Tags:
Forums: 

รับสมัครงาน PHP Programmer

รายละเอียดของงาน
- พัฒนาโปรแกรมให้รองรับกับหน่วยงานนั้น ๆ และตรงกับความต้องการของ user

สถานที่ปฎิบัติงาน
- ชั้น 7 อ.ซอฟแวร์ปาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
อัตรา
3 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
• เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,วิศกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ทางด้านการออกแบบและพัฒนาระบบงาน Web Application และ Website ด้วยภาษาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น PHP, HTML, JavaScript, AJAX, CSS, jQuery, หรือ Sencha Ext JS เป็นต้น
• มีความรู้ในการจัดการฐานข้อมูล MySQL
• มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเชิง OOP , MVC
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม และติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, กระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
• มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา รักในงานด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ไอที และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการใช้ Framework ของ PHP หรือ JavaScript จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติเพิ่มเติม
• รับพิจารณาบุคคลทุพพลภาพ ที่ความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
• รับพิจารณาผู้มีประสบการณ์ทำงาน ที่วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามที่ประกาศไว้
วิธีการสมัคร
-ส่งประวัติมาที่ info@icbsolution.com,pipattra@icbsolution.

ติดต่อ
บริษัท ไอซีบี โซลูชั่น จำกัด
อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ชั้น 7 เลขที่ 99/28 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวักนนทบุรี 11120
โทร : 029621390
แฟกซ์: 029621390
E-mail : info@icbsolution.com

Get latest news from Blognone