Tags:
Node Thumbnail

Rob Bernard หัวหน้ายุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมของไมโครซอฟท์ เขียนบล็อกแนวทางของบริษัทเรื่องสิ่งแวดล้อมในปี 2017 ระบุว่านอกจากบริษัทจะใช้พลังงานทดแทนในส่วนของดาต้าเซนเตอร์ได้ตามเป้าหมาย 50% แล้ว ในอนาคตยังจะสร้างโมเดลธุรกิจที่ช่วยเร่งให้การนำพลังงานทดแทนมาใช้อย่างเต็มที่ของบริษัทนั้นเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดด้วย

สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2017 คือ

  • มีการลงทุนในปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานด้วยเทคโนโลยี IoT และ Cloud Computing เพื่อให้รองรับกับพลังงานทดแทนได้
  • จัดการปัญหาขาดแคลนน้ำด้วยการพัฒนาระบบแผนที่และเซนเซอร์ที่ช่วยหาสาเหตุของการสูญเสียน้ำ และวิกฤตน้ำสะอาดที่กำลังเป็นปัญหา
  • ข้อมูลที่บริษัทรวบรวมมาได้จะสามารถเข้าใจสถานการณ์สิ่งแวดล้อมบนโลกได้ดีขึ้น เพื่อกำหนดทิศทางจัดการน้ำ อาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น
  • สร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ดีขึ้น เพื่อจะได้เข้าใจและคาดการณ์ความเป็นไปได้หากต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อม

No Description

ที่มา - Microsoft Blog

Get latest news from Blognone