงวนไว้สำหรับคนอายุ 18 ปีขึ้นไปนะครับ … งานท้าทายครับ ถ้าอยากลองอะไรในบริษัทก็จะให้ลองครับ (เช่นออกกองถ่ายหรือทำ Post Production หรือจะลองพัฒนาอะไรเล่นๆที่น่าใช้สำหรับสื่อใน FuKDuK)

นอกจากนี้ยังเปิดรับนักศึกษาหรือผู้สนใจฝึกงานตลอดปี

ผู้ที่สนใจสมัครงานและนักศึกษาฝึกงานกรุณานำ Portfolio รูปถ่าย พร้อมทั้งเตรียมเวลาเข้ามาสัมภาษณ์งานโดยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

บริษัทเป็นกันเองครับ … เฮฮาวุ่นวายครับ ไม่ค่อยจะดูเป็นบริษัทเท่าไหร่ครับ … จะดูเหมือนบ้านเสียมากกว่าครับ เล่นเกมส์ที่ทำงานได้ เล่น Hi5 ได้ไม่ว่าครับ (นอนก็ได้ครับ)วันหยุดกับวันลาต่างๆออกจะยืดหยุ่นมากๆ (ถ้าทำงานได้ดีก็คุยกันได้ชิลๆเลยครับ)

ปล.ทางบริษัทไม่มีนโยบายรับ Freelance ณ ขณะนี้นะครับ หากต้องการรับจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

adamy@fukduk.tv หรือ 085-901-6345 : อดัม (ตลอด 24 ชั่วโมง)

Get latest news from Blognone
By: fatro
ContributoriPhoneAndroid
on 7 September 2008 - 22:19 #64059
fatro's picture

Flash Dev นี่สำคัญจริงๆ

By: Suntiwong
ContributoriPhoneAndroid
on 8 September 2008 - 10:38 #64080

สมัครไปแล้วครับ ฝากพิจารณาด้วยครับ ^^"

Suntiwong.net


iauuu.com