Tags:
Forums: 

บริษัทซอฟต์แวร์ แฟคตอรี่ จำกัด เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบ software computer สำหรับแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานหรือสำหรับปรับปรุงองค์กรให้มีความทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อให้ประหยัดต้นทุนในระยะยาวโดยเราเน้น การออกแบบระบบ software ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริการหลังการขายที่มีรวดเร็วและความพอใจของลูกค้า เป็นความสำคัญสูงสุด โดยที่หน่วยงานที่เราทำงานให้จะประกอบไปในหลายๆส่วนงานเช่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบ software package เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายทางธุรกิจ เราเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของ บริษัท Cloud Computing โดยเราแบ่งส่วนการทำงานเป็นสองด้าน ด้านการขายเราอยู่ที่กรุงเทพ และส่วนของการพัฒนาเราอยู่ที่ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ตำแหน่งกับคุณสมบัติที่ต้องการ มีรายละเอียดดังนี้
1.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบเชิงธุรกิจ (Business Analyst (BA)) 2 ตำแหน่ง มีคุณสมบัติดังนี้
- เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และตรวจสอบระบบงานอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีความต้องการทำงานกับ Software house ในจังหวัดชลบุรี และสามารถเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพฯได้
- สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี น่าเชื่อถือ มีบุคลิกคล่องตัว มีทักษะความเป็นผู้นำ สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว กล้าเผชิญกับปัญหาและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

2.เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (Programmer) 3 ตำแหน่ง มีคุณสมบัติดังนี้
- ชายหรือหญิง อายุ 20 – 30 ปี
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม
- เข้าใจหลักการของ Object Oriented Programming (OOP)
- เข้าใจการทำงานของระบบ Web Application หรือ Java Application
- เข้าใจเรื่องการทำงานของ Java Spring Framework หรือ Network Programming
- พัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Javaได้
- เข้าใจเรื่องหน้าที่การทำงานของ Client Script เช่น JQuery, Style Sheet, AJAX และ JSON
- สามารถใช้โปรแกรม Eclipse หรือ NetBeans ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้
- สามารถติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้สามารถรัน Spring Framework ได้
- ถ้ามีภูมิลำเนาอยู่ที่ชลบุรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Project Coordinator) 1 ตำแหน่งมีคุณสมบัติดังนี้
- เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์, สาขาของการเป็น Project Coordinator หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสื่อสาร หรืออธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย
- กล้าคิด กล้าถาม แต่ต้องมีทักษะในการพูดให้ผู้ฟังรู้สึกดี
- มีความสามารถใช้งานโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนองาน เช่น โปรแกรม Microsoft Power Point, Microsoft Project, Visio ฯลฯ เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาได้ดีมาก และสามารถนำมาประยุกต์ในการนำเสนอได้ดี
- มีความสามารถในการทำงานเอกสารต่างๆ ได้ดี
- มีภูมิลำเนา หรือพักอาศัยอยู่ในภาคตะวันออก, สามารถพูด และติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ หรือมีรถยนต์พิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความคิดสร้างสรรค์ และชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความละเอียดรอบคอบอดทน ในการทำงานในสภาวะกดดันได้ดี มีความรับผิดชอบต่อเวลา และงานที่ต้องส่งมอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวินัย มีทัศนคติที่ดี กระตือรือร้น สนใจในการพัฒนาตนเอง งานที่ทำ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

สนใจติดต่อ
ชื่อ : อุบล วิไลพันธุ์ (นุ่น)
โทร: 087-1320513 หรือ 089-8328398
E-Mail: noonub9@gmail.com
หรือมาสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที
บริษัท ซอฟต์แวร์ แฟคตอรี่ จำกัด
1-5 ถนนศรีราชานคร 4 ต. ศรีราชา อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
(บริษัทอยู่หลังโรบินสันศรีราชา)

Get latest news from Blognone