Tags:
Forums: 

บริษัทญี่ปุ่น สำนักงานใหญ่อยู่แถวรถไฟฟ้าพญาไท กทม.
เงินเดือน 18k -22k ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ 8.00-17.30

ข้อกำหนดเบื้องต้น
จบปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้เรื่อง PC support, Windows Server และ Network ประสบการณ์ 1-3 ปี
มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้ สามารถสื่อสารเบื้องต้นกับญี่ปุ่นได้
มีใบขับขี่ สามารถขับรถอออกต่างจังหวัดไปสำนักงานสาขา ชลบุรี ระยอง อยุธยา สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งขึ้นกับงาน (ไปโดยรถบริษัท)

ลักษณะงาน
ดูแล desktop support user ทั้งใน กทม. และสำนักงานสาขา ผ่านทาง remote และ onsite support
ดูแลระบบ server และ network หลักใน กทม.

สนใจส่งประวัติงานมาได้ที่ onecontact2015@gmail.com

Get latest news from Blognone